Сторінка
8

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510) наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядок 530) відображається сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні. На початок періоду ця кредиторська заборгованість становила 1,5 тис. грн, а на кінець вона була погашена.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" (рядок 550) відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства і з початку року вони зросли від 0,3 тис. грн. до 1,2 тис. грн.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" (рядок 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників, ці зобов’язання зросли з 0,7 тис. грн. до 2,1 тис. грн.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" (рядок 580) відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою і з початку року вона з 1,5 тис. грн. зросла до 4,3 тис. грн.

У статті "Інші поточні зобов'язання" (рядок 610) відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам. Ця заборгованість з 0,2 тис. грн. на початок скоротилась до 0,1 тис. грн. на кінець року.

V. Доходи майбутніх періодів. (рядок 630)

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Порядок складання балансу на ПП включає такі етапи:

Спочатку приймаються та обробляються первинні документи, що фіксують господарські операції, наступним етапом є складання журналів та відомостей на основі відповідних первинних документів. Журнали заповнюються на основі нагромаджувальних та групувальних відомостей, які узагальнюють інформацію за кредитовим принципом. Усі журнали відображають кредитові обороти у кореспонденції з дебетом рахунків.

Потім іде взаємоперевірка записів кореспондуючих рахунків у відомостях і журналах, а після цього переносяться записи з журналів у Головну книгу. У Головній книзі відкривається одна сторінка на кожний синтетичний рахунок. Вона може відкриватися на місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік [додатки В,Г,Д,Е].

Наступним етапом є складання оборотної відомості на основі головної книги [додаток И]. Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку з формального боку. Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишків за рахунками на відповідні статті балансу[додатки А та И].

Таблиця 3. Інформація для заповнення статей балансу.

Назва статті

Код статті

Інформація для заповнення статті

Актив

І. Необоротні активи.

Незавершене будівництво

020

рахунок 151

Основні засоби

залишкова вартість

030

рядок 031-03

первісна вартість

031

рахунки 10, 11

знос

032

рахунки 131, 132

Довгострокові фінансові інвестиції

040

рахунок 141

Інші необоротні активи

070

рахунки 18, 19, 152-155,

Усього за розділом І

080

статті 020+030+040+070

Оборотні активи

Виробничі запаси

100

рахунки 20, 22, 25.

Готова продукція

130

рахунки 26, 27, 281-283.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

статті 161-162

первісна вартість

161

рахунок 36

резерв сумнівних боргів

162

рахунок 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

рахунки Дт 641, 642.

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

рахунок 37

Поточні фінансові інвестиції

220

рахунок 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

рахунки 30, 311, 313, 331,333,351.

в іноземній валюті

240

рахунки 302, 312, 314, 332, 334, 351.

Інші оборотні активи

250

визначаються підприємством

Усього за розділом ІІ

260

статті 100+130+160+

170+210+220+ 230+240+250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

рахунок 39

Баланс

280

статті 080+260+270

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: