Сторінка
1

Фінансове забезпечення бюджетних установ

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота виконана на тему: "Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі КОЛОМИЙСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №41 (КВК-41) УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ )

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і додатків.

В першому розділі обгрунтовується теоретична база вибраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, повязаної Із темою.

У другому розділі відображено аналіз діючої системи фінансування бюджетних установ, виконання кошторисів за доходами і видатками.

У третьому розділі розглядається виконання кошторисів доходів та видатків на прикладі Коломийської виправної колонії №41, пропонуються заходи, спрямовані на вдосконалення бюджетного фінансування та представлено світовий досвід бюджетного фінансування державних установ.

ЗМІСТ

Вступ.

1. Теоретична частина

Теоретично - організаційні засади бюджетного фінансування.

1.1. Суть бюджетного фінансування та його види.

1.2. Бюджетна установа як учасник процесу бюджетного фінансування.

2. Аналітична частина

Аналіз діючої системи фінансування бюджетних установ.

2.1. Кошторис доходів та видатків бюджетних установ.

2.2. Виконання кошторису за доходами.

2.3. Виконання кошторису за видатками.

3. Рекомендаційна частина.

Оптимізація бюджетного фінансування в Україні.

3.1. Виконання кошторисів доходів та видатків на прикладі Коломийської виправної колонії №41.

3.2. Світовий досвід фінансування бюджетних установ.

3.3. Вдосконалення бюджетного фінансування.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням. Значну роль як і у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їхнього регулювання з боку держави відіграє державний бюджет. Він невід'ємна частка ринкових відносин і водночас є важливим інструментом реалізації державної політики.

Для виконання своїх функцій державі потрібні достатні грошові кошти, які вона одержує за рахунок перерозподілу внутрішнього валового продукту (ВВП). Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл ВВП є Державний бюджет, в якому, як у дзеркалі, відображаються виробничі відносини, економічні закони його розвитку, природа і функції бюджету та держави в цілому.

Державний бюджет як одна з ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, які виникають між державою з одного боку, та підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших суспільних потреб.

Держава концентрує певну частку національного доходу і централізовано розприділяє її на розвиток економіки. Соціальний захист населення, утримання органів державної влади і управління, оборону країни. Створення загальнодержавного фонду грошових засобів дає змогу державі регулювати ефективність, пропорційність, збалансованість розвитку виробничої та невиробничої сфери окремих регіонів, впливати на темпи розвитку і структуру національного виробництва.

Принципи побудови бюджетної системи регулюється бюджетними законодавством і залежить насамперед від її адміністративно-територіального поділу. Взаємовідносини між різними складовими бюджетної системи визначаються рівнем розвитку демократичних засад у державі.

Державному бюджету належить центральне місце в системі державних фінансів. Він охоплює всі сфери економічної діяльності держави. Проте бюджет – дуже складна економічна категорія, до якої не можна підходити однозначно, як і використовувати його показники без детального аналізу структури бюджетної системи держави.

Наявність державного бюджету як економічної категорії об’єктивно зумовлена існуванням інституту держави та товарно-грошових відносин. Державний бюджет – це централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій. Він знаходиться в розпорядженні центральних органів влади і використовується для фінансування заходів загальнодержавного значення.

За допомогою бюджету держава виконує свою регуляторну функцію.

Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи.

Бюджети всіх рівні складаються і виконуються згідно з бюджетною класифікацією.

На виконання як державного так і місцевих бюджетів впливають такі чинники: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягу випуску товарів та їх реалізації збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету.

Поряд з цим держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дасть змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.

В умовах розвитку економічних відносин в Україні бюджетні та наукові установи виступають як частина єдиного народногосподарського комплексу, причому відносно відокремлена його частина. Це обумовлено наявністю товарно-грошових відносин та передбачає здійснення специфічних функцій даних установ. Для задоволення потреб соціально-культурної сфери і наукового прогресу держава щорічно виділяє з бюджету величезні фінансові ресурси, витрачає значні обсяги матеріальних цінностей. І важливо, щоб ці ресурси та цінності використовувались на місцях з максимальним ефектом, і при цьому повністю задовольнялися потреби українського народу в культурному розвитку, освіті, медичному обслуговуванні, забезпечувалися всі інші соціальні потреби суспільства та вміло використовувався науковий потенціал.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: