Сторінка
1

Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі

В організації навчання також не можна не враховувати той факт, що у сучасних дітей інтерес до отримання нових знань недостатньо високий, якщо не сказати - низький. У стрімко мінливому світі, світі Інтернету, цифрового зображення, мобільного зв'язку наші переконання про те, що той чи інший досліджуваний матеріал їм може потім коли-небудь в майбутньому стати в нагоді, для них не переконливі. Тому одним із найбільш пріоритетних завдань вчителя біології у сучасному світі є знаходити нові, сучасні, інтегровані способи ведення уроку, спираючись на вікові особливості дітей, враховуючи вимоги кожної ланки освіти .

Сучасний урок з біології не може ґрунтуватись лише на зміст навчального матеріалу, дуже важливо підібрати вірні методи, прийоми, засоби навчання, за допомогою яких школярі залучаються до процесу пізнання, не менш затребувані нові, більш ефективні підходи до розгляду досліджуваного матеріалу. Кожен клас потребує особливого підходу з урахуванням не тільки вікових особливостей учнів, їх загального інтелектуального рівня, але й вимог програми, які завжди виступають основою для формування успішного навчального процесу враховуючи конкретні вимоги окремих класів. При реалізації цих аспектів треба пам’ятати й про матеріально-технічну базу сучасних шкіл, у більшості яких вона або майже відсутня, або недостатня та застаріла, тобто не відповідає вимогам програми. Окремої уваги потребує викладання в старших класах, зокрема в 11-му. Проведення уроків потребує високої щільності та темпу (із-за складності матеріалу та його об’ємності), але при цьому необхідно зберігати доступність інформації та її цікавість для учнів. А також максимізувати засвоєння матеріалу. Вирішенням цих питань займалися й займається достатньо широке коло спеціалістів, зокрема В. Шаталов, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі, М. Щетинін, Є. Ільїн та ін.

Отже, враховуючи зміни змісту,що відбуваються у освіті, ми обрали темою курсової роботи «Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі» для вдосконалення викладання біології у ЗОНЗ.

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

1. Визначити теоретико-методологічні засади особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

2. Уточнити на підставі аналізу наукових джерел поняття «дидактика», «метод навчання», «форма навчання», «засіб навчання».

3. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

4. Експериментально перевірити ефективність використання дидактичних засобів на уроці біології в 11 класі.

Об’єктом дослідження є дидактичні засоби навчання.

Предметом дослідження є дидактичне забезпечення уроку біології в 11 класі.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано наступні методи: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, формалізацію, абстрагування); емпіричні (вивчення літератури, документів і результатів діяльності, спостереження, опитування (усне і письмове), метод експертних оцінок, тестування, обстеження, моніторинг, вивчення результатів і продуктів діяльності школярів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду); педагогічний експеримент (констатуючий, перебірковий, формуючий); статистичні (моделювання, вимірювання, реєстрування).

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у: обґрунтуванні особливостей використання дидактичних засобів на уроці біології в 11 класі; розробленні засобів, що визначають рівні дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі.

Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використані під час занять з учнями для активізації навчально-виховного процесу у загальноосвітньому закладі, в позакласній діяльності).

Апробація результатів дослідження: основні положення і результати дослідження висвітлено в доповіді на педагогічній раді спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 м. Каховки у виступі «Використання дидактичних засобів на уроках та їх роль у підвищенні ефективності засвоєння знань учнями» та на Х Регіональній підсумковій студентський науково - практичній конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини».

Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що досліджує та обґрунтовує зміст освіти, закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання. Напрацювання цієї науки сприяють постійному вдосконаленню навчальної діяльності школи, забезпеченню її відповідності потребам і викликам часу.

Історичний аспект розвитку дидактики як науки

У наш час панує думка про величезне значення освіти в процесі становлення особистості людини сучасного суспільства. Освіта є цілеспрямованим процесом (або діяльністю) виховання та навчання в інтересах людини, суспільства і держави.

Педагогічна наука вивчає навчання і виховання у їх єдності і цілісності як особливу, соціально – та особистісно детерміновану, цілеспрямовану діяльність по залученню підростаючих поколінь до життя суспільства. Це – об'єкт загальної педагогіки. Однак для кращого, більш детального і конкретного розгляду кожної з двох частин цієї діяльності та їх найбільш ефективного об'єднання виділяють, відповідно, педагогічні дисципліни – теорію навчання і теорію виховання. Педагогічна дисципліна, що досліджує навчання на теоретичному, найбільш загальному, рівні, називається дидактикою.

Звідси випливає, що дидактика – це педагогічна теорія навчання, що дає наукове обґрунтування його змісту, методів організаційних форм. Дидактика в кінцевому рахунку має дати відповідь на два найбільш загальних питання: "Чому і Як вчити?" В даний час співіснують різні визначення дидактики та її об'єкта. За визначенням основоположника наукової педагогіки Я. Коменського, дидактика — це теорія навчання. По-іншому дидактику визначають як теорію освіти і навчання. Можливі й інші трактування дидактики. Наприклад, її іноді трактують як посередня ланка між психологією як істинною підставою педагогіки і практикою навчання. Можна зустріти й інші трактування. Великий тлумачний словник української мови подає таке визначення дидактики: «Дидактика – частина педагогіки, теорія освіти й навчання, що обґрунтовує і розкриває зміст освіти, методи і організаційні форми навчання». Дещо ширше подає визначення цього терміна український педагогічний словник: «Дидактика – частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання, виховання в процесі навчання. Дидактика науково обґрунтовує зміст освіти, вивчає закономірності, принципи, методи і організаційні форми навчання…». Отже, дидактика як наука вивчає закономірності, що діють у сфері її предмета, аналізує залежності, обумовлюють хід і результати процесу навчання, визначає методи, організаційні форми і засоби, забезпечує здійснення запланованих цілей і завдань. Дидактика відповідає на питання: чому навчати і як навчати. Сучасний підхід додає: коли, де, кого і навіщо вчити. Знання дидактики потрібно кожному педагогу, оскільки в нашу епоху не можна успішно вирішити жодної великої практичного завдання без опори на науку, на теоретичні знання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: