Сторінка
26

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об’єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп’ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Комп’ютерна система забезпечує вирішення багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних.Вона дає можливість на копичувати, аналізувати, інтерпретував та надавати інформацію користувачам бухгалтерського обліку.

На підприємстві ВАТ "Коломийське АТП" впроваджено комп’ютеризація бухгалтерсьго обліку в тому числі і заробітної плати. Копютерна програма обліку заробітної плати складена інженером підприємства і є досить складною у використанні. Всі первинні докумети обробляється автоматизовано. Кожен працівник має свій табельний номер, відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування.

Тому доцільніше було б впровадження нових програм обліку.

Найбільш розповсюдженою є програма Галактика яка є комплексною системою автоматизації управління підприємством та охоплює віс аспекти його внутрішньої і зовнішньої господарської діяльності.

4. Введення організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати

Завдання контролю – систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем господарських процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю України №2/2000 Київ 2000.

2. Постанова Кабінету Міністрів України ’’ Про порядок обчислення середньої заробітньої плати’’ №100 від 08.02.95 р.

3.Закон України ’’Про оплату праці’’ №108 /95-ВР від 24.03.95

4.Постанова Кабінету Міністрів України про’’Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності’’№ 1658 від 19.10.98 р.

5.Закон України ‘’ Про відпустки’’ № 504/96- ВР від 15.11.96р.

6. Закон України ‘’ Про охорону праці’’ від 14.10.92 . №2694-XII.""

7. Закон України’’ Про колективні договори і угоди’’ 010793р № 33565 –XII.

8 . Постанова КМУ ‘’ Про нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності ‘’ 270498р. № 571.

9. Галузева угода між Міністерством транспорту та звязку України і профспілкою працівників автомобільного танспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту по підгалузі автомобільноготранспорту на 2006р.

10."Бухгалтерія 2001" – Газета української бухгалтерії №5 (420) , 29 січня 2001р. ст. 112-113.

11. Василенко П.

Проблеми зарплати на шляху до євроінтеграції // Уряд. Кур’єр .- 2005.- 16 черв. С. -16.

12. Гошовська В .

Реформування оплати праці – актуальна вимога часу .// голос України .- 2001. -30січня . с.6.

13. Квин Е.

Сущность заработной плати и особенности ее проявления в Украине // Предпренимательство , хоз-во и право .- 1999. №1. с. 23-28.

14. Мортінов В.

Роль заробітної плати в регулюванні зайнятості // Економіка України.- 2001.-

№1.- с. 34-39.

15. НовіковВ.

Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України . 2003. №16 с. 71-78.

16. Праця і зарплата №5 (489) лютий 2006р.

17. . Праця і зарплата №8 (492) лютий 2006р.

18 Рута Л.

Оплата праці- показник цивілізованості // Дем України.- 2004. – 30 вересня. С.7.

Система оплати праці буде реформоване // Уряд. Кур’єр – 2000 -21грудня. С.9.

20. Стрибок через прірву : Г. Проблеми заробітної плати України // Дем . Україна . 2005.- 6 квіт. С. 7.

21. Теліщук Л.

Заробітна плата і питання її трансформації // Фінанси України .- 2003. №6. с. 98-102.

22. Череп А.В.

Стимулювання праці – необхідний елемент , що впливає на витрати виробництва // Економіка . Фінанси. Право.- 2005. №2. .с. 7-10.

23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку . Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 " Облік і аудит " Ф.Ф. Бутинець , С. В. Івахненков , Т.В. Давидюк , Т. В. Шахрайчук ; За ред. Проф. Ф.Ф . Бутинця .- 2-е вид. , перероб. та доп. – Житомир , П.П . " Рута" , 2002.- 544 с.

24. . Бутинець Т.А. Документування господарських операцій : теорія , методологія . комп’ютеризація : Наукове видання .- Житомир : ЖИТІ . 1992- 412.

25. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальнсту " Облік і аудит " вищих навчальних закладів . / За ред проф Ф.Ф. Бутинця .- 6-те вид. доп. І перероб.- Житомир : ПП "Рута", 2005.- 756с.

26. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік : Підручник для студентів спеціальності " Облік і аудит " вищих навч . закладів./ Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк , З.Ф. Канурна , Н.М.Малюга , Л.В. Чижевські; За ред. Проф. Ф.Ф Бутинця .- 3-тє вид. доп .і перероб. – Житомир : ПП . " Рута" , 2005.- 480 с.

27.Бухгалтерський фінансовий облік . Підручник / За ред проф. Ф. Ф. Бутинця.- 3-є вид. перероб. і доп. – Житомир : ЖІТІ- 672 с.

28. Богиня Д. П. , ГрішноваО.А.

Основи економіки праці : Навч . посіб.- 2-ге вид .- стер. – К.: Знання – Прес. 2001.- 313с. (Вища освіта ХХІ століття) .

29. Буряк П. Ю. , Карпінський Б. А. , Григорєва М.І.

Економіка праці й соціально- економічні відносини : Навчальний посібник .- Київ : Центр навчальної літератури , 2004.- 440с.

30. Гарасим П.М ., Кізима А. Я. , Забчук В.Д. , Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей : Навчальний посібник . / За ред П. Я. Хомина . - Тернопіль : Астон , 2000.- 288с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: