Сторінка
3

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників

А. Пуні (15) зауважив, що при визначенні особливостей структу­ри вольових якостей представників різних видів спорту виявилось, що у всіх випадках об’єднує, зміцнює структуру одна якість - цілеспрямованість.

Високий рівень розвитку цілеспрямованості забезпечує міцність всієї структури. Прогалини ж в розвитку цілеспрямованості, тим більше - її відсутність - розхитують, порушують єдність структури вольових якостей.

Певні якості, які вимагає той чи інший вид спорту, відрізняються специфічним характером. Так, рішучість гравця і рішучість швидкохода або стрибуна в воду, це не одне й теж. (15) .

Рішучість допомагає гравцю в теніс у складних ігрових умовах спортивної діяльності самостійно приймати відповідальні рішення.

Високорозвинуті вольові якості, мислення, пам’ять, увага, спостережливість і рухова чутливість необхідні для оволодіння всіма сторонами спортивної підготовки тенісиста (2).

1.3. Засоби формування та розвитку вольових якостей спортсменів,

Вольова підготовка здійснюється успішно, якщо процес виховання волі органічно пов’язаний з удосконаленням техніко-тактичної майстерності, розвитком якостей, інтелектуальною підготовкою спортсменів. В процесі виховання вольових якостей у спортсменів вирішальними факторами е націленість на вищі досягнення, постійне підвищення тренувальних вимог, орієнтація на долання зростаючих труднощів.(І.)

В.Кеплер і В.Платонов вважають, що практичною основою методики вольової підготовки є:

а/ регулярна і обов'язкова реалізація тренувальної програми і змагальних установок. Ця вимога пов’язана з вихованням у спортсмена звичок до систематичних зусиль і наполегливості під час їх подолан­ня, вміння довершувати справи до кінця, досягати поставленої мети. Успіх цієї справи-можливий лише тоді, коли спортсмен чітко усвідомив завдання спортивної підготовки, розуміє, що досягнення спортивних результатів не можливе без подолання щораз більших труднощів, вірить у тренера і в обрану ним методику підготовки.

б/ систематичне введення додаткових труднощів. При цьому використовуються різні засоби введення додаткових завдань, проведення тренувальних занять в ускладнених умовах, збільшення ступенів ризику введення збуджуючих сенсорно емоційних факторів, ускладнення змагальних впливів та інше.

в/ використання самих змагань та змагального методу при орга­нізації тренувальних занять.

Підвищенню ефективності використання змагального методу сприяють; такі методичні прийоми:

- змагання з установкою на кількість виконання завдання,

- змагання з установкою на якість виконання завдання,

- змагання в ускладнених або не звичних умовах їх проходження.

г/ послідовне посилення самовихованості на основі самопізнання, усвідомлення суті своєї спортивної діяльності.

Сюди входять такі компоненти :

- невідступне дотримання визначеного режиму життя;

- впевненість в собі, самоспонукання до виконання тренувальної програми і досягнення змагального результату;

- саморегуляція емоцій, психічного і фізичного стану методом аутогенного тренування та інших видів методів і прийомів;

- постійний самоконтроль.

Позитивні вольові якості необхідні спортсмену, розвиваються в процесі тренування та участі в змаганнях. У спортсмена виховується здатність до затрати саме таких вольових зусиль, яких вимагає Ігрова діяльність тенісиста.

Виховання волі залежить від особистих зусиль тенісиста, його морального і психологічного стану, фізичної і техніко-таксичної підготовленості . (2 ).

Больова підготовка, як один з постійних факторів підвищення спортивної майстерності, повинна являти собою цілеспрямований процес впливу на свідомість, почуття і вчинки спортсмена для формування в ньо­го вольових якостей як постійних рис характеру, необхідних для перемоги підчас напруженої спортивної боротьби.(10 ).

На думку Жарова (10 ),тренер повинен виховувати у спортсменів постійні і стійкі вольові якості, які б характеризували їх поведінку в будь-яких складних умовах.

Для того, щоб виховуємі якості стали рисами особистості спорт­смені в, перейшли в риси їх характеру, необхідно вольову підготовку здійснювати не епізодично від випадку до випадку, а постійно система­тично і свідомо під час тренувань та змагань, а також шляхом самовихо­вання.

Досвід свідчить про те, що використання несприятливих метеоро­логічних мов в процесі тренувань - один з шляхів виховання у спорт­сменів вольових якостей, виховання звички долати різні труднощі , засіб навчити спортсменів примушувати себе робити те, що потрібно для успіху в спортивній боротьбі.

Розвитку вольових якостей сприяють заняття в процесі яких від спортсмена, який знаходиться в стані втоми, тренер вимагає і прояву нових зусиль, зосередженості, концентрації уваги.(10 ).

Піп час занять спортом , в процесі діяльності спортсмена його вольові якості розвиваються, удосконалюються, зміцнюються. У зв’язку з ним повинні І змінюватись методи виховного впливу на спортсмена. У виховній роботі тренер повинен використовувати діалектику методів виховання.

Велике значення для формування волі спортсмена мають підве­дення підсумків спортивної боротьби, оцінка власних дій, усвідомлення отриманого результату і шляхи його досягнення . (10 ).

На думку А.Пуні (16 ) подолання перешкод різної степені труднощів-необхідна умова прояву і розвитку волі, а організований і спрямований процес вольової підготовки в спорті вимагає використання їх, як головних засобів вольового удосконалення особистості спорт­сменів.

1.4. Заключення щодо огляду літературних джерел .

При вивченні науково-методичної літератури з психології, психології спорту та з тенісу головна увага була виділена значенню психологічної підготовки у гравців в теніс, опису структури вольових якостей, їх прояв в різних видах спорту. Були розглянуті засоби фор­мування і розвитку вольових якостей спортсменів ведучими теоретиками і практиками тенісу.

При вивченні спеціальної літератури та літератури з психо­логії спорту вивчались засоби і методи визначення самооцінки розвитку вольових якостей спортсменів.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАДАЧІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.

2.1. Визначити самооцінку вольових якостей у гравців в теніс.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:

1. Аналіз методики вивчення і розвитку рольових якостей спортсменів за різними літературними джерелами.

2. Визначити самооцінку розвитку вольових якостей тенісистів.

3. Дослідити структуру вольових якостей тенісистів різної спортивної кваліфікації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: