Сторінка
15

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ

Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Прикладом руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності є:

· надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

· надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо);

· платежі постачальникам;

· виплати працівникам тощо.

Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Приклади руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності:

· платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

· надходження коштів від продажу необоротних активів;

· надання позик іншим підприємствам;

· надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Фінансована діяльність - це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Прикладом руху коштів внаслідок фінансової діяльності є:

· випуск власного капіталу (акцій);

· отримання позик та їх погашення;

· викуп акцій власної емісії;

· виплата дивідендів.

Проаналізуємо дані 3ї форми звітності, та отримаємо наступні результати.

Вид діяльності

Надходження

Видатки

Чистий рух коштів від операційної діяльності

2220

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1450,5

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

-3890

Чистий рух коштів за звітний період

-219,5

Загальна оцінка якості

Нормальне підприємство

Прослідковується наступна ситуація. В загальному відбувається зменшення готівки на підприємстві, а сума складає 219,5 тис. грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності знаходиться в позитивному значенні і складає 2220 тисяч гривень, що свідчить про позитивну діяльність підприємства, про добру якість управління. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 1450,5 тис. грн., що свідчить про позитивні тенденції на підприємстві так як отримуються додаткові доходи від ІД, це вірогідно надходження які описані вище. Щодо чистого руху коштів від фінансової діяльності спостерігається негативна тенденція, існують видатки в розмірі 3 890 тис. грн., що перевищує надходження від ОД та ІД більше чим на 100 %. Тому існує необхідність звернути увагу політики підприємства на фінансову діяльність, так як можливо відбувається: випуск власного капіталу (акцій), отримання позик та їх погашення, викуп акцій власної емісії, виплата дивідендів.

ВИСНОВКИ

В розділі міститься загальна оцінка фінансового стану підприємства. Наводиться система показників, висновки та пропозиції за результатами їх аналізу.

За допомогою коефіцієнтного аналізу ми розрахували наступні показники:

- рентабельність (прибутковість) власного капіталу, який за період року зменшився на 0,061. Це означає, що кожна наступна одиниця вкладених коштів приносить 8 копійки прибутку.

- Рентабельність продукції зменшується на 2,7 копійки, що свідчить про негативну тенденцію;

- Коефіцієнт оборотності активів зростає, тобто активи починають обертатися швидше що свідчить про позитивну тенденцію. Тобто 1,57 разів проходить виробництво та реалізація продукції за звітний період.

- Коефіцієнт заборгованості відобразив структуру капіталу і показав що у 1,37 разів всі активи перевищують власний капітал.

Проаналізувавши рентабельність, спостерігається негативна тенденція, а саме зменшення рентабельності на 2,7 копійки.

Витратоємність виробництва збільшується на 5,47 %, що є негативною тенденцією.

Провівши факторний аналіз визначено що підприємство знаходиться в 7 зоні що свідчить про неефективність даного виробництва.

Період оборотності запасів зменшується на 12% що свідчить про позитивну тенденцію тому, що зменшення терміну оборотності запасів призводить до прискорення руху коштів підприємства

Протягом операційного циклу переходять в продукцію і повертаються в грошову форму в попередньому році 3,48 рази, в поточному 3,96, спостерігається зростання на 13,66%, що свідчить про позитивну тенденцію.

Аналіз ефективного товарного кредиту показав, що підприємство раніше віддає заборгованості кредиторські, але дебіторські заборгованості повертають собі невчасно.

Коефіцієнт заборгованості характеризує фінансову стійкість та незалежність підприємства. У нашому випадку він становить 1,373 пункти, така величина вказує на нормальну роботу підприємства.

Оцінка фінансової незалежності підприємства тобто рівень прибутковості вкладеного капіталу показує на яким чином впливає залучений кредит на прибутковість вкладеного капіталу. Цей показник у нашому випадку за рік знизився на 36%, із чого можемо зробити висновок, що дане підприємство могло б підвищувати прибутковість вкладеного капіталу зменшуючи кредитування.

Рівень фінансового важеля знизився із за зміни величин власного і позикового капіталу ( плече FL зменшилось на 0,05 пункти), це говорить про зниження ступеня фінансового ризику.

Роблячи аналізну оцінку необхідно сказати, що DFL <1, що говорить про фінансові втрати на даному підприємстві. Також DFL < 1,1 що говорить про консервативність підприємства.

Величина власного оборотного капіталу у звітному періоді зменшився на 6,98%, це вказує на зниження операційної діяльності.

Зниження коефіцієнту маневреності, що свідчить про зменшення гнучкості використання власних коштів, тобто відбувається зменшення використання власного капіталу в операційній діяльності на 3,38%.

У звітному періоді змінився в сторону зменшення на 6,35 % і залишається на рівні, який нижчий нормативного рівня. З певної точки зору потрібно залучати інвестиційні проекти до підприємства залучати кошти, але необхідність власності самого підприємства також існує.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: