Сторінка
6

Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення

Режим дня пов'язаний також із правильним харчуванням. Дотримування 3-4 разового харчування, вживання збалансо­ваного раціону удається тільки 22,4% хлопців і 21,1% дівчат. Чим пояснюють студенти недотримування цього фактору? Багато учнів вказують на те, що їм не вдається пообідати у навчальному закладі вони обмежуються булочкою чи пиріжком, а потім пізній обід чи вечеря одночасно вдома. Деякі юнаки скаржилися на од­номанітність їжі вдома (картопля, вермішель, каша) через не­стачу грошей у батьків. Це пов'язано з матеріальним станом родини, з кількістю працюючих членів родини, кількістю дітей у родині. Те, що харчування погіршилося, підтверджують об'єктивні дані, а саме наявність до 10-15% дітей, які мають недостатню масу тіла; збільшується відсоток молоді, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. Правиль­не харчування студентів залежить більшою мірою від його організації у навчальному закладі та родині, і меншою мірою від самого юнака.

Мало звертається уваги на процедури, які загартовують, це відзначили всього 9% хлопців і 5,8% дівчат. Ігнорування такого доступного чинника, як підви­щення неспецифічної резистентності організму загартовуючи* ми процедурами, часто призводить до гострих респіраторних захворювань (більше 90% студентів). Це більшою мірою залежить від просвітницької роботи в цій галузі, родини, телебачення, преси, які є значним резервом підвищення опір­ності організму несприятливим факторам навколишнього се­редовища, підвищення рівня здоров'я дітей і самовдосконален­ня організму.

Шкідливі звички включають паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів. Про вживання їх підліткам не ставилось прямого запитання, тому що навіть при анонімному анкетуванні важко очікувати щирої відповіді, адже всі студенти інфор­мовані, що це шкідливо для здоров'я і карно як у моральному, так і правовому аспекті. Тому варіантом відповіді була «відсутність шкідливих звичок». У зв'язку з цим школярі свідо­мо пропускали цю відповідь, якщо знали, що якась з названих негативних звичок (їм пояснили, що це кількаразове вживан­ня) у них є.

Наявність спеціально організованої рухової активності у структурі свого способу життя відзначали 40,7 ± 2% хлопців і 32,7 ± 1,9% дівчат. Це є ще одним підтвердженням того, що 60-70%) підлітків не займається систематично певним видом рухо­вої активності і має низький рівень мотивації до такого виду діяльності.

Отже, з усіх доступних чинників здорового способу життя найчастіше у хлопців на першому місці - рухова активність -40,7 2%, на другому - відсутність шкідливих звичок - 36,3 ± 1,95%, на третьому - гігієна - 34 ± 1,93%, на четвертому - пра­вильне харчування - 22,4 ± 1,7%, на п'ятому - режим дня - 20,9 ± 1,64% і на шостому - процедури, які загартовують - 9 ± 1,17%>.

У дівчат на І місці чинник гігієни - 61,9 ± 1,99%, на II - відсутність шкідливих звичок - 44,7 ± 2,02%, на III - рухова активність - 32,7 ± 1,9%, і менше дотримуються правильного харчування -21,1 ±1,67%, режим дня - 18,1 ± 1,55% і процедур, які загартовують - $,8 ± 0,89%.

Більшість студентів (63,7 ± 1,9% хлопців і 55,3 ± 2,03% дівчат) мають шкідливі звички, що є наслідком зниження протиборства в родині, навчальному закладу і підвищенням впливу мікросередовища (друзів, знайомих). Цей тривожний факт вимагає вживання кардинальних заходів виховного характеру, допомоги з боку засобів масової інформації, підвищення мотивації до здорового способу життя молоді як засобу порятунку генофонду нації від деградації.

4. Самооцінка стану здоров'я студентів

Студентам властива завищена самооцінка, однак аналіз" відповідей про те, як вони оцінюють свій стан здоров'я, викли­кає тривогу. Об'єктивні цифри, які характеризують стан зах­ворюваності дитячого контингенту, рівень їхньої фізичної підготовленості, знайдено в документальних матеріалах. Мінздраву України й у відповідній літературі. Однак у юнацькому віці відчуття здоров'я і нездоров'я з погляду самих студентів завищене у бік першого. Тому їхні відповіді можна оцінювати як самовідчуття фізичного стану щодо норми.

Існують розходження в оцінці здоров'я і фізичної підготов­леності міської і сільської місцевості студентів. Найбільші проблеми зі здоров'ям мають школярі м. Києва, що уже відзна­чалося багатьма дослідниками за оцінкою об'єктивних показ­ників фізичного стану в містах, суб'єктивна оцінка здоров'я дівчат нижча, ніж хлопців. Це є дуже тривожним фак­том, тому що його не можна пояснити гіршими чи кращими економічними умовами проживання і харчування, а свідчить про загальне погіршення репродуктивного здоров'я молоді і генофонду нації.

5. Мотиви та інтереси студентів до занять фізичною культурою і спортом залежно від особливостей темпераменту

До внутрішніх факторів, які впливають на прояв мотивації до видів діяльності відносяться властивості нервової системи підлітка. Для їхнього визначення використано методику Т.Ю. Круцевич, засновану на спостереженні поведінкових реакцій студентів у різних ситуаціях. Дослідження проводилося в м. Умані з комп­лексу проявів різних поведінкових реакцій на невдачі, стійкості уваги, мови, визначалася перевага чи порушення гальмуван­ня у поведінці, працездатності, оцінці своїх сил, виконанні фізич­них вправ. Ця методика дає можливість одержати інформацію про фенотипові ознаки темпераменту студентів і доступна в масових дослідженнях. Було визначено чотири ти­пологічних групи за характерними проявах їхніх реакцій у житті.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: