Сторінка
1

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

ЗМІСТ

ВСТУП … 3

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу «DU PONT» … 5

1.2. Аналіз рентабельності продукції … 6

1.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства … 14

1.4. Аналіз пасивів підприємства … 18

1.5. Аналіз платоспроможності підприємства … 21

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки … 27

2.1.1 Класична точка беззбитковості … 27

2.1.2 Мінімальна точка беззбитковості … 27

2.1.3 Фінансова точка беззбитковості … 27

2.1.4 Фінансова точка беззбитковості … 28

2.2 Розрахунок ступеня операційного важеля … 31

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ … 33

ВИСНОВКИ … 35

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ … 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ … 39

ДОДАТКИ

ВСТУП

Останнім етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний та попередній період, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний період та є інформаційною базою фінансового аналізу.

Дослідження, аналіз та перевірка стану підприємства за різними показниками, коефіцієнтами дає можливість чітко усвідомити ситуацію в певний момент часу, а також дати чітке уявлення про наступні поняття:

– виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позичкового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на одержання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства;

– оцінюється правильність використання коштів для підтримки ефективної структури капіталу;

– контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат і т.п

Актуальність даної роботи полягає в тому, що без визначення реальних показників фінансового стану підприємства неможливо зробити кваліфіковані судження і прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства.

Мета даної роботи – провести якісний аналіз та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи підходи, прийняті у світовій та вітчизняній практиці та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:

– аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;

– оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;

– аналіз політики товарного кредиту;

– аналіз використання оборотних коштів та джерел їх формування;

– аналіз платоспроможності підприємства та вірогідності банкрутства;

– аналіз впливу операційного важеля на прибутковість підприємства;

– оцінка фінансової безпеки підприємства;

– оцінка якості управління грошовими потоками

В роботі були застосовані загальнонаукові методичні прийоми дослідження:

– використання абсолютних, відносних, середніх величин;

– вимірювання та обчислення;

– індексний метод;

– метод порівняння.

Наукове дослідження в даній курсовій роботі — це процес вивчення підприємства в розрізі фінансового аналізу. Це фінансова звітність даного підприємства, з метою встановлення закономірностей її формування та зміни в процесі раціонального використання та примноження (збільшення) вкладених коштів у функціонування суб’єкта діяльності. Об'єктом дослідження в даній роботі виступає фінансова звітність підприємства, а предметом — досліджувані властивості, ставлення до об'єкта з метою досягнення вищеназваної мети.

Основною інформаційною базою дослідження стали форма 1 “Баланс”, форма 2 “ Звіт про фінансові результати”, форма 3 “ Звіт про рух грошових коштів”

Дана курсова робота складається з вступу, 2 розділів, висновків і пропозицій, списку літературних джерел та додатків.

Робота подана на 24 сторінці комп'ютерного тексту, містить 3 сторінки додатків. Список літературних джерел включає 5 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу «DU PONT».

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства є власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик.

Для розрахунку норми прибутку на власний капітал (НПвк) необхідно наступні показники: чистий прибуток (ЧП) - ф.2 р.220, власний капітал (ВК) – ф.1 р. 380. Маючи ці дані за звітний та попередній період розрахуємо наш показник:

=9302,80/67000,00=0,14

= 5027,34/64500,00=0,08

Норма прибутку на власний капітал (рентабельність ВК)

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Т росту %

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,540

-45,959

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,731

НПвк

0,14

0,08

-0,061

0,561

-43,864

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: