Сторінка
13

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Як видно з даних таблиці 5, оборотність оборотних активів у порівняні з 2002 р. прискорилась на 164,9 дня. Такі зміни свідчать про покращення фінансового стану підприємства, так як кошти вкладені у поточні активи знову приймуть грошову форму на 164,9 дня раніше у порівняні з минулим роком. А це приведе до зменшення залучення коштів для провадження господарської діяльності. Як наслідок зросло і число оборотів оборотних активів на 6, що за даного стану на підприємстві є сприятливим, але це не сприяє збільшенню прибутку, так як збиток в порівняні з 2002 р. збільшився на 41,2 тис. грн. Дані показники, свідчать про позитивні тенденції діяльності підприємства, але з ряду причин висвітлених в “Балансі” та “Звіті про фінансові результати”, результатом діяльності підприємства є збиток.

Показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства є показники рентабельності, що наведені в таблиці 6.

Таблиця 6. Показники рентабельності ПП за 2002-2003рр.

Показник

2002 р.

2003 р.

Відхилення

2003 від 2002 (+;-)

абсолютне,

п.п

відносне,

%

1. Рентабельність активів

89,56

56,829

-32,731

0,63

2. Рентабельність власного капіталу

100

143,82

43,82

1,44

3. Рентабельність продажу

111,83

105,6

-6,23

0,94

4. Чиста рентабельність підприємства

100

97

-3

0,97

Дані таблиці 6 свідчать про ефективність діяльності підприємства, що узагальнені в показниках рентабельності. Рентабельність активів свідчить про те, що підприємство на 1 грн. активів має в 2003 р. 43 копійки збитку і характеризує неефективну діяльність підприємством. Показник рентабельності власного капіталу має позитивне значення для підприємства, зокрема тому, що воно функціонує на залученому капіталі і ця рентабельність має тенденцію до зростання. Рентабельність продажу характеризує розмір прибутку, що надходять на підприємство з кожної гривні від продажу продукції і цей показник в 2003 р. по відношенню до 2002 р. зменшився на 6% і становить 105,6%. Таке зменшення є негативним явищем, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості та до збільшення збитку від господарської діяльності. Чиста рентабельність підприємства теж свідчить про загальну негативну тенденцію розвитку підприємства, що зменшилась на 3 процентні пункти і становить 97%, тобто підприємство у 2003 р. є нерентабельним.

Отримавши показники діяльності підприємства та провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, керівник або менеджер повинен зробити певні висновки щодо подальшої діяльності підприємства. Для цього він повинен володіти технікою читання звітності – це вивчення показників, представлених у звітності та розрахованих для наглядного представлення інформації. Керівник шляхом читання звітності визначає майновий стан підприємства, джерела фінансування власного капіталу, оцінює зв’язки між постачальниками і покупцями, виручку від діяльності та прибуток звітного періоду.

При читанні балансу по вертикалі та горизонталі [таблиця 1], керівник перш за все звертає увагу на статті балансу, що свідчать про можливі недоліки та незадовільну роботу підприємства. Так, при здійснені аналізу проводить об’єктивну оцінку вартості майна в цілому, а також тієї частки, що реально знаходиться у власності та розпорядженні підприємства, також оцінює стан необоротних активів підприємства та рівень його забезпеченості оборотними засобами. Оскільки при читанні балансу користуються декількома балансами різних звітних періодів, що наводять дані в динаміці, то це дозволяє з самого початку виявити загальну тенденцію у русі статей балансу. Зіставляючи баланси на початок і кінець досліджуваного періоду, визначають як зміни валюти балансу, так і характер зрушень у складі окремих його вузлових частин. Керівник чи менеджер звертає увагу на ті зміни в складі балансу, які є найбільш сприятливими, і на ті, які навпаки, насторожують.

Ознаками “позитивного” балансу є: валюта балансу звітного періоду збільшилась в порівняно з початком; темп приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту необоротних активів; власний капітал підприємства перевищує позиковий і темпи приросту необоротних активів; темпи приросту дебіторської та кредиторської заборгованості є приблизно однаковими; частка власних засобів в оборотних активах повинна бути більше 10%. Із наведених ознак у балансі ПП відбулося зростання валюти балансу, що є позитивним фактом, але даний факт не сприяв отриманню прибутку, як результату діяльності підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: