Сторінка
1

Планування, стадії і процедури аудиту

Зміст:

Вступ.

Розділ 1. Планування аудиту:

1.1. Загальний план аудиту;

1.2. Програма аудиту.

Розділ 2. Стадії аудиту:

2.1. Організаційна стадія;

2.2. Дослідницька стадія;

2.3. Стадія узагальнення та реалізації результатів

контролю. Заключна стадія.

Розділ 3. Процедури аудиту:

3.1. Визначення процедури;

3.2. Види процедур.

Висновок.

Література.

Вступ.

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль, як функція управління, підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління,, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції економічного контролю визначаються діями економічних законів формації і меті суспільства, інтереси котрого він забезпечує.

Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентоспроможньої продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках.

Перехід економіки на ринкові відносини пов’язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв’язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств – незалежний аудиторський контроль.

Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена проведенням приватизації державного майна, управління яким приводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури ( державні контрольні органи, міністерства, відомства, об’єднання). Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних комерціалізованих, кооперативів, приватних та інших суб’єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність, підприємницьку діяльність, власник набув право обирати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України про аудиторську діяльність, який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій – аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об’єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і володарів цінних паперів тощо.

Організація і методологія незалежного аудиторського контролю поки що не висвітлені у навчальній та науковій літературі. Немає висококваліфікованих аудиторів, бо вищі навчальні заклади лише розпочали підготовку фахівців цього профілю. Бізнесмени, які з замовниками аудиторського контролю і аудиторських послуг (консультація з питань бізнесу, менеджменту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу), потребують необхідних знань з питань організації аудиту. При проведенні аудиторської перевірки, слід переділити, чи не найбільшу увагу аудиторському ризику, який бере на себе аудитор при перевірці бухгалтерських документації та правильності відображення бухгалтерських проводок. Тому, темою даної курсової роботи є планування, стадії і процедури аудиту. Я вважаю що ця тема є найбільшою та потрібною для проведення аудиту. В даній роботі детально описано планування аудиту та його складові . Також не послідню увагу приділено стадіям аудиту, де охарактеризована кожна стадія . В третьому розділі розглядаються контрольно-аудиторські процедури.

Розділ 1. Планування аудиту.

1.1. Загальний план аудиту.

Однією з найважливіших вимог до сучасного аудиту є його обов’язкове планування, яке забезпечує своєчасне і ефективне виконання робіт. Планування аудиторських робіт допомагає звернути необхідну увагу аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Допомагає належним чином організувати свою роботу, та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь в перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій.

Характер планування в значній ступені залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.

Найважливіша складова частина планування аудиту - отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві. Усвідомлення аудитором цього питання допоможе йому визначити події, операції та заходи, які могли суттєво вплинути на звітність підприємства і зменшити загальну ризику в аудиті. Загальний ризик в аудиті - це небезпека того, що аудитор допустить неправильний висновок по виконаних ним аудиторських процедурах, іншими словами, по невірно підготовленій звітності буде представлено аудиторський висновок без зауважень.

Аудитор обговорює з керівництвом та фахівцями підприємства елементи загального аудиторського плану і аудиторські процедури для досягнення ефективності та результативності аудиту, а також для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з внутрішнім розкладом роботи фахівців підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: