Сторінка
1

Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках

Зміст

1. Крива товарного ринку

2. Крива грошового ринку

3. Рівновага в моделі

4. Фіскальна та монетарна політика в моделі

Список використаної та рекомендованої літератури

Кейнсіанська модель "75* — LM" відображує одночасну рівновагу на товарному і грошовому ринках. Модель була запропонована Дж. Хіксом.

Основні умови моделі.

1. Грунтується на сукупному попиті.

2. Свідчить про існування неповної зайнятості.

3. Інвестиції є функцією відсоткової ставки.

4. Будується для короткострокового періоду. Рівень цін є постійним.

Історична довідка. Перший варіант моделі, що належить Джо-нові Хіксу, з'явився через рік після виходу "Загальної теорії" Дж. М. Кейнса як інтерпретація теоретичних основ учення Кейнса. Крива IS у Хікса — 5*7, крива LM — L. Не враховувався ринок праці. Він з'явився пізніше завдяки рівнянню і графіку рівноваги на ринку праці Елвіна Хансена. Тому другий варіант моделі має назву Хікса — Хансена.

Модель має дві складові: крива 75* та крива LM.

Крива 75* (інвестиції, Investment — заощадження, Save) відображує умови рівноваги між попитом та пропозицією на ринку товарів та послуг.

Крива LM (ліквідність, Liquidity — гроші, Money) відображує умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей.

Крива товарного ринку

Крива 75* являє собою геометричне місце точок, що характеризує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які одночасно задовольняють умови тотожності кейнсіанської моделі товарного ринку. В усіх точках кривої 75* виконується умова рівноваги попиту та пропозиції, інвестицій та заощаджень. Назва кривої відображує цю рівність. Графічне виведення кривої S подано на рис. 9.1.

Рис 9 1 Виведення кривої товарного ринку

а — функція інвестицій: підвищення відсоткової ставки від r j до г2 зменшує планові інвестиції з І(г^) до І(г^;

6 — "кейнсіанський хрест": зменшення планових інвестицій від 7(rj) до 7(г2) зсуває криву планових витрат вниз, що зменшує дохід від YI до Y2;

в — крива IS: підсумок залежності між відсотковою ставкою і доходом. Із зростанням відсоткової ставки дохід зменшується.

Алгебраїчне крива IS виводиться так.

Кейнсіанська модель товарного ринку: загальна умова рівноваги

AD=Y=C + I+G. Функція споживання, інвестицій та державних витрат

де с' = Μ PC— гранична схильність до споживання; d— чутливість інвестицій до відсоткової ставки; CQ, /0 — автономні споживання та інвестиції.

Підставляючи функції споживання інвестицій та державних витрат, одержимо

Розв'яжемо рівняння відносно Y:

Коефіцієнт d І (1 - с') характеризує кут нахилу кривої IS. Знак "-" означає обернену залежність між відсотковою ставкою та доходом.

Зсув кривої визначають мультиплікатори державних витрат т = = 1 / (1 - с') та податків т{ = - с'І (1 - с'). Якщо гранична схильність до споживання зростає, зростають мультиплікатори та значно зсувається крива IS, а отже, зростає і дохід.

Крива товарного ринку поділяє площину на дві частини: вище кривої IS — пропозиція товару перевищує попит на товар, отже на ринку — товарний надлишок; нижче кривої IS має місце товарний дефіцит.

Крива грошового ринку

Графічне виведення кривої LM зображено на рис. 9.2.

Рис 9 2 Виведення кривої грошового ринку

Крива LM відображує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які виникають при рівновазі на ринку грошей. В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції.

а — ринок реальних грошових коштів. За моделлю грошового ринку у короткостроковому періоді пропозиція грошей є фіксованою величиною, рівень цін не змінюється. ΜΙΡ = const. Попит на гроші є оберненою функцією відсоткової ставки для даного рівня доходу. Часткова рівновага на ринку грошей виникає, коли ΜΙΡ = L (г, У), і визначає рівноважну відсоткову ставку.

Однак попит на реальні грошові залишки визначається, крім відсоткової ставки, і обсягом доходу в економіці. При зростанні доходу попит на гроші зростає, крива L(r, У) зсувається праворуч. Для врівноваження грошового ринку відсоткова ставка також зростає.

6 — крива LM. Із зростанням доходу відсоткова ставка зростає. Крива LM — це графічна інтерпретація залежності між доходом і відсотковою ставкою.

Крива LM поділяє площину на дві частини: у точках, що вищі за криву, пропозиція грошей перевищує попит на них, нижче кривої — пропозиція грошей менша за попит на них.

Алгебраїчне виведення кривої грошового ринку.

За умовою рівноваги грошового ринку: ΜΙΡ = L(r, У), або ΜΙΡ = = k Υ - hr, де Υ — дохід, г — відсоткова ставка, k — чутливість попиту на гроші за відсотковою ставкою.

Рівняння кривої LM одержимо з рівняння рівноваги відносно г або 7:

Кут нахилу кривої LM визначає коефіцієнт k I h. Із зростанням пропозиції грошей Μ або зниженням рівня цін Ρ крива LM зсувається праворуч.

Рівновага в моделі

Рівновага в економіці визначається сполученням кривих IS та LM (рис. 9.3). Крива IS визначає варіанти співвідношень доходу Υ та відсоткової ставки г, які відповідають рівновазі на товарному ринку. Крива LM відображає можливі комбінації доходу і відсоткової ставки, які відповідають рівновазі на грошовому ринку. Поєднання двох кривих визначає єдину комбінацію доходу Υ та відсоткової ставки г.

Рис 9 3 Рівновага в моделі "IS — LM"

Підставивши в рівняння кривої IS

рівняння кривої LM у вигляді залежності відсоткової ставки від доходу

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: