Сторінка
1

Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

ПЛАН

1. Теорії ринку праці. Зв’язок безробіття з макроекономічної рівновагою

2. Залежність між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса

3. Види та фактори безробіття

4. Наслідки безробіття

Висновки

Список використаної літератури

1. Теорії ринку праці.

Зв’язок безробіття з макроекономічної рівновагою

На ринку праці, як і на інших ринках, мають місце попит, пропо­зиція та ціна у вигляді заробітної плати. Попит на робочу силу ви­значається потребою підприємців у кількості та якості робочої сили. Пропозиція визначається рівнями освіти, податкової системи, заро­бітної плати. Ринкова ціна на ринку праці визначається співвідно­шенням між попитом та пропозицією робочої сили. Відміна ринку праці від інших ринків полягає у тому, що роботодавець і найманий працівник виступають як юридичне рівноправні особи.

Обсяг ринку праці визначається попитом на робочу силу, який прямо залежить від фази економічного циклу в країні. Якщо еконо­міка перебуває у стані пожвавлення, попит на робочу силу зростає і ринок праці розширюється. Якщо економіка у фазі спаду, то попит на робочу силу зменшується, а ринок праці звужується.

За класичною теорією ринку праці точка перетину попиту та про­позиції показує рівновагу на ринку праці, за якої встановлюється рівноважна заробітна плата Wе при рівноважній кількості робочої сили Le. Зростання пропозиції робочої сили при незмінно­му попиті викличе зниження заробітної плати. Збільшення попиту на робочу силу при незмінній пропозиції зумовить зростання заробітної плати. За класичною теорією проблеми безробіття та встановлення рівноваги досягаються через механізми ринкового саморегулювання. Держава у цей процес не втручається.

За кейнсіанською теорією ринку праці зростання зайнятості здійс­нюється зменшенням заробітної плати. За Кейнсом у рин­ковій економіці відсутні механізми, які гарантують повну зайнятість населення.

Для досягнення рівноваги на ринку праці потрібно, щоб держава систематично втручалась в економіку. Держава повинна підвищува­ти сукупний попит, збільшуючи державні витрати або зменшуючи податки. Кейнсіанське трактування рівноваги на ринку праці харак­теризує тільки короткостроковий період. Дослідження та економічна практика свідчать, що втручання держави у ринок праці призводить до інфляції.

За сучасної економіки заробітна плата більшості працівників на­багато перевищує встановлений законом мінімум. Отже, не мінімаль­на заробітна плата є основною причиною, яка викликає безробіття. Прийняття законів про мінімальний рівень оплати праці захищає пе­редусім інтереси недосвідчених, малокваліфікованих працівників, підлітків.

Причиною існування безробіття є здійснення теорії ефективної (стимулюючої) заробітної плати.

Ефективна заробітна плата — це заробітна плата, яка перевищує рівноважний рівень і стимулює працівників до більш продуктивної праці. Фірмам вигідно підтримувати завищену заробітну плату на­віть за наявності надлишку пропозиції робочої сили.

Встановлення мінімальної заробітної плати і діяльність профспі­лок не дозволяють фірмам знижувати доходи працівників навіть за наявності надлишку робочої сили. За теорією ефективної заробітної плати немає потреби впливати на фірму подібним чином, оскільки для неї може бути вигідним встановлення заробітної плати, яка пере­вищує рівноважний рівень.

Існує кілька варіантів теорії ефективної заробітної плати.

1. Вплив доходів працівника па його здоров'я. Чим більше грошей одержує працівник, тим повноцінніше його харчування, міцніше здо­ров'я і вища продуктивність праці.

2. Вплив ефективної заробітної плати на плинність робочої сили. Чим більше фірма платить працівникам, тим рідше вони її зали­шають.

3. Вплив заробітної плати на старанність працівників.

4. Від величини заробітної плати залежить якість праці персоналу фірми.

Монетарна теорія ринку праці (грошова, теорія гнучкого ринку праці). З погляду монетаристів (М. Фрідмен, Ф. Хайєк), макроекономічна нестабільність та довгострокова рівновага досягаються тільки в умовах повністю вільних конкурентних ринків з гнучкими цінами і заробітною платою. Держава не повинна втручатися у ри­нок праці, якщо безробіття не перевищує природний рівень. Інакше починає розвиватися стагфляція — одночасне зростання безробіття та інфляції. Макроекономічне регулювання ринку праці повинне здійснюватися за допомогою бюджетно-податкової та грошово-кре­дитної політики.

2. Залежність між інфляцією та безробіттям.

Крива Філіпса

Залежність між інфляцією та безробіттям у короткостроковому періоді називають кривою Філіпса.

За кривою Філіпса рівень інфляції залежить від трьох чинників:

1) очікуваної інфляції (передбачуваної);

2) циклічного безробіття;

3) шокових змін пропозиції.

Рівняння залежності має такий вигляд:

p = pe - b(uƒ - up) + e.

Інфляція = передбачувана інфляція - b ´ циклічне безробіття + шоки пропозиції, де b — параметр, який показує, наскільки сильно інфляція реагує на динаміку циклічного безробіття; b > 0.

Причини існування кривої Філіпса такі.

1. Незбалансованість ринку праці. Ринки праці відрізняються один від одного структурою зайнятості та географічно. Отже, із зростан­ням економіки не можна досягти одночасно повної зайнятості на кожному окремому ринку праці:

1)для перекваліфікації працівників потрібен час і кошти, тобто структурні зміни здійснюються повільно;

2) існують штучні обмеження на можливість вільного переміщення працівників;

3) існує дискримінація за расовими та етнічними ознаками, за стат­тю та віковими групами;

4) існують квоти на одержання ліцензій та профспілкові обмеження.

2. Панування на ринку. Профспілки та великий бізнес володіють значною монопольною або ринковою владою для підвищення цін та заробітної плати.

Статистичні дані і досвід багатьох країн світу дедалі більше свід­чать про відсутність явного зв'язку між темпами інфляції та рівнем безробіття. Спостерігається одночасне зростання інфляції та безро­біття, тобто стагфляція. За стагфляції крива Філіпса зміщується пра­воруч у бік збільшення безробіття.

Мілтон Фрідмен та Едмунд Фелпс у своїх працях стверджують, що знаряддя грошово-кредитної політики дозволяють домогтися комбінації рівнів інфляції та безробіття тільки на короткостроковий проміжок часу. У довгостроковому періоді зв'язок між темпами інф­ляції та рівнем безробіття відсутній.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: