Сторінка
1

Звіт про фінансові результати

Загальна характеристика Звіту про фінансові результати

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей, визначаються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Норми П(С)БО стосуються звітів про фінансові ре­зультати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (надалі — підприємства) всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Особливості складання консолідованого Звіту про фі­нансові результати визначаються П(С)БО 20 «Консолідо­вана фінансова звітність».

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Для малих підприємств передбачається можливість складання Звіту про фінансові результати за скороченою формою.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відоб­ражають у момент надходження активу або погашення зобов'язання, яке приводить до збільшення власного ка­піталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансо­ві результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, яке призводить до зменшення власного ка­піталу підприємства (крім зменшення капіталу за раху­нок його вилучення чи розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображають у Зві­ті про фінансові результати на основі їх систематичного та раціонального розподілу (наприклад, у вигляді амор­тизації) протягом тих звітних періодів, у яких одержу­ють відповідні економічні вигоди.

Витрати одразу відображають у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям визнання їх активами підприємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім ви­падків, передбачених відповідними П(С)БО.

Структура Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

І. Фінансові результати.

II. Елементи операційних витрат.

III. Розрахунок показників прибутковості акцій.

I. Фінансові результати

Формуються на підставі визначення фінансових ре­зультатів від усіх видів діяльності. Виділяють такі види діяльності: операційна, інша і надзвичайна.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а та­кож інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою ді­яльністю.

До основної діяльності підприємств належать вироб­ництво і/або реалізація продукції, товарів, робіт, послуг, які здійснюються на підставі статуту підприємства; до ін­шої діяльності підприємств — продаж або оренда основ­них засобів, нематеріальних активів, виробничих запа­сів, доходи від операційних курсових різниць.

Інша діяльність — доходи від інвестиційної або фінансової діяль­ності (дивіденди, відсотки та інші доходи; участь у дочірніх підпри­ємствах тощо).

Надзвичайна діяльність — події та операції, які неможливо перед­бачити в межах звичайної діяльності; вони відбуваються без учас­ті підприємства і нерегулярно (повені, зсуви, землетруси, пожежі, аварії).

Фінансовий результат розраховують поступово: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) показу­ють за методом брутто з наступним відніманням наданих знижок, повернення проданих товарів, податків (ПДВ, акциз).

Структуру розділу І «Фінансові результати» наведено в табл. 1.

II. Елементи операційних витрат

У цьому розділі відображають витрати операційної ді­яльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші

Таблиця 1.

Структура розділу І. «Фінансові результати»

Стаття

Види діяльності

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Операційна діяльність

Інша діяльність  

Звичайна діяльність  

Діяльність у звітному періоді  

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий:

- прибуток

- збиток

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

- збиток

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Витрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: — прибуток — збиток

Надзви­чайна діяльність

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

- збиток

Надзвичайні:

- доходи

- витрати

Податки з надзвичай­ного прибутку

Чистий:

- прибуток

- збиток

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: