Сторінка
27

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

31.Гура П.О .

Облік видів економічної діяльності : Навч. Посіб. – К. : Знання , 2004.- 541с.- ( Вища освіта ХХІ століття).

32. Економічний аналіз : Навчальний посібник / М.А . Болюх , В.З. Бурчевський , М.І.Горбаток ; За ред. , акад. НАНУ проф М.Г . Чумаченка .- К.: КНЕУ .2001.- 540с.

33. Є.В. Мних

Економічний аналіз : Підручник .- Київ: Центр навчальної літератури , 2003.- 412с.

34. Іваненко В.М.

Курс економічного аналізу : Навч. Посібник- 4-те вид. , випр. і доп. – К.- Знання , 2004.- 190с.-( Вища освіта ХХІ століття ).

35. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку : історія, теорія, перспективи : Наукове видання .- Житомир : АСА, 2001.- 416 с.

36. Коваленко О.В. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах : Автореф. Дис. Канд екон. Наук:08.06.04. – Східноукраїнський університет ім. Володимира Даля МОН України .- Луганськ, 2003.

37. Малюга Н.М.

Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку : теорія . практика, перспективи : Монографія .- Житомир : ЖІТІ , 1998.- 384 с.

38. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально- трудові відносини : Навчальний посібник . К. : Атака, 2005.- 304 с.

39. Малюга Н.М. Наукові дослідження в Бухгалтерському обліку : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ./ За ред. Проф Ф.Ф. Бутинця .- Житомир : ПП " Рута" , 2003.- 476 с.

40. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті . курс лекцій ./ За ред проф. Ф.Ф. Бутинця , к.е.н. , доц. М.М.Шигун .- Житомир : ПП " Рута" , 2004.- 352 с.

41. Облік в галузях економічної діяльності : автотранспорт , будівництво. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7. 050106 " Облік і аудит" Малюга Н.М. , Лебедзевич Я.В. , Горецька Л.Л. , Дави дюк Т.В. ; За ред проф Ф.Ф. Бутинця .- Житомир : ЖІТІ , 2000.- 480 с.

42. Олійник О.В. Економічний аналіз : Практикум для студентів спеціальності 7. 050106 " Облік і аудит"./ За ред проф. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир : ПП " Рута", 20003.- 496 с.

43. Організація бухгалтерського обліку . Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності "Облік і аудит "./ Ф.Ф. Бутинець , О.В. Олійник , М.М. Шигун , С.М. Шумлова ; 2-ге вид. , доп. і перероб.- Житомир : ЖІТІ , 2001.- 576с.

44.Організація Бухгалтерського обліку . Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит " вищих навчальних закладів . / За редакцією проф Ф.Ф.Бутинця.- 3-є вид. , доп. і перероб. – Житомир : ПП " Рута" , 2002.- 592 с.

45. Писаревська Т.А.

Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посібник .- К.: КНСУ, 2004.-369с.

46. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник .- Тернопіль : Карт – бланш , 2002.- 628 с.

47. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник – К.: КНЕУ , 2000. -578 с.

48. Словник обліково економічних термінів ./ За ред проф Ф.Ф. Бутинця , проф М. Добії . проф. Т.Б. Трифонова.- Житомир : ЖДТУ, 2004.- 384 с.

49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підруч. Для студ. Екон. Спец . вищ. Навч. Закл. – 6-те вид . – К.: А.С.К.,2001.- 784 с.

50. Тарасенко Н.В.

Економічний аналіз . Навчальний посібник .- 3-тє вид . перероблене .- Львів : " Новий світ -2000 " , 2004.- 344с.

51.Чебан Т.Н. Фінансовий облік .Навчально – методичний посібник .- 2001.- 130 с.

52. Чабанова Н.В. , Василенко Ю. А. БФО: Посібник .- К.: Видавничий центр "Академія" , 2004.- 476 с.

53. Череп А.В.

Економічний аналіз : Навчальний посібник .- К.: Кондор, 2005.-160 с.

54. Шквір В.Д. та ін .

Інформаційні системи і технології в обліку:Навчальний посібник / Шквір В.Д. , Загородній А.Г. , Височан О.С. – Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка" , 2003- 369 с .

Таблиця 2,1,5

Якісний склад трудових ресурсів

За віком років

Чисель- ність праців- ників

чол

Питома вага%

За

статтю

Чисель- ність праців-ників

чол

Пи то ма вага%

За рів-

нем осві-ти

Чи-сель- ність пра- ців-ників чол

Пи- тома вага%

За трудо- вим ста- жем років

Чи-сель- ність праців- ників чол

Пи- то-ма ва- га

%

до 18

---

0

Чо- ло- віки

78

72

Неза- вер-шена се-редня

17

16

До 3

---

 

Від 18 до 30

2

1 8

     

Середня

41

38

Від 3 до 6

1

1

Продовження табл. 2.1.5

Від 30 до 40

70

64

Жін- ки

31

28

Се-редня спеці- альна

38

34

Від 6 до 8

12

11

Від 40 до 50

20

18

     

вища

13

12

Від 8 до 15

35

32

Від 50 до 60

12

11

                 

Стар шi 60

5

5 2

           

Біль ше 15

61

56

Ра-

зом

109

100

Ра -зом

109

100

разом

109

100

разом

109

100

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: