Сторінка
9

Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення

Кожен студент схильний до прояву захоплень, однак у цих проявах прослідковується певна тенденція.

Студенти, у яких переважають риси «сильного урівноваже­ного» типу нервової системи, мають широкий діапазон захоплень, називаючи, як правило, не менш трьох видів. Вони люб­лять читати, дивитися телевізор, спілкуватися з друзями, зай­матися ФК і С, грати в комп'ютерні ігри. Захоплюються вони ще й іноземними мовами та музикою. Батькам допомагають більше дівчата, ніж хлопці.

«Сильні збудливі» студенти мають свої особливості, які про­являються у необхідності зміни вражень, тому їх меншою мірою приваблюють одноманітні види діяльності, які вимагають по­сидючості, зокрема вивчення іноземних мов, заняття музикою і т.п. Вони люблять спілкуватися з друзями, грати в комп'ю­терні ігри, але не дуже прагнуть витрачати вільний час на пе­регляд телепередач, у цей час вони можуть відвідувати диско­теки, займатися різними видами спорту. Схвалюють вони чи­тання книг і допомогу батькам, однак це для них є не захоплю­ючим заняттям, а сприймається як неминучість.

Студенти з «сильним гальмовим» типом нервової системи більш схильні до спокійних, навіть монотонних видів занять. Вони не люблять відвідувати дискотеки, а більш, ніж інші типи нервової системи, указують на перегляд телепередач і читан­ня книг. У вільний час спілкуються з друзями, займаються ФК і С, допомагають батькам, що майже в два рази більше, ніж «урівноважені» і «збудливі» типи. Крім цього, хлопці відзнача­ють, що люблять майструвати і лагодити техніку, а дівчата -шити.

Представники «слабкого неврівноваженого» типу більш консервативні у виборі видів діяльності у вільний час. Вони відрізняються від інших типів схильністю до заняття творчими видами, зокрема, музикою, співами, малюванням. Імовірно, це пов'язано з більшою чутливістю нервової системи. Вони також люблять спілкуватися з друзями, дивитися телевізор, читати, більше, ніж інші типи, допомагають батькам. Не схильні до вивчення іноземних мов, заняття спортом, відвідування диско­тек і комп'ютерних ігор. У першому випадку, очевидно, це пов'язано з необхідністю запам'ятовування і монотонністю, що; невластиво їхній силі нервових процесів, в інших випадках це пов'язано з проявом рухливості нервових процесів і швидкістю прийняття рішень, що знов-таки неадекватно їхнім типам ре­акцій.

Практичне значення отриманих результатів.

Виявлена вікова структура мотивів й інтересів студентів у галузі фізичного виховання і спорту, а також фактори і моти­ви, які сприяють формуванню мотивації підлітків до фізичного самовдосконалення, та розроблені рекомендації дозволяють внести зміни до програми з фізичного виховання у навчальному закладі; ме­тодики організації урочних та позаурочних форм занять, сис­тему диференційованого підходу до студентів з різними типо­логічними особливостями ВНД, змісту спортивних телевізійних програм для молоді, публікацій у пресі, що позитивно вплине на формування здорового способу життя студентів і виховання культури фізичного здоров'я.

Методичні рекомендації можна використовувати для удос­коналення відповідних навчальних дисциплін, підготовки викладачів фізичної культури і дитячих спортивних тренерів у ви­щих навчальних закладах.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Андреева Е.В. Мотивационные факторы учебной деятельности школьников // Фізичне вих., спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: 36. Наук. пр. -Луцьк, 1999. -С.771-774.

2. Антікова В.А., Єфімов А.О. Виховання у студентів інтере­су до занять з фізичної культури // Роль ФК у здоровому спо­собі життя: Матер. І наук.-практ. конф. - Львів. 1992. - С. 17!-172.

3. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. - К.: Здоровье, 1985. - С.3-8.

4. Апанасенко Г.Л. Проблемы управления здоровьем человека // Наука в олимп. спорте. Спец, вьіпуск, 1999. - С.56-60.

5. Аросьев Д.А. Как увлечь физической культурой //Физическая культура в школе. 1987. - №4,5. - С.8-12.

6. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. - М: Мысль, 1976. - 156с.

7. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Издательство МГУ, 1990.-368с.

8. Балбенко С.Ю. Виховання в учнів інтересу до занять фізич­ною культурою // Фізичне виховання дітей і молоді. - К.: Здо­ров'я, 1982.-Вип. 9.-С. 7-9.

9. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. - К.: Здоров'я, 1987. - 224с.

10. Божович Л.И., Благонадежина Л.В. Изучение мотивации поведения детей и подростков. - М.: Педагогика, 1972. - 350с.

11. Бондаревский Е.Я. Состояние и совершенствование физического воспитания детей и учащейся молодежи // Практич. конфер. «ФК и здоровый образ жизни». - Севастополь, 1990. -С.74.

12. Васильєва В.Е. и Каптелин А.Ф. О физическом развитии детей и подростков. М.: Знание, 1969. - 120с.

13. Ведмеденко Б.Ф. Виховання в учнів звички займатися фізкультурою та спортом // Педагогіка і психологія. - 1995. -№1.-С.109-113.

14. Ведмеденко Б.Ф. Опьіт формирования привычки у школьников к занятиям физической культурой //Советская педагогика. -1980. -№9. -С. 39-42.

15. Винник В.А., Захарова Н.А. Исследование отношения школьников к физкультурно-оздоровительным занятиям / Сб. научн. - метод, сил. - М., 1985. - С.50.

16. Виноградов П.А. Физическая культура й спорт на телеэкране // Теория й практика физической культуры. - 1996. - № 1.-С.43-46.

17. Власюк Г.І. Мотивація фізкультурно-оздоровчих занять старшокласниць // Матеріали Всеукраїнської наукової конфе­ренції, присвяченої 40-річчю факультету фізичного виховання ТДШ "Оптимізація процесу фізичного виховання в системі ос­віти". - Київ-Тернопіль, 1997. - С. 34-36.

18. Вороний Л.Г. Вопросы теории и методологии исследования высшей нервной деятельности человека. Избранные труды. - М.: Педагогика, 1982. - 176с.

19. Головкова Р.Г., Зинберг И.Ф. Информационное и кон­сультативное обеспечение уроков физической культуры в стар­ших классах // Всесоюзн. научно-практ. конферен. „Физичес­кая культура и здоровый образ жизни. Социально-экономические и организационно-управленческие проблемы физичес­кой культуры и спорта". - М., 1990. - 37 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: