Сторінка
11

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

У статті "Податок на прибуток" (рядок 170) відображається сума податку на прибуток. У цій статті наводиться також сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, що в сумі складає 2,4 тис. грн

У статті “Разом витрати” (рядок 180) відображається алгебраїчна сума здійснених витрат по рядкам 090+100+110+120+130+140+150+/-080+160+170 та становить 835,1 тис. грн.

У статті "Чистий фінансовий результат" (рядок 190) відображається чистий прибуток або чистий збиток і визначається як різниця рядків 070 та 180 які становить 51,2 тис. грн. збитку.

Процедура складання “Звіту про фінансові результати” є логічним продовженням після складання Балансу. Порядок складання “Звіту про фінансові результати” розглянемо на прикладі звіту ПП “Реал Трейд” за 2003 рік [додаток Б]. На основі даних Головної книги інформації переноситься у відповідні статті звіту, наприклад: [додаток Е та Б] з Головної книги за рахунком 702 “Дохід від реалізації товарів” обороти по кредиту за 2003 рік, що становить 940,7 тис. грн. переноситься у статтю 010 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”, звіту про фінансові результати. Аналогічно заповнюються і інші статті звіту, а інформацію для заповнення статей звіту наведено у таблиці 4., що є методикою розрахунку чистого прибутку, як результату діяльності підприємства.

Таблиця 4 Інформація для заповнення статей звіту про фінансові результати.

Стаття

Код рядка

Інформація для заповнення статті (рахунок)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

рахунок Кт 702

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

в % від рядка 010

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

рядок 010-020

Інші операційні доходи

040

рахунок Кт 71

Інші звичайні доходи

050

рахунок Кт 73

Надзвичайні доходи

060

рахунок Кт 75

Разом чисті доходи

070

030+040+050+060

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

-  

Матеріальні затрати

090

рахунок Кт 80

Витрати на оплату праці

100

рахунок Кт81

Відрахування на соціальні заходи

110

рахунок Кт82

Амортизація

120

рахунок КТ83

Інші операційні витрати

130

рахунок Кт84

Стаття

Код рядка

Інформація для заповнення статті (рахунок)

у тому числі:

131

_

собівартість реалізованої продукції

 

-

Інші звичайні витрати

150

рахунок Кт 84

Надзвичайні витрати

160

-

Податок на прибуток

160

-

Разом витрати

180

рядки

090+100+110+120+130+140+

150+/-080+160+170

Чистий фінансовий результат

190

рядки 070-180

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: