Сторінка
6

Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі

Систематична робота над розкриттям ролі у творі художніх засобів не лише забезпечує міцне засвоєння теоретичних понять, а й поглиблює розуміння специфіки мистецтва слова, сприяє розвитку логічного і образного мислення в їх органічній єдності та естетичної чутливості учнів. А це, в свою чергу, підсилить виховний вплив літературних творів на школярів.

Отже, навчальна програма з української мови для 5–7 класу передбачає ряд умінь та навичок, а саме вміння розпізнавати стилістично марковані слова, здійснювати стилістичний аналіз тексту, розмежовувати загальновживану, просторічну та діалектну лексику. Саме ці вміння, на думку М.І. Пентилюк, учні повинні засвоїти задля ефективного розвитку їхнього зв’язного мовлення та стилістичних навичок. Програма передбачає вивчення стилістики у межах лексикології і фразеології, словотвору і орфографії, чим сприяє зміцненню стилістичних знань та умінь школярів. Значна роль відведена художньому стилю, в межах якого вивчаються тропи та різні лексичні засоби мови, однак більш детальне вивчення цих понять відбувається на уроках літератури, а саме під час опрацювання художніх текстів різних авторів.

Методика опрацювання художнього стилю у сучасних підручниках

Під час вивчення фонетики, лексикології в 5 класі вчитель має можливість працювати над стилями мовлення, особливо над художнім, а на уроках літератури ознайомити учнів із поняттями літературознавчої стилістики. Такий підхід до вивчення стилістики сприяє тому, що учень оволодіває стилістичною термінологією у певній системі, чіткіше уявляє собі зв'язок двох предметів, їх практичне значення .

Робота зі стилістики ґрунтується на знаннях учнів про текст, його структуру, про типи мовлення. Вивчення й аналіз структури текстів відкриває широкі можливості для удосконалення зв’язного мовлення учнів, розвиває в них навички цілісного стилістичного аналізу.

Робота зі стилістики у 5-му класі розпочинається вивченням стилів мови, під час якого вчитель повинен сформувати уявлення учнів про стилістику.

Виникає питання: якого змісту повинні бути вправи зі стилістики під час опрацювання кожного розділу? Відповідь на це питання можна одержати, виходячи із завдань стилістики, обсягу мовленнєвих явищ, які вона охоплює. Для методично правильної роботи зі стилістики важливе значення мають не тільки зміст теоретичного матеріалу, але й час і місце опрацювання його на уроці. Як зазначає у статті «Формування стилістичних умінь і навичок учнів» М.І. Пентилюк, стилістичні вміння, якими повинні оволодіти школярі на уроках рідної мови, відіграють значну роль у формуванні зв’язного мовлення.

На уроках мови опрацювання художнього стилю здійснюється за допомогою порівняльного методу, а саме зіставленні текстів різних стилів мови (найчастіше художнього і наукового). Так, наприклад, у підручнику «Рідна мова» О. Глазової та Ю. Кузнєцова подано такі завдання на розрізнення мовних стилів:

«Вправа 82. Прочитайте. Визначте тему кожного уривка. Який уривок взято із підручника, а який з художнього твору? Чому ви так гадаєте?».

У цьому завданні учні мають зіставити дві частини тексту і визначити, який з уривків належить до художнього стилю. Такий тип вправ представлено в підручниках для 5-го класу, тому що вміння розпізнавати тексти різних стилів – одне з найважливіших в курсі вивчення стилістики, адже на ньому базується освоєння інших, більш складних стилістичних вмінь, а саме – редагування:

«Вправа 86.У поданих реченнях вкажіть слова, що порушують стиль. Прочитайте, виправляючи невідповідність або усуваючи зайві слова».

Ця вправа з підручника О. Глазової та Ю. Кузнєцова є типововою вправою на редагування тексту певного стилю.

Дещо інший підхід знаходимо у підручнику В.Т. Сичової та С.Я.Єрмоленко:

«Вправа 469. Прочитайте текст. Знайдіть в ньому характерні ознаки художнього стилю».

Ця вправа має підготовчий характер, адже спочатку учні повинні вміти виділяти характерні ознаки мовного стилю, а вже потім редагувати текст.

Підручник В.Т. Сичової та С.Я.Єрмоленко містить вправи, виконуючі які, учні працюють безпосередньо з усіма стилями мови, виправляючи недоречності слововживання.

«Вправа 470. Прочитайте текст. Знайдіть в ньому характерні ознаки офіційно-ділового стилю» .

Вправи такого типу дуже важливі, адже вони впливають безпосередньо на розвиток мовної культури і зв’язного мовлення. На основі цих завдань учні вдосконалюють навички розпізнавання, тобто диференціації стилів мови за допомогою виявлення їх характерних ознак.

Щоправда, зв’язне мовлення найкраще удосконалюється під час опрацювання вправ, які передбачають зіставлення мовленнєвих ситуацій з різними стилями мови. Підручник О. Глазової та Ю. Кузнєцова містить у собі кілька вправ такого характеру:

«Вправа 88. Виберіть стиль вашого висловлювання, доречний у такій ситуації спілкування:

– ви берете участь в засіданні шкільного мовного гуртка;

– ви відвідуєте бабусю, яка занедужала;

– ви пишете вірш у подарунок мамі на день народження».

Загалом у підручнику «Рідна мова» О. Глазової та Ю. Кузнєцова тема «Стилі мови» містить у собі незначну кількість вправ, до того ж всі вони дещо схожі за своїм характером і не зосереджують роботу на окремих стилях мови (наприклад, науковому, художньому чи розмовному), саме тому вчитель повинен самостійно дібрати кілька вправ, які стосуються окремих стилів (як правило, художнього і наукового), адже саме на них акцентується особлива увага у 5-му класі).

На відміну від підручника О. Глазової та Ю. Кузнєцова, підручник «Рідна мова» за ред. Г.Р. Передрій містить набагато менше матеріалу зі стилістики. Стилі мовлення в цьому підручнику розглядаються лише під час повторення вивченого матеріалу зі зв’язного мовлення на початку року. Через це підручник Г.Р. Передрій містить лише кілька вправ на порівняння різних стилів і жодної вправи, яка стосується окремо художнього. Щоправда, цей підручник містить завдання, пов’язані з самостійним опрацюванням літератури різних стилів, наприклад:

«Вправа 115. Випишіть з літератури невеликі тексти, що належать до різних стилів мовлення. Свій вибір обґрунтуйте. Встановіть, кому адресовані ці тексти» .

Завдання такого типу розвивають самостійність учнів, посилюють міжпредметні зв’язки з українською літературою, адже зразки художнього стилю учні знаходитимуть, скоріш за все, у вивчених на уроках літератури творах.

Ще один ефективний вид роботи, який містить підручник «Рідна мова», полягає в розрізненні текстів розмовного, художнього і наукового стилю, тому що тексти в цій вправі належать до різних жанрів: поезія, діалог, монолог.

Завдання, які пов’язані безпосередньо з художнім стилем, ми знаходимо у розділі «Лексикологія», а саме в темі «Пряме і переносне значення». Ця тема є дуже важливою для осмислення учнями особливостей художнього стилю, адже найчастіше саме в ньому слова вживаються у прямому і переносному значенні.

У підручнику «Рідна мова 5 клас» за ред. О. Глазової та Ю. Кузнєцова вправи на розрізнення прямого і переносного значення безпосередньо пов’язані зі стилістикою мови:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: