Сторінка
1

Сучасні інститути соціалізації учнівської молоді

Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги на стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Педагогічна наука також виділяє проблемам підлітків значущу частину досліджень. Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія(наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину. головні новини україни

Педагогіка приділяє більше уваги підліткам як носіям досвіду поколінь, адже накопичування людством знань та вмінь відбувалося не одразу, а з плином часу. Сучасні підлітки повинні не тільки засвоїти цей досвід, а й примножити та передати його наступним поколінням. Педагогічна наука має за мету розпізнати готовність підростаючого покоління до вступу у доросле життя як повноцінного члена суспільства.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у педагогіці, соціології та інших науках, які спеціалізуються на дослідженні людей та відносин між ними.

Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні - кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не меншактуальними є здоров'я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками.

Вивчення молодіжних проблем відбувається за багатьма напрямами. Молодь досліджують у різноманітних сферах її життєдіяльності: праці, навчанні, сім'ї, неформальних організаціях, під час дозвілля, що передбачає активний обмін інформацією з іншими зацікавленими науками. Демографія виявляє тенденції кількісних змін молоді у структурі населення, рівень народжуваності, смертності, співвідношення молодих чоловіків і жінок тощо. Психологія досліджує вікові особливості свідомості та поведінки молоді, вікові зміни у структурі особистості, динаміку інтелектуального, емоційного розвитку тощо. Соціальна психологія розкриває специфіку механізмів спілкування, формування контактних груп, зміни соціальних ролей. Педагогіка визначає можливості та засоби виховання і навчання молодої людини, засвоєння нею необхідної інформації, залучення молоді до різноманітних видів діяльності. Молодіжні аспекти вивчають соціологія праці, соціологія освіти, соціологія сім'ї, соціологія виховання, соціологія де-віантної поведінки. Ці галузі соціологічного знання досліджують молодь в окремих сферах її життєдіяльності, їх дані допомагають скласти повнішу картину молодіжних проблем, процесів, явищ. Соціологія молоді не тільки запозичує цю інформацію, але й надає їй цілісного характеру, визначає її місце в структурі свідомості та поведінки як молоді загалом, так і окремих її груп. Це дає змогу соціології молоді виконувати функції цілісного систематичного аналізу молоді, досліджувати її з позицій динаміки.

Кожна людина на початку свого соціального шляху та дорослішання стикається з "проблемою", яка тривожить її щонайменше п’ятнадцять наступних років. Йдеться про освіту.В Законі України "Про освіту" чітко розписані основні положення, яким має відповідати система освіти в Україні:

Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг , що надаються державою .

Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей , таланту , всебічного розвитку.

Гуманізм , демократизм , пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей.

Органічна зв'язок зі світовою та національною історією , культурою , традиціями.

Незалежність освіти від політичних партій , громадських і релігійних організацій.

Науковий , світський характер освіти .

Інтеграція з наукою і виробництвом .

Взаємозв'язок з утворенням інших країн.

Гнучкість і прогностичність системи освіти .

Єдність і наступність системи освіти .

Безперервність і різноманітність освіти .

Поєднання державного управління та громадського самоврядування в освіті.

Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен глибокий системний аналіз буття молоді. Потрібно чітко розрізнювати права та обов’язки, яких мають дотримуватися підлітки.

Актуальність даної тематики зумовлена ​​тим, що соціальна практика показує, що для людського суспільства життєво необхідно закріпити деякі типи соціальних відносин, зробити їх обов'язковими для членів певного суспільства або певної соціальної групи. Це насамперед відноситься до тих соціальних відносин, вступаючи в які, члени соціальної групи забезпечують задоволення найбільш важливих потреб, необхідних для успішного функціонування групи як цілісної соціальної одиниці. Так, потреба у відтворенні матеріальних благ змушує людей закріплювати і підтримувати виробничі відносини; потреба соціалізувати підростаюче покоління і виховувати молодь на зразках культури групи змушує закріплювати і підтримувати сімейні відносини, відносини навчання молодих людей.

Практика закріплення відносин, спрямованих на задоволення потреб, полягає у створенні жорстко закріпленої системи ролей і статусів, розпорядчих індивідам правила поведінки в соціальних відносинах, а також у визначенні системи санкцій для того, щоб домогтися неухильного виконання цих правил поведінки.

Системи ролей, статусів і санкцій створюються у вигляді соціальних інститутів, які є найбільш складними і важливими для суспільства видами соціальних зв'язків. Саме соціальні інститути підтримують спільну кооперативну діяльність в організаціях , визначають стійкі зразки поведінки , ідеї і стимули.Але соціальний інститут – це дуже широке поняття, яке охоплює багато галузей. "Інститути соціалізації шкільної молоді" є однією зі сторін, яка буде розглянута детально в даній роботі.

Мета: характеристика понять "соціальний інститут", "інститут соціалізації", "учнівська молодь", вивчення принципів впливу суспільства на підлітків, дослідження ознайомленості молоді з основними інститутами соціалізації. Також метою є визначення рівня підготовки підлітків до вступу в соціальні відносини через ряд проведених тестових та ігрових заходів. Згідно з метою роботи було визначено завдання, які будуть детально розглянуті в даній роботі.

Завдання:

Дослідити проблем інститутів соціалізації шкільної молоді.

Розглянути інститути соціалізації як оригінальну систему ролей, статусів і санкцій.

Охарактеризувати основні види інститутів соціалізації.

Практично дослідити вплив інститутів соціалізації на учнівську молодь.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: