Сторінка
1

Роль податку на додану вартість в державному бюджеті

ЗМІСТ

Вступ

1. Особливості оподаткування податком на додану

вартість в Україні

1.1. Суть та призначення податку на додану вартість, як непрямого податку в економічному житті країни

1.2. Платники податку на додану вартість та об¢єкти оподаткування

1.3. База та ставки оподаткування

1.4. Пільги щодо податку на додану вартість

1.5. Порядок обчислення податку на додану вартість

2. Роль податку на додану вартість в державний бюджет

Аналіз надходжень податку на додану вартість до

зведеного бюджету України

3. Проблеми та перспективи розвитку ПДВ в Україні.

3.1. Зарубіжний досвід обчислення універсальних акцизів

та можливості його використання в Україні.

3.2. Основні напрямки вдосконалення ПДВ.

3.3. Зміни, що відбулися в оподаткуванні податком на додану вартість в Україні з 1998 по 2001 роки.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам.

Податки є невід'ємною частиною господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб. Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури. Держава не може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких виконують, в першу чергу, податки.

Входження України в ринкову економіку зумовило необхідність створення власної податкової системи, яка не повинна бути простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови нашої країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, зовнішньої і внутрішньої політики, традицій народу, географічне положення і безліч інших чинників. У зв’язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися. Але існує ряд основних податків, які дістали загально світове визнання, хоча механізм їх справляння може суттєво відрізнятися в різних країнах. До них належать: основні прямі податки – прибутковий податок із доходів юридичних осіб і фізичних осіб, а також такі форми непрямого оподаткування, як специфічні акцизи представником яких є акцизний збір, та універсальні акцизи, до яких належить податку на додану вартість. Універсальні акцизи містяться в цінах на всі товари. Роль їх у формуванні доходної частини бюджету на відміну від специфічних акцизів зростає. Податок на додану вартість являється найпоширенішою формою універсальних акцизів.

Саме податок на додану вартість і розглядається в даній курсовій роботі.

Тобто, на сьогодні питання податок на додану вартість залишається відкритою та актуальною темою над якою необхідно працювати і вдосконалювати.

Основною метою даної курсовій роботи являється розкриття особливостей оподаткування податком на додану вартість в Україні, його недоліки та переваги.

В першому пункті роботи розглядається сутність податку на додану вартість, його роль як “вбудованого стабілізатора” економічного циклу та вплив на процеси ціноутворення, а також призначення в економічному житті країни як непрямого податку. В цьому ж пункті приділяється увага деяким особливостям оподаткування податком на додану вартість: так як він охоплює найбільшу кількість суб¢єктів господарювання, тому в одному з підрозділів більш конкретно описується, хто є платниками податку на додану вартість і що є об¢єктом оподаткування. Також розкрито питання щодо ставок і бази оподаткування податком на додану вартість. Розглядаються особливості обрахунку та сплати податку і такі поняття як податковий кредит та податкові зобов¢язання по податку на додану вартість. Звертаючи увагу на те, що з моменту введення в Україні податку на додану вартість кількість пільг зросла, не менш важливе місце займає питання щодо пільг по податку на додану вартість.

Так як податок на додану вартість, як непрямий податок, у загальній системі податків та обов¢язкових платежів посідає особливе місце та являється одним з найважливіших джерел фінансових ресурсів держави, тому у другому пункті проводиться аналіз податку на додану вартість в доходній частині Зведеного бюджету України. В роботі були використані дані Міністерства статистики України, а також проводиться детальний аналіз надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України по Державній податковій інспекції в місті Ірпені.

Виходячи з того, що згідно з чинним законодавством щорічно дуже часто починають або припиняють діяти ті чи інші норми, положення, закони тощо і Закон України “Про податок на додану вартість” не є виключенням, тому в третьому пункті курсової роботи приділяється увага основним змінам в оподаткуванні податком на додану вартість.

Також у цьому пункті представлена модель залежності зростання доходної частини Зведеного бюджету України від податків, які мають найбільший фіскальний потенціал: податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян.

Основними джерелами інформації, які використовувались для написання курсової роботи є: Закони України про Державний бюджет України на 1998 - 2001 роки; Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.; Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість " від 1999.12.03, № 1274-XIV; Закон України “Про охорону праці” зі змінами та доповненнями від 27.10.1998 р. № 2694-ХІІ; Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 1998.08.07, № 857/98; “Оподаткування в Україні податком на додану вартість” Бюлетень законодавства юридичної практики в України. — 1998 р. - № 4.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ.

1.1. Суть та призначення ПДВ, як непрямого податку, в економічному житті країни.

Податки за формою оподаткування класифікуються на прямі та непрямі.

Непрямі податки — це податки, закладені в ціні реалізованого товару чи наданої послуги.

Одним із основних видів непрямих податків є акцизи (специфічні та універсальні).

Акцизи — це непрямі податки, які встановлюються державою на високорентабельні та монопольні товари (продукцію) і сплачуються покупцем.

Специфічні акцизи включаються до ціни окремих товарів. Як правило, це товари, рівень споживання яких є малоеластичним щодо рівня цін, а також специфічні товари. Ставки цього податку є більш низькими на товари вітчизняного виробництва і більш високими на імпортні товари. Така диференціація ставок зумовлена політикою держави на підтримку вітчизняних виробників.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: