Сторінка
3

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

;

.

Висновок: рівень рентабельності власного капіталу зменшився на 43,86 % або на 0,061 одиниць. Для підприємства це спадання є негативним результатом, тому що рентабельність власного капіталу вважається найважливішим підсумковим показником, тут фокусуються всі результати всіх напрямків діяльності підприємства, в даному варіанті функціонування підприємства показники мають негативну тенденцію, тобто тенденцію до зменшення. З вищенаведених розрахунків можна дізнатися як впливають деякі чинники на зміну прибутковості власного капіталу. Найбільш вплинув показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком і складає 0,059 в абсолютному відношенні та 96,42% в відносному. Його зміна на 42,29 % спричинила зменшення НПвк на 0,059.Аналізуючи складові дюпонівського розкладання слід відзначити, що показник рентабельності зменшився на 0,02 пункти, що в порівнянні з відносно невеликою рентабельністю взагалі за попередній період, складає зменшення на 42,29 % . Оборотність збільшується на 3,87 %, що свідчить про позитивну тенденцію, але це не є визначальним показником, так як величина показника не велика і не є визначальною. Коефіцієнт заборгованості зменшився на 3,87 %, що є позитивним для підприємства так, як залежність від зовнішніх джерел зменшується. Також необхідно зазначити що кредит взятий підприємством є невигідним і має негативний вплив на загальну картина, так як відсоток під який ми залучаємо кошти на підприємство дорівнюють 20 %, тобто з кожних 100 одиниць отриманого маємо повернути 20 одиниць (з 1 гривні потрібно повернути 20 копійок). На підприємстві норма прибутку складає 0,14 та 0,08 за попередній та звітній період відповідно, тобто 1 грн. приносить 14 та 8 копійок, а повертати потрібно 20 коп. Отож, кредит є невигідним так як ставка зависока. Ці зміни наглядно можна зобразити на графіку:

1.2. Аналіз рентабельності продукції

В умовах ринкової економіки від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається, насамперед, прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну дохідність підприємства.

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.

Отже, показники рентабельності показують, який прибуток був отриманий підприємством на одиницю витрачених ресурсів, а також прибуток, одержаний з кожної одиниці активів і вкладеного капіталу.

Зрозуміло, що рентабельність продукції є її основною економічною характеристикою, відображає рівень ефективності виробництва, вона розраховується за формулою

=9302,80/148000,00=0,063;

=5027,34/138600,00=0,036

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,54

-45,96

ф.2 р.220

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р.010

Рп

0,063

0,036

-0,027

0,577

-42,29

ЧП/В

Цей показник залежить від величини чистого прибутку та виручки. У досліджуваному періоді рівень прибутковості продукції змінився майже в два рази, а саме на 42,29%. Це свідчить про суттєві зміни на підприємстві. Може бути пов’язано з багатьма причинами, наприклад зменшення виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг, зменшились показники продуктивності праці працівників;

Збільшуються витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто збільшується її собівартість, інше. Тому для подальшого аналізу використаємо показники витратоємності. Так як при його збільшенні призведе до зменшення рентабельності і навпаки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: