Сторінка
1

Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні

Зміст.

Вступ 3

1. Грошово-кредитна система в Україні 4

2. Типи грошово-кредитної політики 8

2.1. Політика обов'язкових резервів . 9

2.2. Рефінансування комерційних банків 10

2.3. Операції на відкритому ринку 12

2.4. Деякі адміністративні методи регулювання грошово-кредитної сфери. 14

3. Основні проблеми грошово-кредитної системи та шляхи вирішення 20

Висновок 26

Список використаної літератури . 29

Вступ

Стратегічні цілі (зростання добробуту населення, висока зайнятість, економічне зростання, стабіль­ність цін, стабільність банківської процентної' ставки, стабільність фінансових ринків). Проти­річчя стратегічних цілей для короткотермінового періоду: зменшення інфляції та безробіття; стабі­лізація цін та процентних ставок тощо). Вибір тактичних цілей.

Центральний банк є функціональним органом уряду країни з регулювання грошового обігу. Тому він прагне досягнення цілей, які ставить перед собою уряд. Закономірності розвитку світової валютної системи визначаються виробничим критерієм, відображають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Саме тому ця тема стає дуже важливою та актуальною в наш час.

Становлення світової валютної системи було обумовлено розвитком міжнародних економічних відносин і в першу чергу торгівлі. При експорті й імпорті різноманітних товарів і послуг ставало необхідним визначати валютний курс, тобто курс національних грошових одиниць друг до друга. Подібна необхідність запустила процес формування світової валютної системи. В умовах, коли національні грошові одиниці мали золотий зміст, природно що й у міжнародній практиці установився золотомонетний стандарт.

Метою курсової роботи є вивчення грошово-кредитної системи України, виявлення проблем її розвитку та пропонування шляхів до вирішення основних проблем.

1. Грошово-кредитна система в Україні.

Головною ланкою кредитної системи є банки. Сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв¢язку становлять банківську систему – складову частину кредитної системи.

В Україні склалася дворівнева банківська система. Першим її рівнем є Національний Банк України (НБУ), другим – банки та банківські установи.

Національний Банк України – державний банк країни, який разом із своїми філіями є першим рівнем банківської системи і виконує функції резервної системи. Національний Банк України утворений згідно з Законом України „Про банки і банківську діяльність” від 30 березня 1991 року.

Як на Центральний банк, на нього згідно з законом, було покладено такі основні функції:

ü емісія грошей та організація їх обігу;

ü кредитор останньої надії для комерційних банків;

ü організація розрахунків між банками;

ü обслуговування державного боргу країни;

ü проведення операцій на ринку державних цінних паперів та валютному ринку;

ü видача комерційним банкам ліцензій на здійснення банківських операцій та операцій з іноземною валютою;

ü контроль за діяльністю комерційних банків.

Національний банк підзвітний Верховній Раді України. Йому належить виключне право випуску готівкових грошей в обіг та їх вилучення з обігу, тобто виконання функцій резервної системи. В зв¢язку з цим НБУ:

ü визначає порядок ведення касових операцій у народному господарстві;

ü організовує виготовлення банкнот і металевих грошей;

ü встановлює правила перевезення, зберігання та інкасації готівкових грошей;

ü забезпечує створення резервних фондів банкнот та металевих грошей;

ü визначає прикмети та порядок плати грошових знаків, також порядок обліку пошкоджених банкнот і монет та їх знищення.

На Центральний банк покладається регулювання грошового обігу в країні, в зв¢язку з чим він з певною періодичністю готує для уряду аналіз стану та свої пропозиції з цього питання.

Для регулювання діяльності комерційних банків Національний Банк України визначає для них такі економічні нормативи:

ü мінімальний розмір статутного фонду;

ü граничне співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою його активів;

ü показники ліквідності балансу. Визначаються у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов¢язаннями банку з урахуванням терміну їх погашення, а також можливості реалізації активів.

ü розмір обов¢язкових резервів, що розміщуються в Національному банку;

ü максимальний розмір ризику на одного позичальника. Визначається в процентному відношенні до загальної суми власних коштів банку. В розрахунок ризику включається вся сума вкладень і кредитів даному позичальнику, а також видані за його дорученням гарантії, доручення та інші зобов¢язання.

ü Максимальні розміри валютного, процентного та курсового ризиків. Являють собою максимальну суму незбалансованості різних видів активів і пасивів за їх валютною і процентною структурою.

Центральний банк здійснює контроль за дотриманням комерційними банками банківського законодавства. У разі систематичного недотримання комерційними банками цього законодавства Центральний банк може:

ü ставити перед засновниками комерційного банку питання про здійснення заходів з фінансового оздоровлення банку (збільшенню власних коштів, зміні структури активів тощо), про організацію чи ліквідацію банку;

ü застосовувати санкцію у вигляді стягнення грошового штрафу в розмірі додаткового доходу, одержаного внаслідок неправомірних дій банку;

ü підвищувати норми обов¢язкових резервів;

ü призначати тимчасову адміністрацію для управління банком на термін, необхідний для його фінансового оздоровлення;

ü відкликати ліцензію на здійснення банківських операцій.

Центральний банк створює і організовує діяльність Державної скарбниці, забезпечує зберігання резервних фондів грошових знаків, дорогоцінних металів і золотих запасів; представляю інтереси України у зносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях, де міжнародне співробітництво передбачене на рівні центральних банків.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Фінанси»: