Сторінка
7

Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків

- просуванням та збутом – прибутковість, рентабельність, стан систем розподілу, стосунки зі сферою торгівлі, досвід влас­ного торговельного апарату, витрати на просування.

Відбір найпривабливіших і найсвоєчасніших ідей нових това­рів можна зробити через їхню рейтингову оцінку. Якщо рейтинг ідеї становитиме понад 85 балів – ідея вважається дуже перспективною, від 70 до 84 – цікавою, від 55 до 69 – такою, що потребує вивчення, менше за 54 – ідея відкидається.

За зарубіжними даними для створення одного виду товару, який матиме комерційний успіх, необхідно в середньому розгля­нути 60 ідей (у фармацевтичній промисловості – до десяти ти­сяч). При цьому 5% часу всього циклу розробки і відбору ідей використовується на те, щоб обговорити і залишити 15 ідей, 10% – щоб залишити 5–6 перспективних ідей, 60% – щоб відсіяти ще три ідеї. Для наступного етапу планування нових то­варів залишають одну-дві ідеї.

На четвертій фазі планування товарів здійснюється розробка і перевірка їхнього задуму, тобто опрацьованого варіанта ідеї, ви­раженого зрозумілими і значущими для споживача поняттями. Часто для цього використовують письмові описи товару, рисун­ки, макети, ескізи тощо. При цьому головною ідеєю етапу є спро­ба визначити ставлення споживачів до концепції товару, можливе коло тих, хто ним користуватиметься і з якою метою.

Рейтингова оцінка нового товару

Таблиця 1

Чинники

Ваго­мість чин­ника

Оцінка ідей

Рейтинг ідей

А

Б

В

А

Б

В

І. Пов'язані з ринком

35

           

— місткість

10

0,7

0,6

0,4

7

6

4

— ринковий потенціал

5

0,8

0,9

0,5

4

4,5

2,5

— конкуренція

10

0,6

0,9

0,4

6

9

4

— соціально-політичні ризики

10

0,6

0,8

0,6

6

8

6

II. Пов'язані з товаром

25

           

— якість

15

0,9

0,8

0,7

13,5

12

10,5

— співвідношення «якість—ціна»

10

0,8

0,9

0,6

8

9

6

ІІІ. Пов'язані з виробни­цтвом

20

           

— ринок закупівель

10

0,7

0,8

0,7

7

8

7

— стан виробничої бази

10

0,8

0,9

0,6

8

9

6

IV. Пов'язані з просуван­ням та збутом

20

           

— рентабельність

10

0,9

0,8

0,7

9

8

7

— витрати на збут

5

0,8

0,9

0,6

4

9

3

— витрати на просування

5

0,6

0,7

0,4

3

3,5

2

Разом

100

     

75,5

86,0

54,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: