Сторінка
7

Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення

«Сильний урівноважений» тип характеризується наступними зовнішніми проявами:

- швидко схвачує суть важкого завдання, однотипність і ве­ликі зусилля переносить погано. Фізичні вправи виконує лег­ко, координовано;

- об'єктивно оцінює свої сили;

- працює довгостроково, змінюючи вид діяльності;

- говорить швидко, плавно, спокійно, голос середній чи ви­щий за середній. Вимова чітка, правильна. Легко засвоює іноземні мови;

- відсутність різких спадів діяльності після помилки, особли­во, якщо за це дорікали навколишні. Оптиміст;

- увага сконцентрована, стійка. Легко переключається з од­ного предмета на інший.

«Сильний збудливий» тип характеризується наступними про­явами:

- недостатньою координацією особливо на перших етапах

оволодіння певними рухами, не може якісно виконувати до кінця одноманітні рухи; - перебільшує свої сили;

- працездатність висока, якщо діяльність захоплює. Одно-і:. манітні дії виконує погано, з частими перервами і видимим

роздратуванням;

- говорить голосно, уривчасто, напружено, нерідко розма­шисте жестикулюючи, часто зупиняється, шукаючи по­трібне слово чи словосполучення;

- намагається в агресивній формі заперечувати рішення вик­ладача. Тривалість переживань незначна;

- увага не така стійка як в інших. Поле уваги звужене, скон­центрувати увагу може при виникненні інтересу до пред­мета.

«Сильний гальмовий» тип характеризується:

- неквапливими погодженими і висококоординованими ру­хами. Якісно виконує одноманітні вправи до кінця. У тих видах, де потрібна швидкість, виявляє себе гірше;

- при оцінці своїх сил уникає відповіді (сумнівається);

- може працювати довгостроково, без перерви, не знижуючи результатів при одноманітній діяльності;

- небагатослівний, говорить граматично правильно, важку­вато жестикулюючи. Міміка майже відсутня. Голос середній, іноді тихий. Письмова мова краща;

- реакція на невдачі зовні спокійна, не намагається виправ­датися чи викликати співчуття в навколишніх. Небагатос­лівний. Не любить робити прогнози про підсумок виступу на змаганнях;

- увага стійка, але потрібно тривалий час на включення. По­гано переключається з одного предмета на іншій.

«Слабкий не врівноважений» тип характеризується:

- найгіршою руховою діяльністю, скутістю рухів, непевністю в собі, поганою координацією;

- схильний применшувати свої можливості;

- працездатність невисока, з різким коливанням підйомів і спадів;

- мова тиха, часто мовчить. Письмова мова краща усної;

- при невдачах прагне викликати співчуття в навколишніх, посилається на об'єктивні труднощі чи перешкоди, хвороб­лива реакція на зауваження старших (тремтіння губ, сльо­зи і т.д.);

- довго не може зосередити увагу, відволікається на сторонні подразники. Увага, хитлива.

Виділені групи студентів, об'єднані характерними ознаками життєвих проявів окремих властивостей вищої нервової діяль­ності, умовно позначені як тип ВИД.

Спостереження застосовувалося для визначення життєвих властивостей нервової системи студентів і здійснювалося за зовнішніми проявами характеру учня, його рухів, мови, това­риськості, працездатності, поведінки в несподіваних ситуаці­ях, реакції на невдачі і т.п. Зіставляючи дані спостереження з розробленою системою оцінок, отримано інформацію про ступінь прояву тих чи інших властивостей нервової системи учня.

Аналіз прояву мотивів занять фізичною культурою і спортом у підлітків при константній ознаці, якою був "тип ВИД", пока­зав, що незалежно від контрольної перемінної "стать" виявля­ються загальні тенденції.

У "сильних" типів більшою мірою виражений мотив "досяг­нення високого спортивного результату", тобто спортивний мотив занять, ніж у "слабкого" типу. У "сильних" типів більш широкий спектр мотивів занять фізичними вправами, вони вка­зують, як правило, на два мотиви, а "слабкі" - на один.

Результати дослідження дозволяють зробити узагальнення, характерні для представників різних типів ВНД, незалежно від статі випробуваних.

Студенти з "сильним урівноваженим" типом нервової систе­ми мають досить широкий спектр спортивних інтересів, до яко­го входять як ігрові види, так і види спорту, що вимагають витривалості та виконання досить одноманітної роботи (плаван­ня, лижі). Як хлопців, так і дівчат приваблюють заняття, які проводяться під музику (аеробіка, шейпінг).

Студентів з "сильним збудливим" типом нервової системи більше приваблюють ситуаційні види спорту - баскетбол, фут­бол, вправи, які виконуються під музику.

Дівчата зі "збудливим" типом, на відміну від "урівноваже­них" і "гальмових", у деяких випадках вибирають чоловічі види спорту, зокрема боротьбу, футбол, бодібіддінг. Не приваблю­ють їх види спорту, пов'язані з одноманітним середовищем (пла­вання), і відсутність гострої змагальної боротьби (фітнес, шейпінг, аквафітнес, туризм).

"Сильні гальмові" типи не захоплюються тими видами спорту, які користуються найбільшою популярністю, однак і хлопців, і дівчат приваблює плавання, зимові види спорту, а з ігрових - баскетбол і волейбол. У хлопців переважає інтерес до силових видів - боротьби і бодібілдінгу, що відповідає їхньо­му соматотипу.

Студенти з "сильним" типом нервової системи мають власну думку про користь занять фізичними вправами, і вони вважа­ють, що на них меншою мірою впливають зовнішні фактори. Залежно від урівноваженості нервових процесів, для "збудли­вих" типів має значення мікросередовище, у якому вони знахо­дяться. Для "урівноважених" має значення сімейне виховання і поради батьків, "гальмові" повною мірою визначають авто­ритет учителя фізкультури і на них не впливають телепередачі, однак вони єдині з типологічних груп, які читають газети і виз­нають значення преси. Очевидно, це пов'язано з їхніми типо­логічними особливостями, тому що в них краще розвинена пись­мова мова, ніж усна, і вони краще сприймають написану інформацію, ніж усну. У них немає посилань на те, що для них мають значення поради друзів.

Студенти зі "слабким неврівноваженим" типом нервової сис­теми більше за інших підпадають під вплив як дорослих, так і однолітків, вони не покладаються на власні знання і досвід. Вони більш сучасні, тому для них має значення думка інших.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: