Сторінка
3

Фінансове забезпечення бюджетних установ

Форми фінансування:

· кошторисне фінансування;

· державне фінансування інвестицій;

· позички з державного бюджету державним підприємствам;

· дотації держави.

Кошторисне фінансуванняза його допомогою забезпечується фінансування грошовими коштами установ і організацій невиробничої сфери. Ті установи, які фінансуються за кошторисною формою називаються бюджетними установами.

Державне фінансування інвестицій – з бюджету у відповідності з бюджетною класифікацією видатків, фінансування будівництва включає в себе державні інвестиції на основні об'єкти економічного і соціального розвитку. Фінансування капіталовкладень бюджету в ринкових умовах ринку, на відміну від планової системи мають свої особливості:

· вони не носять постійного характеру;

· держава втручається в процес фінансово-кредитного забезпечення капіталовкладень державних підприємств багаторазовими або одноразовими діями.

Позички з бюджету державним підприємствам – фінансова підтримка державних підприємств у майні, яких частка державної власності більше 50% здійснюється з бюджетних асигнувань на поворотній основі, ці показники надає Міністерство Фінансів України.

Дотації держави – державні дотації використовуються при фінансуванні планово-збиткових підприємств чи установ, які виробляють необхідну народногосподарську продукцію, і витрати на виробництво якої вище цін реалізації (вугільна галузь).

Застосовують такі форми бюджетного фінансування:

1. Фінансування за системою "нетто-бюджет". Ця форма характеризується наданням бюджетних коштівна досить обмежений перелік витрат, який затверджений у бюджеті.

2. Фінансування за системою "брутто-бюджет". Застосовується для підприємств, установ, які повністю фінансуються з бюджету. За цією формою фінансування бюджетні асигнування виділяються на всі види витрат, які забезпечують як поточну діяльність, так і розширене виробництво, залежно від специфіки підприємства, установи. [30; ст.370]

Методи бюджетного фінансування:

1) метод єдиного казначейського рахунку. Він використовується для фінансування установ, підприємств, організацій з ДБУ. Це система бюджетних рахунків органів державного казначейства, які відкриті в банку і з яких органами державного казначейства здійснюються платежі;

2) метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків державних бюджетів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів.

Використовують такі методи бюджетного фінансування:

1. Пряме бюджетне фінансування. Сутність цього методу полягає в наданні бюджетних асигнувань, які забезпечуються відповідними джерелами надходжень.

2. Трансферти. У разі незабезпеченості необхідних витрат відповідними джерелами надходжень або недостатності цих джерел на регіональному рівні використовуються дотації та субвенції.

3. Бюджетні позики. Вони займають проміжне положення між безповоротним бюджетним фінансуванням і позиками комерційних банків. Відмінність від бюджетного безповоротного фінансування полягає в тому, що цей показник надається з умовою повернення, але або взагалі без відсотків, або за пільгові відсотки, які набагато нижчі від відсотків, які застосовують комерційні банки. Надання цього виду позик здійснюється на основі розпорядження Кабінету Міністрів України. [30; ст.370]

Метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів наявних ресурсів у Державному бюджеті Указом Президента України від 25 квітня 1995 року № 335/95 було утворене Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.

В Україні з 1997 року застосовують казначейську форму. Обслуговування Державного бюджету України. Вона передбачає здійснення органами Державного казначейства України:

1) операцій з коштами державного бюджету;

2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3) контролю бюджетних повноважень під час зарахування надходжень, прийняття зобов’язань, проведення платежів;

4) ведення бухгалтерського обліку й складання звітності про виконання Державного бюджету України. [17; ст.249]

Таким чином, казначейства виконують обов’язки щодо організації виконання бюджетів і керівництва всіма бюджетними коштами. Вони є, так мовби, “касирами” розпорядників бюджетних коштів, бюджетних установ, оскільки безпосередньо здійснюють від їх імені відповідні платежі за рахунок коштів бюджету.

Отже, казначейська система виконання бюджету означає зведення всіх коштів бюджетів усіх рівнів на єдиному рахунку, який відкривають на ім’я органів Державного казначейства в установах уповноважених банків.

Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією України, конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, положенням “Про Державне казначейство”, а також наказами Міністерства фінансів.

Єдинийказначейськийрахунок – це рахунок, відкритий Державному казначейству в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків в Системі електронних платежів Національного банку України. Він є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій і ефективного управління коштами державного й місцевих бюджетів через Систему електронних платежів Національного банку.

Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує: можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України; надання інформації органам виконавчої та законодавчої влади за здійснення на єдиному казначейському рахунку операціями; оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів.

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори , інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. [34; ст.256]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: