Сторінка
14

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Проаналізуємо дані з точки зору фінансового аналізу. Як було зазначено вище збільшується, що має негативне значення для підприємства, так як для досягнення порогу беззбитковості підприємству необхідно виробляти більше, одночасно з цим відбувається зменшення запасу безпеки на 39,07 %, що є досить значним та суттєвим показником. Підприємству необхідно звернути увагу на склад витрат, а саме звернути увагу на політику зменшення витрат.Це свідчить про можливість підпритємствавитримувати зниження обсягів виробництва на 18,28% і не отримувати при цьому збитки Характеризуючи ТБmin зростає на 8,19%, що свідчить про негативну тенденцію. Але ТБmin знаходиться в нормативних рамках тобто більша 15 %. Можливо підприємство протягом аналізованого періоду забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами. Можливо дане підприємство за допомогою виручки покриває витрати, що свідчить про наявність мінімального запасу. Аналізуєме підприємство має достатній рівень платоспроможності, але при такій же ситуації в майбутньому ситуація зміниться.

ТБфін збільшується на 5,75 %, а запас безпеки скорочується на 84,72 %, що є критичним для підприємства. Підприємство забезпечує одержання прибутку на певному рівні, але в попередньому періоді підприємство одержувало прибуток на рівні нормативної прибутковості капіталу в розмірі депозитної ставки 12% і складає 13,24%, але в звітному періоді даний показник складає 2,02, хоча прибуток і є але менше нормативного прибутку.

ТБ ф.под. показує чи достатньо отримано прибутку для виплати податку.На початок періоду коштів вистачало, а на кінець періоду отримано критичну тенденцію. Підприємство має від’ємне значення показнику точки беззбитковості, тобто підприємство отримає збиток коли розрахується по податковим зобов’язанням з державою. Запас безпеки зменшився більше чим на 140 %.

Існує необхідність звернення уваги управління підприємства на на показнико прибутку, збуту та виробництва на підприємстві. Графічно зобразити ситуацію можливо так:

2.2. Розрахунок ступеня операційного важеля

Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції,

Ступінь операційного важеля показує, у скільки разів збільшиться прибуток при визначеному збільшенні виробництва.

Розрахунок (OLR) здійснюється за формулою:

(OLR) = Маржинальний дохід/ Прибуток від операційної діяльності. Маржинальний дохід (МД) дорівнює:

МД = Виручка - Змінні витрати

МД0=123333,33-69214,45=54118,88

МД1=115500,00-67881,73=47618,27

OLR0=54118,88/15203,73=3,56

OLR1=47618,27/8703,12=5,47

Для розрахунку даного показника були використані дані форми 1 “ Баланс” та форми 2 “Звіт про фінансові результати”. За результатами розрахунків було отримано наступну таблицю:

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

В (ЧД)

123333,33

115500,00

-7833,33

0,936

-6,35

ф.2 р. 035

ЗВ

69214,45

67881,73

-1332,72

0,981

-1,93

 

МД

54118,88

47618,27

-6500,61

0,880

-12,01

В-ЗВ

Пр

15203,73

8703,12

-6500,61

0,572

-42,76

ф.2 р. 100

OLR

3,56

5,47

1,91

1,537

53,71

МД/Пр

Якщо даний показник більше 2, то підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля, якщо менше 2, то підприємство використовує ефект у незначній мірі. У нашому випадку даний показник у звітному періоді зріс на 53,71 % і становить 5,47, тому можемо зробити висновок, що наше підприємство надає перевагу використанню ефекту операційного важеля. Зростання даного показника є результатом спаду всіх показників, які на нього впливають (В, ЗВ, МД, Пр). Зростання OLR свідчить про збільшення залежності прибутку від виручки. Чим більша питома вага постійних витрат у величині вкладеного доходу, тим сильніше діє операційний важіль.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: