Сторінка
11

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

5). Коефіцієнт швидкої ліквідності за своєю суттю аналогічний коефіцієнту покриття, проте при його визначенні враховуються не всі поточні активи: з розрахунку виключаються найменш ліквідна частина активів – виробничі запаси. Даний показник має граничні межі 0,75<КШЛ<1. Цей коефіцієнт обчислюється за формулою:

=0,580

/14060,00=0,676

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

А1+А2

10000,00

9500,00

-500,00

0,950

-5,00

ф.1 р.260-S(100,120,130,140,250)

П1+П2

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,40

ф.1 р.620

Кшл

0,580

0,676

0,095

1,164

16,42

(А1+А2)/(П1+П2)

Висновок: На даному підприємстві показник швидкої ліквідності на не досягає межі нормального рівня, це негативний показник, це відбулося із за зменшення активів на 500 грн. і збільшення зобов’язань на 3170 грн.

6). Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Даний показник є найжорстокішим критерієм платоспроможності, він показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Його величина повинна бути не нижче 0,2.

Кал0= А1/(П1+П2)= 1000,00/17230,00=0,058

Кал1=780,00/14060,00=0,055

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

А1

1000,00

780,00

-220,00

0,780

-22,000

П1+П2

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,398

ф.1 р.620

КАбЛ

0,058

0,055

-0,003

0,956

-4,414

А1/(П1+П2)

За досліджуваний період коефіцієнт зменшився на 4,4 відсотків, тому знаходиться на досить низькому рівні (0,055), так як загальноприйнятим показником є 0,2 пункти. Однак за цими показниками не можна точно зробити негативні висновки щодо можливості підприємства одночасно погасити всі свої борги, адже малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства водночас поставили йому свої боргові вимоги. Даний показник свідчить про недостатню суму прибутку. Можливо відбувається вкладення коштів в активи, обсяг яких перевищує фінансові можливості. Можливо відбувається залучення короткострокових кредитів для фінансових довгострокових проектів.

Роблячи висновок щодо необхідності зменшення чи збільшення ліквідності необхідно підходити до трьох показників ліквідності окремо. Так, як коефіцієнт поточної ліквідності зависокий і не підпадає у визначений пробіжок, і є досить високим перевищує нормативний показник майже в два рази. Щодо коефіцієнта швидкої та абсолютної ліквідності то необхідно звернути увагу на їх збільшення так, як вони по-перше спадають, а по-друге не входять у нормативний відрізок. Показник швидкої ліквідності є занизьким, це зумовлено тим що досить занизький показник необоротних активів, а зависокий показник запасів. Тому необхідно знижувати виробничі запаси а збільшувати необоротні активи. Так, як показник абсолютної ліквідності досить низький дане підприємство не може навіть погасити п’яту частину короткострокових заборгованостей, тому необхідно збільшувати показник необоротних активів. Всі три коефіцієнта вказують на необхідність збільшення необоротних активів, а також на зниження виробничих запасів, товарів, готової продукції, тому доцільно звернути увагу підприємства саме на ці показники.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки

2.1.1 Класична точка беззбитковості

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – це виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку. Розрахунок точки беззбитковості можна провести за допомогою чотирьох методів:

1) визначення класичної точки беззбитковості;

38915,15/0,41=94390,24

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: