Сторінка
14

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

За даними таблиці можна зробити висновок що коефіцієнти приймання , звільнення, плинності, постійності кадрів зменшилися в 2005 році в порівнянні з 2003 роком відповідно на 14% . 20%, 49%, 2%. На це має вагоме пояснення в організаційній структурі підприємства.Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ще не характеризують ефективного їх використання і відповідно не можуть бути факторами, які безпосередньо впливають на обсяг продукції обсяги перевезень. Тому необхідно визначити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства .

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності форма 3- ПВ» Звіт про використання робочого часу" балансу робочого часу та оперативного табельного обліку.(див . дод.4).

Під час аналізу визначаються відхилення фактичних показників від запланованих проводиться порівняння їх з аналогічними показниками за минулі періоди встановлюються конкретні причини можливих відхилень

Дані для аналізу використання трудових ресурсів наведені в таблиці 2,1,7

Таблиця2,1,7

Використання трудових ресурсів підприємства

Показники

Одиниці виміру

2004р

2005р

Відхилення

план

факт

Від 2004р

Від плану

+/-

%

+/-

%

Середньоспискова чисельність працівників

Чол

128

120

109

-19

-14.8

-11

-9

Відпрацьовано одним працівником днів

Дні

234

212

202

-32

-13.6

-10

-5

Відпрацьовано одним працівником годин

Год

1521

1272

1191.8

-329.2

-22

-80.2

-6

Середня тривалість робочого дня

Год

6. 5

6

5. 9

-0.6

-9.2

-0.1

-1.6

Непродуктивні витрати робочого часу

Тис год

4.0

----

4.3

+0.3

+7.5

-

-

За даними таблиці можна зробити висновок , що середня тривалість робочого дня у звітному році була меншою ніж у минулому на 9,2%

І меншою від плану на 1,6% ,що складає 0,1 год Вказана зміна обумовлена скороченням робочого дня в порівнянні з минулим роком на 22%

, що склало 329,2 годин

За даними таблиці непродуктивні втрати робочого ьчасу збільшились в 2005 році порівняно з 2004 на 0,3 тис год або 7,5%.

Після загальної оцінки повноти використання робочого часу нелбхідно визначити вплив наступних факторів на зміну фонду робочого часу Фрч

Чисельність робітників ЧР

Кількості відпрацьованих днів одним робітником в середньому за звітний період Д

Середня тривалість робочого дня Т

Звязок між цими показниками можна представити за допомогою мультиплікативної моделі

Фрч= ЧР* Д*Т

Проведемо розрахунок за даними таблиці

1. фонд робочого часу за 2004 рік

Фрчб = 128 * 6,5 *234 = 194,7 тис год

2 . робочого часу плановий

Фрчп = 120 * 6*212=152,6 тис год

3 .фонд робочого часу за 2005 рік

Фрчф = 109 *5,9*202=129,9 тис грн

Таким чином, фонд робочого часу у звітному році був менший за плановий на 22,7 тис год і на 64,8 тис год менший , ніж за минулий період

Вплив факторів на зміну фонду робочого часу , можна встановити способом абсолютних різниць Зміна фонду за рахунок зміни

Середньоспискової чисельності робітників

∆Фрч чр =/ ЧРф –ЧРпл/ * Дпл* Тзаг пл =/ 109-120/*212*6= - 13,9 тис год

Відпрацьовано днів одним робітником

∆Фрчд = ЧРф */ Дф- Дпл/ * Т заг пл = 109 */202-212/*6= -6,5 тис год

Середньої тривалості робочого дня

∆Фрчп = ЧРф * Дф * Тзаг ф- Тзаг пл = 109* 202*/5,9-6/= -2,2 тис год

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: