Сторінка
12

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

В основному, середня заробітна плата зросла , в тому числі по категоріях працівників

Витрати на оплату праці в середньому у структурі витрат підприємства займають друге місце і становлять близько 25 %. Метою обліку витрат на робочу силу є визначення сум оплати витрат робочого часу працівникам за видами діяльності, величини виробітку або ступеню виконання завдання, достовірності нарахування заробітної плати, розрахунків з оплати праці, контроль за використанням фондів оплати праці. Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок 81’’Витрати на оплату праці ‘’ .

Витрати підприємства на робочу силу включають витрати на оплату праці виробничих працівників та суму обовязкових відрахувань на соціальні заходи.

Згідно П(с)БО 16 ‘’Витрати ‘’ до складу елементу витрат’’ Витрати на оплату праці’’ включається заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. .[26 с.284].

Витрати АТП визначаються за видами виробництв: основне, допоміжне, обслуговуюче. Значну частину загальних витрат становлять витрати на пально- мастильні матеріали ( ПММ ), ремонт, технічне обслуговування( ТО). Обовязкове проходження технічного огляду в органах ДАІ. Такий огляд проводиться щорічно ,за що справляються певні платежі, транспортний збір ,розмір якого залежить від літражу двигуна, типу транспортного засобу ,збори за проходження технічного огляду та за отримання талону.

Витрати від всіх видів перевезень наведені в таблиці 2,1,3 у порівнянні.

Таблиця 2,1,3

Збільшення зменшення видатків на експлуатацію автотранспорту

Статті витрат тисгрн

2004р

2005р

%

Заробітна плата

384,1

506,9

132.1

Нарахування на зп

144,5

191,4

132,5

Пально-мастильні

матеріали

610,8

668,3

109,4

Автомобільні шини

73,1

74,5

101,9

Ремонт і техобслуг

204,2

122,6

60,0

Амортизація

138,5

111,9

80,8

Накладні видатки

708,2

832,4

117,4

Разом

2263,4

2508

121.1

У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці зросли на 32%.

Першим етапом аналізу використання трудових ресурсів підприємства є оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами та руху робочої сили. Основними а підста даного етапу є склад і структура персоналу, забезпеченість підприємства робітниками, адміністративно – управлінським персоналом, спеціалістами, освітній рівень, кваліфікація, професійний склад, рух робочої сили підприємства.

Аналіз чисельності працівників підприємства проводиться за трьома показниками:

а підс склад працівників – показник чисельності працівників певну дату звітного періоду На підприємстві ВАТ ‘’Коломийське АТП ‘’станом на 31 грудня 2005 року а підс склад працівників становив 110 чоловік.

Середньоспискова чисельність штатних а підставі – показник, який застосовується для визначення чисельності працівників суб’єкта підприємницької діяльності та ведення спостереження за змінами, які відбуваються на підприємстві у використанні робочої сили Відповіднo до Звіту про оплату праці за січень – грудень 2005 р. Середньоспискова чисельність становить 109 працівників.

Середньоспискова чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості – використовується для визначення середнього рівня доходів працівників і становить 103 працівники.

Крім того, підприємство знаходиться з водіями в орендних відносинах. На підприємстві зареєстровано 23 водії,а 238 працюють на основі орендних відносин. Водії групуються в залежності від виду перевезень, які вони здійснюють:

міські – 33 чоловіки,

приміські 130 ,

міжміські 76 ,

міжнародні 21,

вантажні 1чоловік.

Проаналізуємо структуру трудових ресурсів підприємства за даними таблиці 2,1,4

Таблиця 2,1,4

Структура трудових ресурсів підприємства

Категорії

персоналу

2004р

2005р

Відхилення пунктів а підста

Чисель-ність

чол

Пито-

а вага %

план

факт

Від 2004 р

Від плану

Чисель-

ність

чол

Пито-

а вага %

Чисель-

ність

чол

Пито-

а вага %

Чисельність

128

100

120

100

109

100

---

---

В т ч

водії

26

20,3

24

20

22

20,2

-0,1

+0,2

Ремонтно-

Допоміжні

робітники

62

48,4

56

46,7

46

43,2

-5,2

-3,5

Управління

40

31,3

40

33,3

40

36,6

+2

+3,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: