Сторінка
20

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

- Дослiдження дії основних конкурентiв на ринку

У ринковому середовищi за останнiй час ситуації з проведенням

маркетингових дослiджень склалось так, що бiльшiсть фiрм використовують змiшану форму органiзацiї дослiджень маркетингу i поточний аналiз — за допомогою власного персоналу, звiтнiй — користуючись послугами спецiалiзованих консалтимнгових фiрм.

Тi фiрми, якi намагаються здiйснювати дослiдження власними силами, аналiзують, як правило, тактику конкурентної боротьби, вибiр методiв просування товарiв на ринку, ціньову полiтику тощо.

Функцiонування пiдприсмства у ринкових умовах насамперед передбачає, що розпочинаючи виробничу дiяльнiсть, вона мусить самостiйно вирiшити три важливi питання: що виробляти, скільки виробляти на який прибуток можна розраховувати. Тобто розроблення виробничої програми має бути обгрунтоване передусiм точним знанням ринкових можливостей пiдптриємства. Це у свою чергу, потребує комплексного дослiдження ринку, вивчення його кон’юктури.

Головною метою маркетингового дослiдження є з’ясування ринкових можливостей пiдприємства, для чого вивчають ринковий попит, розраховують прогноз його змiн та мiсткiсть певного ринку.

4.2 Планування діяльності

Таблиця 4.3.1 Розрахунок балансу робочого часу

 

   
 

Показники

По даних розрахунках

 

1

2

І

Кількість календарних днів

 

Неробочі дні всього

 

Вт.ч. святкові

 

Вихідні

II

Номінальний фонд робочого часу днів

Продовження таблиці 4.3.1

 

Не виходи на роботу днів

 

Вт.ч. відпуски чергові і додаткові

 

відпуски на навчання

 

Декретні відпуски

 

По хворобі

 

Не виходи, що дозволяються законом

III

Явочний робочий час днів

 

Середня тривалість робочого дня годин

 

Внутрішньо змінні витрати робочого часу та простої години

 

Кількість робочих годин

IV

Ефективний фонд часу одного робітника за рік, годин

Роздiл 5. Охорона працi

5.1 Суть охорони працi.

Охорона працi забезпечує здоровi i безпечнi умови трудової дiяльностi. У нашiй країнi потрiбнi корiннi змiни всього суспiльства до питань охорони працi, - пiдвищення освiти посадових осiб, спецiальнiсть усiх рiвнiв всього населення України. Виходячи з цього скажемо, що охорона працi — це наука, яка навчає людину рiзних знань у сферi правовiй, культурно - побутовiй, соцiально — виробничiй дiяльностi. Запровадження нових технологiчних процесiв часто пов’язано з появою нових чинникiв, загрози житгю i здоров’ю працюючих тому необхiдно оволодiвати загальним пiдходом до ,питань охорони працi щоб набутi знання використовувати практично.

Охорона працi — система правових, соцiально - економiчних, органiзацiйно — технiчних, санiтарно — гiгiєнiчних i лiкувально — профiлакткчних заходiв та засобiв, спрямованих на эбереження життя, здоров’я працездатностi людини в трудовiй дiяльностi. Виявивши про свiй намiр приєднатись до Європейського союзу, Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення нацiонального законодавства у вiдповiднiсть до законодавства ЄС. З цiєю метою останнім часом прийнято нову редакцiю Закону “Про охорону працi” та розроблено проект Закону, про безпечнiсть промислової продукцi, розроблюються новi нормативно — правовi акти, ведеться робота по внесенню змiн до дiючих нормативних актiв за такими напрямами: загальнi безпеки працi та захис здоров’я працюючих на робочих мiсцях, використання шкiдливих речовин, гiрничi роботи, захист вiд опромiнення тощо. Для вирiшення задач з охорони працi в Україні iснує достатнiй науково — технічний потенцiал. Передусiм — це Нацiональний науково — дослiдний iнститут охорони працi.

5.2. Законодавство Украiни про охорону працi

Законодавство УкраТни про охорону працi являс собою систему. взаемопов’язаних нормативно — правовня актiв, що регулюють вiдносини у галузi охорони працi. Воин складаються з Закону УкраТни “Про охороня працi”; Кодексу законiв про працю УкраТни; Закону УкраТни Про загально — обов’язкове державне соцiальне страхуванвявiд нещаснвх випадкiв на виробництвi та професiйного захворювання”, та прийнятих вiдттовiд до них нормативно правових актiв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: