Сторінка
1

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

ЗМІСТ

ВСТУП ----------------------------------------------------------------------------------- 2

1. ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ--------------------- 3

1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН----------------------------------------------------------- 7

1.2 ОСОВНІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ--------------------------------- 9

1.3 МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ------------------------------------------------- 11

1.4 ТОВАРОПРОСУВАННЯ ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ----------------- 14 1.5 КАНАЛИ ДИСТРИБУЦІЇ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ------------------------------- 18

1.6 ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, її РОЛЬ ТА

КЛАСИФІКАЦІЯ---------------------------------------------------------------------- 19

1.7 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ ТОВАРІВ У

2. СИСТЕМІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ--------------------------------------------25

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИВАТБАНКА----------------------------------------------------------------------- 28

2.1 ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО

І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ -------------------------------------------------------- 30

2.2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВЕ

ПЛАНУВАННЯ.

2.3 КРЕДИТУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ------------------------------ 31

2.4 ОПЕРАЦІЇ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНИХ

ВАЛЮТ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ--------------------------------------- 34

ВИСНОВОК----------------------------------------------------------------------------- 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ---------------------------------------- 37

ВСТУП

Через сферу виробництва і торгівлі проявляється суть економічного життя суспільства. Тому основна функція усіх підприємств і організацій, які займаються бізнесом, полягає у виробництві товарів і їх продажу.

У сферах виробництва і торгівлі створюється корисність, яку можна визначити як здатність продукту чи послуги задовільнити потреби споживача. Шляхом виробництва і продажу бажаних товарів і послуг виробники і торговці задовольняють потреби суспільства, споживачів у товарах і послугах.

Необхідно відрізняти маркетинг як концепцію, як образ мислення від маркетингу як процесу, як комплексу різноманітних видів діяльності, що виконуються спеціалістами. Всяка діяльність, і маркетингова зокрема, розпочинається з розробки концепції. У відповідності в обраною концепцією формується певний процес, конкретні види діяльності фахівців.

Процес маркетингу включає безліч видів діяльності, операції, що виконується фахівцями від задому і ідеї товару до яого виробництва, продажу, задоволення і дуже часто створення нових потреб споживача, нових способів їх задоволення.

Маркетинг як система, як найбільш суттєвих ринкових відносин, інформаційних потоків, що зв’язують фірму з ринком збуту товарів, впроваджуються на конкретних фірмах які діють у певному соціально-економічному середовищі, мають різний ступень розвитку, розуміння маркетингу. Цим і викликана відмінність регіонального маркетингу, маркетингу споживача товарів і маркетингово промислових товарів.

На шляху еволюції маркетингу як певної системи у більшій чи меншій мірі вираженні окремі етапи, а також характерні для кожного етапу його місце і роль на фірмі, цілі тощо. Цілі системи маркетингу відмінні на кожному з етапів розвитку маркетингу, також еволюціонують, від досягнення максимального споживача товарів, збільшення задоволення потреб споживача до підвищення якості життя суспільства і в якісь мірі носить альтернативний характер. Суперечність цілей характерна і для учасників системи маркетингу (виробника, продавця і покупця).

Знання цілей системи маркетингу і його учасників дозволяє більш чітко організувати впровадження маркетинг на фірмі, реально визначити цілі, досягти ефекту від запровадження маркетингу.

Концепція маркетингу на підприємстві реалізується через цілий ряд функцій, характерних для цього виду діяльності.

Успіх реформування економіки визначає ефективна робота фінансово-кредитного комплексу, основою діяльності якого є банківська система.

Становлення незалежної банківської системи в Україні розпочалося з прийняття Верховною Радою України Закону “Про банки і банківську діяльність” (1991 р.). Закон започаткував створення Національного банку України на базі Українського республіканського відділення Держбанку. Національний банк юридично став центральним банком України.

Основою формування банківської системи України стала класична дворівнева банківська система.

Важливою функцією комерційних банків в умовах ринкової економіки є посередництво у фінансово-кредитній сфері і обслуговування фінансово-господарських операцій.

Метою виконання даної курсової роботи є детальний аналіз структури, основних функцій, доходів та витрат комерційних банків на прикладі ТВБВ №2 в місті Коломия Івано-Франківської філії ЗАТ “ПриватБанк”.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Ціна, як один з складових елементів маркетингу-mix, виконує важливі функції, які полягають не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника про реальну силу попи­ту на товар, а споживача — про можливість задоволення потреби при певній величині пропозиції та доходу. Від ціни в кінцевому ре­зультаті залежать досягнуті комерційні результати, а раціонально об­рана цінова стратегія впливає на підвищення конкурентоспромож­ності та ефективності виробничо-збутової діяльності фірми. Крім цього ціна є важливим фактором встановлення відповідних відно­син між фірмами та покупцями.

«Ціна відноситься до категорії контрольованих факторів маркетин­гу. З цього виходить, що детальна розробка цінової політики є • надзвичайно важливим завданням підприємства.

Процес ціноутворення є важливим моментом маркетингової ціно­вої стратегії. Процес ціноутворення складається з наступних етапів:

- аналіз факторів, які впливають на визначення ціни;

- стратегія ціноутворення;

- визначення початкової ціни;

- тактика ціноутворення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: