Сторінка
1

Ринок праці. Регулювання зайнятості та соціальних проблем

ПЛАН - Зайнятість, як макроекономічна проблема - Рівновага на ринку праці та її регулювання за неокласичною теорією - Вплив держави на зайнятість. Кейнсіанська концепція регулювання зайнятності - Зв’язок безробіття та інфляції - Проблема розподілу доходів та соціальної справедливості - Макроекономічна суть соціальної політики та мета соціального регулювання Зайнятість, як макроекоомічна проблема

3) Природна норма безробіття - це найкращий для економіки резерв робочої сили, спроможний швидко здійснювати міжгалузеві та міжрегіональні переміщення залежно від попиту на робочу силу і потреб виробництва.

Структура природного безробіття

Природним називають такий рівень безробіття, при якому динамічно урівноважуються фактори, що впливають на зміни зарплати та цін. При ньому досягається поміркована взаємна стабільність цін та заробітної плати.

Природний рівень повинен відповідати такій вимозі: зайнятість повинна бути достатньою для ефективного розвитку економіки.

Природним такий рівень називається ще й тому, що він досягається через природний для ринку механізм зміни фаз піднесення та кризи в ході економічного цимклу при мінімізації державного втручання.

Термін “природне безробіття” ввів М. Фрідмен для характеристики рівня безробіття в умовах довгострокової рівноваги.

Структура вимушеного безробіття.

Попит на працю за неокласичною концепцією.

1) Графік 1 – виробнича функція Кобба-Дугласа: .

2) Тангенс кута нахилу дотичної до графіка виробничої функції визначає граничну продуктивність праці при відповідному числі зайнятих .

3) Графік 2 – лінія граничної продуктивності праці (N N1) побудована на основі зміни по мірі руху дотичної вздовж кривої аж до точки, коли дотична прийме вигляд прямої лінії.

4) Для визначення обсягу попиту на працю потрібно на графік граничної продуктивності праці накласти графік реальної ставки зарплати (W).

5) Перетин ліній W0та N N1 (точка К) визначить кількість праці L0, яка забезпечує максимум прибутку.

6) За графіком виробничої функції y(L) визначаємо обсяг випуску y0.

7) В короткому періоді попит на працю залежить від зміни ставки реальної зарплати (W1 та W2), що змінює попит до L1 та L2.

Повна зайнятість – повне використання всіх придатних трудових ресурсів.

Рівновага на ринку праці при повній зайнятості.

Дефіляційний розрив – на ринку праці – якщо при повній зайнятості попит відстає від пропозиції і підприємства скорочують виробництво.

Q – реальний обсяг виробництва,

QF – обсяг виробництва в умовах повної зайнятості,

точка E – AD = AS,

KL – дефіляційний розрив, коли AS > AD.

Інфляційний розрив – коли при повній зайнятості попит перевищує пропозицію. Він веде до підвищення рівня цін і розвитку інфляції.

ML – інфляційний розрив,

QF – обсяг повної зайнятості.

Розрив безробіття

>

1) графік 1 – модель “кейнсіанський хрест”. AD2 – сукупний попит за умов повної зайнятості. AD1 – реальний попит.

2) графік 3 – виробнича функція y(L).

3) відрізок BN – розрив безробіття.

4) при збільшенні сукупного попиту до рівня повної зайнятості (точка В) виробництво ВНП зросте від y1 доy2, що обумовить повне використання ресурсу праці (на рівні L2).

Безробіття – стан ринку робочої сили, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї.

1) LS > LD LS – LD = AB,

2) LB – LA = число безробітних.

Закон Оукена: коли фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, відставання обсягу ВНП складає 2,5%.

, де

U – фактичний рівень безробіття,

U*- рівень природного безробіття,

γ – параметр Оукена = 2,5%,

y – фактичний рівень ВНП,

yF – ВНП в умовах повної зайнятості,

U – U*- рівень кон’юнктурного безробіття,

yF – y - кон’юнктурний розрив.

Кон’юнктурне безробіття свідчить про неповне використання виробничих можливостей країни.

Закон Оукена ілюструє Крива Оукена, алгебраїчний вигляд якої визначається рівнянням:

, де .

Крива Оукена

1) графік ринку праці, який визначає рівень повної та ефективної зайнятості L* за перетином кривих LS та LD при рівноважному рівні зарплати W*,

2) за графіком виробничої функції yK(L), яка відображає ефекти скорочення робочого дня і прихованого безробіття в умовах виникнення кон’юнктурного безробіття, в квадранті ІІ знаходимо ВНП повної зайнятості (yF),

3) в ІІІ квадранті проведено допоміжну лінію 45˚,

4) в ІV квадранті побудовано графік дефіляційної функції:

U = U* + 1 – L / L*,

яка відображає зв’язок безробіття та числа працюючих,

5) в квадранті І виводимо Криву Оукена, яка виражає зв’язок між рівнем безробіття, яке спостерігається, та величиною відхилення фактичного ВНП (y1) від ВНП повної зайнятості (yF).

(Гальперин с. 207 – 209).

Рівновага на ринку праці та її регулювання за неокласичною теорією

Цю ж залежність можна проілюструвати на основі аналізу ринку товарів.

Зв’язок ринку товарів і ринку праці.

Кейнсіанська модель впливу держави на зайнятість.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: