Сторінка
4

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

На підприємстві станом на 1 січня 2004 р. було 6 чоловік працівників.

Баланс в системі інформаційної бази посідає центральне місце і є найважливішим джерелом даних про фінансовий стан підприємства. Його структуру та динаміку показано у таблиці 1, що відображає стан підприємства на кінець 2002 та 2003 рр. [додатки А, Б].

Показники

2002 р.

2003 р.

Відхилення

2003 від 2002 (+;-)

Сума,

тис.грн

питома вага,

%.

Сума,

тис.грн.

питома вага,

%.

абсолютне (гр.3-гр.1)

відносне (гр.5/гр.1*100)

за питомою вагою (гр.4-гр.2)

АКТИВ

1 Необоротні активи

1,1

Основні засоби (залишкова вартість)

24,9

22,7

18,0

14,1

-6,9

-27,7

-8,5

Усього за розділом І

24,9

22,7

18,0

14,1

-6,9

-27,7

-8,5

ІІ. Оборотні активи

2,1

Виробничі запаси

-

-

1,3

1,0

-

-

1,0

2,2

Готова продукція

25,5

23,2

1,4

1,1

-24,1

-94,5

-22,1

2,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

11,4

10,4

0,1

0,1

-11,3

-99,1

-10,3

2,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

9,0

8,2

1,1

0,9

-7,9

-87,8

-7,3

2,5

Інша поточна дебіторська заборгованість

38,0

34,6

54,8

43,0

16,8

44,2

8,5

2,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,1

0,1

50,6

39,7

50,5

50500,0

39,7

Усього за розділом ІІ

84,0

76,4

109,3

85,9

25,3

30,1

9,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

1,0

0,9

-1,0

-100,0

-0,9

Баланс

109,9

100,0

127,3

100,0

17,4

15,8

*

ПАСИВ

І. Власний капітал

1,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10,0

-9,1

-61,2

-48,1

-51,2

512

-39,0

Усього за розділом І

-10,0

-9,1

-61,2

-48,1

-51,2

512

-39,0

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

*

*

*

*

*

*

*

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

115,7

105,3

180,8

142,0

65,1

56,3

36,7

ІV. Поточні зобов'язання

0,0

0,0

4,1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

1,5

1,4

*

*

*

*

*

4,2

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

0,3

0,3

1,2

0,9

0,9

300

0,7

4,3

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

0,7

0,6

2,1

1,6

1,4

200

1,0

4,4

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

1,5

1,4

4,3

3,4

2,8

186,7

2,0

4,5

Інші поточні зобов'язання

0,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

-50,0

-0,1

Усього за розділом V

4,2

3,8

7,7

6,0

3,5

83,3

2,2

V. Доходи майбутніх періодів

*

*

*

*

*

*

*

Баланс

109,9

100,0

127,3

100,0

17,4

15,8

*

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: