Сторінка
7

Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання

Тривалий ріст доходу можливий лише за рахунок збільшення застосування капіталу, тому його обсяг неухильно наближається до оптимального розміру і в результаті ГСІ знижується, що призводить до зміщення кривої І вниз. Рівновага на Рблаг. встановлюється в результаті прирівнювання обсягів заощаджень і інвестицій.

Різновиди рівноважних станів на ринку благ

в моделі економічних циклів Каидора

Графіки кривих S і І перетикаються водночас в А, В, С, які є різними варіантами статичної рівноваги на певний момент часу. В точці В рівновага нестійка, бо якщо І>Ia i I<Ib, то заощадження перевищують інвестиції і на Рблаг утворюється надлишок , який сприятиме дальшому скороченню в-ва.

Якщо y>yb, але y<yc, то через перевищення обсягів інвестицій над заощадженнями виникає дефіцит благ, який стимулює розширення в-ва.

В точках А і С рівновага стійка, і відхилення від А і С вправо приводить до надлишку благ і скорочення в-ва, а відхил вліво приводить до дефіциту на Р і розширення в-ва.

Точка А характеризується недостатнім обсягом І¢, якого не досить навіть для повного заміщення зношеного капіталу. Скорочення діючого капіталу через деякий час збільшить схильність до інвестицій, попит на інвестиції зросте, що відобразиться зрушенням кривої І¢ в гору.

Точка С характеризує рівновагу при високій економічної активності і якщо такий стан триває довгий час, то в результаті досягнення оптимального розміру капіталу попит на І¢ почне спадати, що відобразиться зрушенням графіка І вниз.

Аналогічно рівновага короткого періоду може порушуватися і через зміну ГСЗ.

Аналіз процесу зміни економічної кон’юктури.

Нехай в певний момент часу величина в-го доходу рівна y0, тоді інвестиції є більшими за заощадження і на ринку виникне дефіцит як стимул до росту в-ва. Коли доход зросте до рівня yc тоді встановлюється стійка рівновага і якщо такий стан кон’юктури збережеться надовго , то на основі підвищення добробуту збільшаться заощадження і крива S зміститься вгору, одночасно крива І внаслідок наближення обсягів капіталу до оптимальних почне зміщуватися вниз, зустрічний рух кривих І і S приведе до суміщення точок В і С.

Зміщення кривих І та S у фазі піднесення.

В результаті зміщення кривих І та S короткострокова рівновага із стійкої перетворюється на нестійку. Як тільки величина y<yb,c, то заощадження стануть перевищувати інвестиції S>I і через виниклий надлишок на Рблаг в-во почне скорочуватися, поки економіка не досягне нової короткострокової стійкої рівноваги в точці А при низькому рівні економічної активності. При такій економічної кон’юктурі розмір S почне скорочуватись, що відобразиться зрушенням кривої S вниз. Крим того, як що на протязі років обсяг в-ва збережеться на низькому рівні, то запаси готової продукції поступово скоротяться, виникне дефіцит благ і це послужить сигналом до розширення в-ва і збільшення попиту на інвестиції. Крива І почне зміщуватись вгору. В результаті зустрічного руху кривих S та І сумістяться точки А та В.

Зміщення кривих S та І у фазі пожвавлення

В точках А і В рівновага не стійка, отже при пожвавленні економіці обсяги в-ва будуть перевищувати рівень А і В: y>yAB. На Рблаг виникне дефіцит, якій буде подолано, коли y=yC. Таким чином, пройшовши через кон’юктурні ціни, економіка стабілізується не деякий час в умовах високої економічної активності. З часом крива S почне рух вгору при одночаснім зміщенні кривої І вниз і, це ознаменує початок чергового економічного циклу.

Модель Крафта-Вайзе і модель Гудвіна

В моделі Крафта-Вайзе виникнення кон’юктури коливань в економіці пояснюється зміною стратегії поведінки макроекономіческих суб’єктів. Оскільки при визначенні варіантів поведінки суб’єкта спираються на свої прогнози відповідних реакцій контрагента, бо в цій моделі використовується системні теорії ігор. Нехай суспільство складається із 8 макроекономічних суб’єктів: підп-ців і дом. Госп-в. Останні на ринку праці представлені профспілками. Зміни економічної стратегії підприємців зводиться до переходу від великого обсягу інвестицій І+ до малого , і назад. Профспілка, виходячи із текучої кон’юктури і оцінюючи перспективи, повинна прийняти рішення: вимагати у даний час високу w+ чи низьку w- ставку заробітної плати. В залежності від обраної кожним суб’єктом стратегії поведінки в економіці виникає одна з ситуацій.

Ситуація І (J+w-) виникає тоді, коли профспілка згодна на низьку ставку заробітної плати, підприємець робить великі інвестиції.

В таких умовах зайнятість буде дуже високою (надлишковою), тому фонд заробітної плати буди більшим, не дивлячись на низьку ціну праці. Великий фонд оплати праці і висока інвестиційна активність створюють великий сукупний попит на ринку благ, що разом з низькими видатками на одиницю праці забезпечує підприємцям великий прибуток.

Ситуація І з часом має перейти в ситуацію ІІ, оскільки умови сприяють підвищенню ціни. Коли ставка заробітної плати досягне максимуму w= , тоді в економіці встановиться повна зайнятість.

Доля праці в НД досягає максимуму. В наслідок збільшення витрат на оплату праці прибуток буде невеликий. Оскільки обсяг інвестицій великий, то обсяг прибутку, який виплачується на дивіденди, будуть дуже маленькими. Це може послугувати причиною переходу економіки у ситуацію ІІІ чи ІV.

Якщо при низький інвестиційній активності підприємців профспілка згідна на низьку ставку заробітної плати, то складеться ситуація ІІІ, яка характеризується наступними ознаками. Неповна зайнятість, оскільки сукупний попит нижчий нормального через малий обсяг інвестицій. Наявність кон’юктурного безробіття разом з низькою ставкою заробітної плати знижує частку праці в НД до мінімуму. Прибуток відповідно збільшується і більша його частина розподіляється на дисиденти. Якщо при малих обсягах інвестицій профспілка добивається високої оплати праці (ситуація ІV (J-w+), то безробіття стає величезним, зайнятими залишаються лише найбільш кваліфіковані робітники. В цьому випадку і фонд заробітної плати і прибуток будуть невисокими, оскільки в ний НД невеликий.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: