Сторінка
1

Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі

ПЛАН

Вступ

1. Суть макроекономічної рівноваги та макроекономічна стабільність у перехідній економіці

2. Основні засади макроекономічної стабілізації в Україні

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Ринкова реформа в Україні розгортається в умовах винятково гли­бокої соціально-економічної кризи. Тому ринкове трансформування на­родного господарства повинне супроводжуватися заходами антикризового, стабілізаційного характеру. Отже, саме життя ставить на передній плав проблеми макроекономічної стабілізації.

Макроекономічна стабілізація включає два основних моменти – по-перше, приборкання інфляції та, по-друге, припинення падіння виробни­цтва і початок його пожвавлення. Ці моменти є логічно зв'язаними: при­боркання інфляції є найважливішою передумовою для масштабних ін­вестицій, а інвестиції, в свою чергу, – найважливішою умовою припи­нення спаду виробництва і початку його пожвавлення, тобто виходу з глибокої кризи.

Інфляція в Україні певною мірою стала спадщиною радянської еко­номіки останнього етапу її існування, а вже потім керівництво незалеж­ної Української держави «успішно» довело її до рівня гіперінфляції. Тому дослідження проблеми доводиться розпочинати з аналізу тих фак­торів продукування інфляції, що склалися в колишньому Союзі в 70– 80-і роки і, природно, визначали фінансову ситуацію не тільки в Україні, але й в інших країнах СНД, безпосередньо після його розпаду.

Як відомо, найважливішим фактором, який зумовлює інфляцію по­питу, є дефіцит державного бюджету, що покривається за рахунок кре­дитно-грошової емісії. За нашою оцінкою, цей дефіцит склався в колиш­ньому Союзі (хоча й ретельно приховувався) на рубежі 60–70-х років. На той час виникли так звані «чорні діри» бюджету, які подібно до воронок втягували безготівкові гроші та викидали до обігу не забезпечені товарним покриттям готівкові купюри.

Загальновизнано, що найгострішою проблемою бюджету були непо­мірні військові витрати. Значна частина цих коштів перетворювалася на заробітну плату командного складу армії, а також працівників, які зай­няті на підприємствах гіпертрофованого ВПК або виробляють для них устаткування, метал та інші засоби виробництва. Природно, що всі во­ни пред'являли попит на товари і послуги, місткість ринку зростала, про­те не збільшувалася маса споживчих товарів, які користуються попитом у населення. В результаті до обігу надходили гроші, її забезпечені то­варним покриттям.

Іншою, не менш гострою, проблемою були затрати на неефективне капітальне будівництво, що перетворювалися на заробітну плату праців­ників будівельно-монтажних організацій, а також працівників, зайнятих виробництвом устаткування і будматеріалів для нових об'єктів. Оскільки строки будівництва було надмірно розтягнуто (нерідко його реальним «результатом» було зростання «незавершенки» і запасів невстановленого устаткування), то видача заробітної плати будівельникам не супро­воджувалась адекватним зростанням товарної маси. Можна назвати і ряд інших гострих проблем бюджету–таких, як кредитування (а по суті – безповоротне фінансування) економічно відсталих колгоспів і радгоспів, допомога «дружнім» режимам, витрати на утримування ве­личезного бюрократичного апарату.

1. СУТЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Важливою властивістю, яка притаманна ринковій економіці, є постійне тяжіння до рівноваги. В узагальненому вигляді економічна рівновага є рівновага

міх сукупним попитом і сукупною пропозицією, тобто СПо = СПр. Рівновага між ними породжує рівноважний ВВП і рівноважні ціни (див. рис. 1).

Рис. 1. Економічна рівновага на основі моделі СПо–СПр

На цьому графіку крива СГІО1 – це початкова крива сукупного попиту; крива СПр1 – початкова короткостро­кова крива сукупної пропозиції; СПрд – довгострокова крива сукупної пропозиції, яка бере свій початок у точці потенційного ВВП (О1). Точка Ті є точкою короткостро­кової рівноваги як результат перетину кривих СПОї і СПр1 і одночасно точкою довгострокової рівноваги як результат перетину кривих Спо1, СПр1 і СПрд. Отже, в точці Т, має місце подвійна рівновага (короткострокова і довгостроко­ва). Вона може забезпечуватися лише в умовах повної зайнятості

Якщо припустити, що при незмінній сукупній пропо­зиції (СПр1 сукупний попит зменшиться порівняно з потенційною величиною (СПо1, а його крива переміс­титься вліво в положення СПо2 то короткострокова рівновага буде забезпечуватися в точці Т2 що порушує довгострокову рівновагу. Якщо, навпаки, при незмінному сукупному попиті (СПо1) короткострокова сукупна про­позиція зменшиться відносно потенційної величини (СПр1), a u крива переміститься в положення СПр2 то короткострокова рівновага буде забезпечена в точці Т, L теж порушить довгострокову рівновагу.

Короткострокова рівновага означає, що кількість товару, яку покупці бажають придбати, дорівнює тій кількості яку підприємці мають намір виробити. Якщо падіння скупного попиту знизить ціну, то ціна примусить підприємців зменшити обсяг виробництва до рівня сукупно попиту (О,). Якщо зменшення сукупної пропозиції підвищить ціну, то ціна викличе зменшення обсягів бажаних закупок до нового рівня сукупної пропозиції (О,).

Довгострокова рівновага означає, що кількість товар яку покупці бажають придбати, дорівнює потенційним можливостям економіки. За цих умов будь-яке подальше збільшення сукупного попиту викликає лише зростання цін, а випуск реального ВВП залишається незмінні» Виключення може мати місце лише за умов економічного буму, коли підприємці вдаються до надмірного використання робочої сили, а безробіття сягає нижче природної норми.

Рівновага в економіці постійно порушується. Її порушення може викликатися змінами в сукупному попи внаслідок зміни запланованих сукупних витрат або сукупній пропозиції внаслідок зміни середніх витрат. Ад вона постійно відновлюється ринком за іншого рівня ВВІ і за інших цін. Розглянемо механізм відновлення економічної рівноваги на основі моделі СПо – СПр внаслідок її порушення почергово сукупним попитом і сукупної пропозицією.

Механізм відновлення економічної рівноваги, яка порушується падінням сукупного попиту. З метою аналіз) механізму відновлення економічної рівноваги побудуємо графік короткострокової і довгострокової рівноваги (рис. 2);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: