Сторінка
5

Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків

Слід врахувати екологічний аспект.

Для цього використовують різні варіанти:

- скорочують витрати на сировину та упаковку;

- відмовляються взагалі від упаковки, або роблять її лег­кою;

- розробляють більш концентровані продукти;

- застосовують більшу розфасовку;

- розробляють багатофункціональні товари;

- використовують вторинні матеріали;

- зменшують витрати дефіцитних природних ресурсів;

- розробляють енергозберігаючі технології;

- підвищують безпечність товару для довкілля;

- подовжують життєвий цикл товару;

- розробляють упаковку, яка може використовуватися багаторазово;

- забезпечують можливість переробки, ремонту та утилі­зації товару;

- забезпечують збір використаних товарів для переробки;

- розробляють товари, які можна закопувати або спалю­вати, перероблювати в компост.

Перевірка концепції нового товару передбачає оцінку сприйняття концепції групою відібраних користувачів, яким надається її опис. Опис концепції може бути представлений або в формі нейтрального тексту, або рекламного повідомлення, що представляє концепцію як вже існуючий товар. Для оцінки сприйняття концепції запрошують 20-50 осіб із цільової групи покупців. За допомогою діапозитивів або відеофільму їм пред­ставляють ідеї товару і пропонують висловлюватися про глоба­льну концепцію і її властивості на основі таких запитань:

- Чи зрозумілою є концепція: наскільки легко вона сприймається?

- Чи вбачаєте переваги цього товару порівняно з товарами-конкурентами?

- Чи вірите в реальність цих переваг?

- Чи віддасте перевагу цьому товару перед товарами конкурентів?

- Чи купили би Ви цей товар?

- Чи відповідає він реальній потребі споживача?

- Хто може використовувати або споживати товар?

Оцінка наміру купити товар (прийняття нового товару) визнача­ється як частка респондентів, які да­ли позитивну відповідь на обидва за­питання: Чи купили би Ви цей товар? Чи відповідає він реальній потребі? має на меті перевірити, як товар сприймається споживачами. Тестування проводиться за такими критеріями:

- місце проведення {ринок, лабораторія, дім);

- об'єкт {товар, ціна, ім'я, марка);

- особи, які запрошуються для тестування (покупець, експерт);

- тривалість;

- кількість товарів, що тестуються.

Ринкові дослідження можуть мати характер контрольного та стандартного тестування. Контрольне тестування ринку (пробний маркетинг) проводиться в спеціально створених панелях магазинів. Стандартне тестування ринку передбачає розміщення нового товару в умовах реального ринку. Тесту­вання товару залежить від призначення товару.

При тестуванні товарів широкого споживання фірма ана­лізує:

- як сприймається товар споживачами;

- кількість пробних та повторних покупок;

- частоту покупок.

При тестуванні товарів виробничого призначення переві­ряються такі параметри:

- функціональні характеристики;

- надійність;

- рівень експлуатаційних витрат;

- необхідність додаткового навчання персоналу та витрат на навчання.

Пробний маркетинг проводиться для того, щоб оцінити но­вий товар, виявити недоліки і усунути їх до реалізації в реа­льних умовах. Не всі фірми проводять пробний маркетинг, оскільки він вимагає значних витрат. Комерційна реалізація потребує значних витрат та швидкого прийняття управлінсь­ких рішень. Основні чинники, що розглядаються на цьому етапі: як швидко новий товар визнають споживачі та канали збуту; виробничі можливості та структура просування; ціна; конкуренція; термін досягнення прибутковості.

Маркетингова товарна політика розробляється окремо до кожного нового товару, тому слід визначитись, коли, де, ко­му і як його запропонувати.

Планування нових товарів.

Одним із основних об'єктів уваги кожного підприємс­тва є розробка і впровадження на ринок нових товарів. Безу­мовно, нова продукція – поняття відносне. Так, за певними оці­нками тільки 10% товарів, що з'являються на ринку, можуть бути віднесені до так званих світових новинок. Саме вони своєю появою формують нові особливі ринки. Для більшості товарів ін­новації – це передовсім модифікації існуючих товарів, а не аб­солютні функціональні зміни.

Існує кілька підходів до розуміння і класифікації нових това­рів. Так, з погляду права у багатьох розвинутих країнах товар уважається новим тільки протягом певного часу. Наприклад, фе­деральна торговельна комісія США обмежує використання тер­міна «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.

Залежно від міри новизни для продуцента і для ринку (класи­фікація Буза, Аллена та Гамільтона) нові товари поділяються на такі категорії:

- світові новинки – абсолютно нові товари;

- нові товарні лінії – нові для продуцента товари, які умож­ливлюють йому вихід на нові ринки;

- розширення існуючих товарних ліній – нові товари, що доповнюють ті, котрі вже продукує підприємство (нова розфасо­вка, нові компоненти);

- удосконалення і модифікація товару;

- репозиційовані товари – відомі товари підприємства, які пропонуються на нових ринках (новим групам споживачів);

- товари за зниженими цінами – нові товари, що пропонуються за цінами існуючих аналогів.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями знань споживачів про них.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: