Сторінка
12

Проект камери для сушіння деревини

2.3.4 Розрахунок ежекторної установки.

Після визначення опору всіх ділянок їх підсумовують і визначають ΣΔh. Подальший розрахунок виконують в такій послідовності.

Розрахунок кількості ежекторного повітря, тобто продуктивність вентилятора:

м3/с (2.56)

де nеж- кратність ежекції, беруть в межах 3…5.

8,45, м3/с

Розрахунок динамічного тиску швидкості виходу повітря з конічних насадок.За графіком рис.11 при вибраному значенні знаходимо допоміжні відношення А і Б:

(2.57)

(2.58)

де hд- динамічний тиск на виході з насадок, Па; Fр.к-площа поперечного перерізу рециркуляційно-змішувального каналу, м2, Σfнас-загальна площа вихідних перетинів ежекційних насадок на одній стороні нагнітального каналу камери, м2.

Розрахунок динамічного тиску при викиді агента сушіня з ежекторних насадок:

(2.59)

Швидкість руху агента сушіння з насадок:

;м/с (2.60)

; м/с

де 𝝆- густина ежектуючого агента сушіння, кг/м3.

Розрахунок загальної площі вихідних перетинів ежекторних насадок, що працюють одночасно:

м2 (2.61)

2

Розрахунок кількості насадок , площі їх вихідного перетину і діаметра сопла. Кількість насадок на одному нагнітальному каналі:

; (2.62)

де L- довжина камери, м; l- відстань між осями ежекторних насадок, беруть 0,4-0,5м відповідно для газових і газоповітряних камер.

Плща вихідного перетину нассадки:

(2.63)

, м2

Діаметр насадки:

м (2.64)

м

Розрахунок площі перерізу і висоти циркуляційно-змішувального каналу.

Площа каналу:

Fр.к=, м2 (2.65)

Fр.к=17·0,199=3,3 м2

Висота каналу:

, м (2.66)

м

Розрахунок площі перерізу і розмірів нагнітального каналу:

, м2 (2.67)

де𝝎наг- швидкість агента сушіння в нагнітальному каналі, м/с .

, м/с (2.68)

,м/с

м2

Розмір сторони трикутного перерізу нагнітального каналу:

(2.69)

Розрахунок опору нагнітального каналу:

, Па (2.70)

= 23,8 Па

Розрахунок опору повітропроводу від відцентрового вентилятора до нагнітального каналу:

·Σк.пов , Па (2.71)

де Vпов- швидкість агента сушіння в повітропроводі, беруть 10…15 м/с; кпов- сума коефіцієнтів місцевих опорів, беруть такою, що дорівнює 5.

Па

Розрахунок опору при повороті повітряного потоку в нагнітальному каналі до насадок. обчислюють Δhпов за формулою (2.71) при V=Vнаг, ко.пов=1,1.

Па

Обчислення опору Δhзв при звуженні потоку від площі Fнаг до площі Σfнас виконують за формулою (2.71), коефіцієнт місцевого опору визначають за табл.20.

ко=0,25

Па

Обчислення загального опору системи при відцентровому вентиляторі:

Па (2.72)

Па

Обчислення тиску вентилятора:

, Па (2.73)

Па

2.3.5 Вибір вентилятора і розрахунок потужності, яку споживає вентилятор

Якщо не змінюється конструкція камери, то тип вентилятора визначається типом камери, але можливе використання вентиляторів різних номерів. Вибираючи номер вентилятора необхідно приймати вентилятор з найбільшими ККД, найменшим номером і найбільшим числом обертів.

Для вибору вентилятора використовують аеродинамічні групові, індивідуальні або безрозмірні характеристики вентиляторів, які складені при кг/м3. Через те фактичний тиск вентилятора Рв необхідно перерахувати в тиск за цих стандартних умов.

Па,

(2.74)

де Рв - тиск вентилятора; ρ - густина агента сушіння.

Вентилятор вибирають за тиском Рхар і продуктивністю Vв.

Па.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: