Сторінка
9

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

рахунок 40

Додатковий капітал

320

рахунок 41

Резервний капітал

340

рахунок 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

рахунок 44

Неоплачений капітал

360

рахунок 46

Усього за розділом І

380

статті 300+320+340+350+

360

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

430

рахунки 47, 48.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

рахунки 50, 51, 52, 53, 54, 55.

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

рахунки 601-604

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

рахунок 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

рахунок 63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

рахунок 64

зі страхування

570

рахунок 65

з оплати праці

580

рахунок 66

Інші поточні зобов'язання

610

рахунки 605, 606, 684, 685.

єУсього за розділом IV

620

статті 500+510+530+550+570+

580+610.

V. Доходи майбутніх періодів

630

рахунок 69

Баланс

640

статті 380+430+480+620+630

Отже, Баланс є основним фінансовим звітом підприємства та служить для аналізу структури активів, зміни окремих статей (зменшення чи збільшення за відповідний період), зобов’язань і власного капіталу.

4. Зміст, структура та порядок складання Звіту про фінансові результати

Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 3 (далі — П(С)БО 3) "Звіт про фінансові ре­зультати". За П(С)БО 1, звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові ре­зультати підприємства. Зазначені вимоги стосуються підприємств, організацій, установ і інших юридичних осіб (далі підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Малі підприємства скла­датимуть такий звіт за спрощеною формою, що є додатком до Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [додаток Б].

Основним показником ефективності господарювання вважається прибуток. Ефективність роботи підприємства означає спроможність підприємства генерувати прибуток, який означає перевищення сукупних доходів над сукупними витратами за певний період.

Прибуток від господарської діяльності підприємства обчислюється, як різниця між виручкою від реалізацією продукції (без ПДВ) і витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати": Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: