Сторінка
9

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

- Функціонально-спеціалізовані посередники здійснюють свою діяль­ність за окремими функціями. Вони у свою чергу поділяються на: + інформативно-контактні;

інформаційні,

інформаційно-обчислювальні;

- пошукові;

- рекламні та лізингові.

- Інформаційно-контактні посередники сприяють встановленню господарських зв'язків між постачальниками і споживачами (комісіонери здійснюють пошук партнерів за рахунок продавця і підписують контракти).

- Інформаційні та обчислювальні (чисті) посередники пропонують товари, не маючи товарів (брокери).

- Пошукові посередники (агенти промислових та агропромислових підприємств з виробництва техніки) здійснюють пошук потен­ційних покупців у регіонах своєї діяльності. Повірені за дору­ченням покупців і продавців підписують угоди.

В залежності від товарної спеціалізації розрізняють посередниць­кі підприємства товарно-універсальні та товарно-спеціалізовані.

Цей вид посередницьких підприємств широко використовується фірмами-виробниками товарів широкого вжитку та продуктів харчу­вання, сільськогосподарської продукції.

За ступенем незалежності посередницькі організації поділяються на:

- незалежні;

- формально незалежні (у контрактному підпорядкуванні поста­чальникам чи споживачам);

- залежні (гуртові бази, контори, що перебувають у корпоративному підпорядкуванні).

- Незалежні посередники від свого імені, за свій рахунок, на свій страх і ризик укладають і реалізують контракти з постачальниками та споживачами. Сегментом їх діяльності є торгівля гуртом стан­дартною продукцією низької вартості для широкого кола покупців.

- Формально незалежні у контрактному підпорядкуванні та залежні організації здійснюють комісіювання, тобто визначають права і обо­в'язки комісіонерів щодо комерційних та технічних умов майбутніх відносин з клієнтами, а також здійснюють консигнацію, тобто кон­кретизують права власності на товари, які передані для реалізації.

За методами реалізації товарів посередницькі організації поділяють на три групи:

пряма торгівля за контрактом між постачальником і споживачем;

торгівля товарами через збутову мережу за договором комісії,

консигнації, купівлі-продажу;

- торгівля через гуртову мережу, спеціалізовані та універсальні

магазини без посередницьких угод.

В і Класифікацію посередників здійснюють залежно від рівня комер- ційної роботи (міри власності на товари), наявністю складного господарства (власні, орендовані), регіону діяльності, тривалості взаємовідносин, обсягу товарообігу, прав на визначення умов купівлі-продажу, інтересами захисту (виробників, споживачів та особисті).

В практиці існують різні види торговельних посередників, які здійснюють різні функції (табл.5.1).

- Торговельні агенти (прості посередники) — особи, які спри­яють укладанню угод між виробником та споживачем, не беру­чи безпосередньої участі ні капіталом, ні іменем. Агенти про­дають товари іншим дистриб'юторам та агентам.

- Брокери — особи, які сприяють укладанню угод, не беручи участі ні капіталом, ні іменем. На відміну від агентів, вони під­шукують клієнтів, пропонуючи різні джерела надходження това­рів. До функцій брокерів належить знаходження покупців на великі партії товарів, пошук клієнтів, що працюють за невисо­кими цінами, коли пропозиція перевищує попит. За результати укладених угод отримують комісійну винагороду, працюючи на товарних біржах з продажу сільськогосподарської продукції, про­мислової сировини та напівфабрикатів.

- Повірені — особи-посередники, яких вибирають продавці чи покупці для реалізації угод від їхнього імені, за їх дорученням.

- Представники — це повірені, з якими фірми підписали трива­лі угоди щодо репрезентації їх інтересів. Основною функцією представників є створення і підтримання зв 'язків між: сторона­ми, які уклали угоду.

- Комісіонери — це посередники, які реалізують продукцію ви­робників (комітентів) на комісійних засадах, тобто за рахунок продавців, які є власниками товарів до моменту їх реалізації. Ко­місіонери мають свої склади і зацікавлені у проведенні активної збутової політики, їх називають ще консигнаторами. Як комісіо­нери, так і консигнатори є самостійними комерсантами і пере­бувають з виробниками у довготривалих договірних відносинах.

- Оптовики, дистриб'ютори, купці — це незалежні самостійні фірми, особи, які перебирають на себе права власності на това­ри, якими торгують.

- Комівояжери (роз 'їздні агенти) — це службовці, які мають повноваження сприяти укладанню угод або укладати угоди від імені господаря за межами підприємства.

Таблиця 5.1. Порівняльна характеристика виконуваних функцій посередників ринкового продажу

Виконувані функції та права

Торговельні посередники (відношення до функцій)

 

Збутовий агент, комівояжер

Дистриб'ютор, дилер

Комісіонер, консигнатор

Брокер, маклер

Право власності па товар

відсутнє

отримує

відсутнє

відсутнє

Незалежна покупка товарів

відсутня

Купує

часткова

відсутня

Незалежний продаж товарів

відсутній

повністю незалежний

Відсутній

відсутній

Винагорода, виторг

відсоток від продажу

Незалежний бюд­жет витрат

комісійні

комісійні

Право вибору сервісу

залежний від виробника

незалежний частково

частково залежний від виробника

частково у маклера

Наявність складів, де­монстраційних, залів

відсутні, крім де­монстраційних залів

Необов'язкова

обов'язкова наявність

відсутні

Рекламна діяльність

частково у комівояжера

Обов'язкова

частково здійснюється

частково у маклера

Свобода вибору суб-агентів, спільників

вільний у виборі

частково вільний

частково вільний

частково вільний

Управління цінами реалізації

не здійснює

частково здійснює

не здійснює

частково здійснює

Кінцевий одержувач товарів

споживач

продавець

гуртовий продавець

Гуртовий і дрібногурт продавець

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: