Сторінка
1

Економічне зростання

ПЛАН

1. Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи

2. Фактори економічного зростання. “Залишок Солоу”. Графічний аналіз економічного зростання

3. Сучасні тенденціїї в економічному зростанню. Проблема переходу до інноваційного типу економічного розвитку

4. Моделі економічного зростання

Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи.

Економічне зростання – це зміна результатів функціонування економіки і спожитих (використаних) ресурсів. Кінцевою метою економічного зростання є споживання.

Економічний розвиток – це перехід від одного стану економіки до іншого, коли в новому періоді не лише збільшується виробництво товарів і послуг, але й впроваджується виробництво нових з використанням нових технологій.

Економічне зростання становить зміст економічного розвитку, є його складовою частиною.

Економічне зростання відбиває кількісні зміни в економіці, а економічний розвиток – якісні зміни.

Основні типи економічного зростання:

- екстенсивний,

- інтенсивний.

Основні показники економічного зростання:

- реальний ВНП,

- структура реального ВНП,

- реальний ВНП на душу населення,

- темпи економічного зростання.

Темп зростання ,

За темпами економічного зростання розрізняють:

- високі,

- низькі,

- нульові,

- від’ємні.

Суть економічного зростання розкриває така модель:

1) ізокванти показують комбінації праці і капіталу, необхідні для виробництва 50 і 100 одиниць продукту;

2) лінія оу показує лінію економічного зростання, що проходить через точки В2 і В1. Перехід від В1 до В2 означає, що зміна комбінації праці і капіталу K1L1 на K2L2 викликає приріст продукту від 50 до 100 одиниць;

3) відношення та називається продуктивність праці;

4) відношення та називається капіталовіддача або коефіцієнт капіталу;

5) між темпами зміни праці і капіталу та темпами росту ВНП (у) існує певна пропорційність

- якщо темпи зміни L, K, y є однаковими, то має місце постійна віддача за рахунок масштабів виробництва;

- якщо темпи зміни L та K вищі за темпи зростання у, то має місце спадаюча віддача від масштабів виробництва;

- якщо темпи зростання L та К нижчі за темпи зростання у, то має місце зростаюча віддача від масштабів виробництва.

Ресурси економічного зростання:

- природні ресурси,

- трудові ресурси,

- основний капітал,

- НТП.

Показниками ефективності використання ресурсів є відповідно:

- ресурсомісткість,

- продуктивність праці,

- фондо (капітало) віддача,

- підвищення ефективності суспільного виробництва.

Фактори економічного зростання. Графічний аналіз економічного зростання.

Макроекономічні фактори економічного зростання можна поділити на три групи:

1) фактори попиту,

2) фактори пропозиції,

3) фактори розподілу.

До факторів пропозиції включають фактично ресурси економічного зростання:

- кількість і якість природних ресурсів,

- кількість і якість трудових ресурсів,

- обсяг основного капіталу,

- нові технології – НТП.

Ці фактори визначають спроможність до економічного зростання. Реальне зростання по суті виражають два наступних фактори:

Фактори попиту – сукупний попит суспільства, який складається із:

- споживчих витрат населення,

- інвестиційних витрат підприємств,

- державних витрат.

Фактори розподілу – рівень розподілу зростаючих обсягів ресурсів між галузями та комплексами економіки з метою отримання максимальної кількості корисної продукції.

Взаємодію факторів виробництва відображає крива виробничих можливостей, яка показує поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсів та основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу.

А – інвестиційні товари.

В – споживчі товари.

Реальна ситуація в економіці може відображатись такими графіками :

1) Темпи виробництва інвестиційних товарів вищі за темпи виробництва споживчих товарів:

2) Темпи виробництва споживчих товарів вищі за темпи виробництва інвестиційних товарів:

3) Пріоритет віддано інвестиційним товарам, які забезпечують більші виробничі потужності у майбутньому і більше економічне зростання:

4) Пріоритет віддано споживчим товарам і темпи економічного зростання знижуються, хоча а мають місце.

Отже, криву виробничих можливостей можна використати для:

- аналізу поточного стану економіки,

- визначення стратегії економічної політики держави.

Економічне зростання можна також охарактеризувати за допомогою моделі AD – AS.

Економічне зростання характеризується зміщенням кривої AS вправо вниз, що супроводжується одночасним зниженням цін від Р до Р1 і ростом обсягів реального ВНП від у до у1 .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: