Сторінка
4

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

Споживча ціна – включає крім виробничої ціни і надбавок витрати з додаткових затротних елементів щодо використання та споживання.

Відпускна ціна – це ціна, за якою здійснюється продаж окремих товарів та їх партій на основі врахування собівартості товарів.

Світова ціна – це ціна, яка визначається на базі врахування цін країн-експортерів, встановлених на аукціонах, біржах.

Монопольна ціна – це ціна, яку встановлюють великі підприємства-монополісти окремих видів товарів.

Картельна, корпоративна ціна – це ціни, встановлені на основі договору між учасниками картелів, директоратом міжнародних корпорацій.

Пропозиції – це ціна, яка пропонується продавцем, як правило, без надбавок.

Попит – це ціна, яка склалась на ринку серед покупців на окремий товар і визначений ринок.

Купівлі-продажу – це ціна, що визначається у договорі на доставку товарів. Її різновидності: сіф, фоб, фар та франко.

Середньостатистична – це середня ціна за відповідний термін на окремий товар.

Експортна – це ціна на товари, які реалізуються за рубіж.

Імпортна – це ціна на товари, які ввозяться на внутрішній ринок з-за кордону.

Поточна – це ціна на товар на дату маркетингового дослідження.

Базова – це ціна, якою користуються з метою порівняння якості товарів, виходячи із сорту, поживної та конструктивної властивостей.

Довідкова – це ціна, яка вміщує рівень фактичних витрат за минулий період і використовується для порівняння або як вихідна ціна.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ

З метою розробки відповідної цінової стратегії фірма повинна чітко визначити цілі ціноутворення. Цілі визначаються з проведеного аналізу її становища на ринку та загальних цілей функціонування на ринку. Цілі сприяють здійсненню маркетингової стратегії підприємства.

Стратегія ціноутворення переслідує різноманітні цілі, які збігаються в основному з варіантами поведінки фірми у ринковому середовищі:

максимізація поточних прибутків;

лідерство у якості товарів;

лідерство в охоплені ринку;

забезпечення виживання на ринку.

Стратегія максимізації прибутків застосовується в умовах, якщо підприємство пропонує унікальні товари, або попит на окремі товари перевищує пропозицію.

В умовах високої насиченості ринку виникає ситуація, коли фірма здійснює продаж своїх товарів за будь-якою ціною, щоб залишитись на ринку.

Вибираючи мету стратегії цін досягнення лідерства за якістю, фірми намагаються випередити конкурентів шляхом випуску високоякісної продукції.

У цьому випадку покращення якості товарів означає, як правило, підвищення цін на них.

Різноманітні цілі цінової стратегії спрямовані на завоювання лі­дерства на ринку реалізується на початкових стадіях життєвого цик­лу товарів — повинен, використовуючи достатньо високі ціни на стадіях росту і насичення.

- Стратегія ціноутворення — це вибір можливої динаміки зміни вихідної ціни товару в умовах ринку, що відповідає цілям фірми.

В процесі розробки відповідної стратегії ціноутворення велике значення має ступінь новизни товару, тому що розробка ціни на но­ві і унікальні товари принципово відрізняється від існуючих товарів і цін на них.

Ринок нових та унікальних виробів створюється завдяки марке­тинговим заходам. Витрати на рекламу, «запуск» товару є досить ве­ликими, тому що потрібно зміцнити позиції товару на ринку.

В практиці відомими і найбільш розповсюдженими стратегіями ціноутворення на нові та унікальні вироби є: стратегія «зняття вершків» та стратегія проникнення на ринок. Вибір стратегії зале­жить від характеристики товарів, тобто ступеня новизни; умов кон­куренції; особливостей ринку і збуту; витрат виробництва і очікува­ного прибутку, іміджу фірми.

- Стратегія «зняття вершків» передбачає продаж товарів за високими цінами в початковій стадії, які с набагато вищими від ціни виробництва.

Названа стратегія буде дуже ефективною, якщо будуть існувати

кілька умов:

впровадження на ринок нових товарів, захищених патентами;

- наявність у товарі привабливих особливостей;

високий рівень поточного попиту від великої кількості споживачів;

низька еластичність попиту;

висока початкова ціна для фірм-конкурентів;

сприйняття високої ціни з боку покупців як гарантії високої якості.

Висока початкова ціна, як правило, дає переваги в отриманні не тільки надприбутків, але і в короткий термін покриття витрат вироб­ництва. Класичним прикладом був підхід до ціноутворення у елект­ронній промисловості у 70-80 pp. на всі новинки мікрокалькулято­рів, які продавались спочатку за 200 доларів кожен, а потім ціна знизилась до 5 доларів за одиницю.

Стратегія «зняття вершків» мас свої недоліки. Вони полягають у тому, Ідо, no-ncpiuv, ия стратегія приваблює конкурентів, по-перше, висока початкова піна може вплинути на тривалість життєвою цик­лу товарів, а інколи призвести, і до комерційною краху.

В окремих випадках при використанні стратегії «зняття верш­ків» спостерігається різке падіння цін, що теж є негативним явищем, тому у практиці використовують * стратегію проник­нення на ринок. Суть цієї стратегії полягає у застосуванні се­редніх та низьких цін на нові товари. Це дозволяє стимулювати збут, ліквідувати конкурентів, розширю­вати виробництво та стабілізувати ринкову частку продажу. Фірми за рахунок низьких початкових цін захоплюють ринок і на стадії зрі­лості піднімають ціни. Така стратегія відповідає основній меті фір­ми — підтримання прибутків у тривалій перспективі. Із зростанням і розширенням виробництва та збуту скорочуються витрати на оди­ницю продукції, що дає можливість знижувати ціни і ше більше роз­ширювати ринок. Така стратегія притаманна відомим японським фірмам з виробництва комп'ютерів та принтерів для ринку США.

Недоліком застосування стратегії «низьких цін» є те, шо цей про­цес може бути дуже тривалим і не зможе покрити всі витрати, по­пит може бути незадоволеним.

Для успішного просування на ринку нових товарів застосовується також * стратегічний метод орієнтації на лідера. Він викорис­товується, коли на ринку домінують кілька фірм, які умовно поді­лили його між собою. У цій ситуації одна з фірм, частка якої є найбільш значною, виз­нається основним ціновим лідером. Стратегія ціноутворення з орієн­тацією на цінового лідера передбачає пристосування свого рівня цін до рівня цін лідера на окремо взятому ринку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: