Сторінка
1

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

на тему: „Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”

Розділ І Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу

фінансових результатів діяльності підприємства (термін подання 15.02.2006р.)

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона» (термін подання 15.04.2006р.)

Розділ ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку

(термін подання 15.05.2006р.)

Термін подання завершеної роботи науковому керівникові для оформлення відгуку 01.06.2006р.

Предметом дослідження визначено аспекти формування фінансового результату та прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки

Мета дипломної роботи полягає у розробці практично значимих пропозицій щодо вдосконалення методики відображення формування фінансових результатів та прибутку з урахуванням вимог НП(С)БО

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

У розділі І вивчити наукові публікації за темою, що досліджується; дослідити економічну природу категорії „прибуток (збиток)”; охарактеризувати організацію обліку фінансових результатів; дослідити економічну природу формування фінансових результатів; дослідити порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства.

У розділі ІІ ознайомитися з структурою підприємства, організацією обліку на об’єкті дослідження; дослідити методику обліку фінансових результатів; вивчити особливості обліку фінансових результатів на підприємстві та порядок складання звітності.

У розділі ІІІ визначити систему показників для аналізу; визначити інформаційну базу аналізу фінансових результатів; провести оцінку ділової активності на прикладі діяльності підприємства ТзОВ „Крона”; дослідити показники рентабельності; узагальнити результати та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення організації обліку фінансових результатів; сформувати рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 87 сторінок, 8 таблиць, 7 рисунків, 28 формул, список літератури 55 найменувань, 5 додатків.

„Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”

Предметом дослідження є аспекти формування фінансового результату та прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки.

Об’єктом дослідження виступає ТзОВ „Крона” м. Івано-Франківськ, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів з використанням практичних матеріалів.

Мета дипломної роботи полягає в полягає у розробці практичних пропозицій щодо вдосконалення методики відображення формування фінансових результатів та прибутку з урахуванням вимог НП(С)БО.

Завданнями роботи є розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результатів, на прикладі конкретної організації показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів, провести фінансово-економічний аналіз.

З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою. Формування прибутку відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (товарів).

Рік виконання дипломної роботи 2006.

Рік захисту роботи 2006.

„Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”

стор.

Вступ……………………………………………………………………………… 3

Розділ І. Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування…………… . 6

1.2 Організація обліку фінансових результатів………………………………… 10

1.3 Мета, завдання, джерела інформації та формування фінансових показників для проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства… 12

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона»

2.1 Загальна характеристика ТзОВ «Крона»…………………………………… 28

2.2Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві……………………………………………………………………… 31

2.3 Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на підприємстві……………………………………………………………………… 39

Розділ ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку

3.1 Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку………………………… . 46

3.2Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)…………… 54

3.3Аналіз рентабельності підприємства………………………………………… 59

Висновок………………………………………………………………………… 66

Список використаних джерел…………………………………………………… 70

Додатки……………………………………………………………… 75

ВСТУП

Актуальність теми. Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об’єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства. Адже акціонерні, орендні, приватні підприємства, а також підприємства інших форм власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, стали самі вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після сплати податків до бюджету і інших обов’язкових платежів і відрахувань.

Мета дипломної роботи полягає у висвітленні методики обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Інші реферати на тему «Фінанси»: