Сторінка
15

Музична педагогіка угорського композитора Б. Бартока

Деякі композиції трьох перших зошитів "Мікрокосмоса" можуть слугувати моделями особистих творчих дослідів учнів. Залучення до "композиторського ремесла" дуже корисне для кожного виконавця. Моделями для такої роботи можуть служити не тільки п'єси з початкових зошитів, але й вправи. Керуючись цими зразками можна створити свої особисті варіанти, що не тільки цікаво, але й дуже корисно для виховання самостійності, допитливого мислення. В бартокському циклі виявляється ще чимало можливостей для розвитку учня, збагачення його музичного і піаністичного досвіду. Такий новаторський і творчий опус, як "Мікрокосмосі.

Проаналізувавши музикознавчому і методичну літературу з проблемами дослідження творчості Б. Бартока ми прийшли до висновку, що він видатний композитор, культурний діяч і педагог, який відіграв визначну роль у створенні національних засад музичної педагогіки. Музикант вважав, що саме поезія і музика, які спираються на старовинні традиції, здатні зберегти культурну однорідність нації. Для того, щоб повернути народові його національні скарби.

Дослідження виконавської та педагогічної діяльності угорського майстра у взаємозв'язку з його композиторською творчістю, яку неможливо відокремити від інших сфер його діяльності, показали тісний зв'язок мистецтва Бартока з розвитком музичної культури і просвітницьких ідей XX століття. Це, перш за все, опора на класичні традиції та народну музичну творчість, що підтверджує позицію художника-гуманіста. Педагогічній діяльності Б. Бартока притаманний естетичний принцип удосконалення і оновлення традицій: творче новаторство угорського музиканта спирається на класичні зразки педагогіки Й.С. Баха, клавірне мистецтво XVII століття та найновіші досягнення музики XX століття (К. Дебюсі, М. Равель, А. Шенберга, І. Стравинського та ін.)

Основними положеннями педагогіки Б. Бартока були: базування на музичному фольклорі, значне оновлення і збагачення ладотональної, інтонаційної, гармонічної і метроритмічної сфер дитячої музики, зближення її зі стилем сучасності. Дуже важливого значення надавав Б. Барток синтезу фольклорних елементів з прийомами і виразними засобами сучасної музичної мови. Спирання на близький слуховому досвіду інтонаційний матеріал національного фольклору і фольклору сусідніх народів дає можливості дітям природно і легко засвоювати найбільш складні явища професіональної музики.

В остаточно вибудованій педагогічній концепції Б. Бартока постійно зростає роль інтелектуального начала у сприйнятті музики, елементів аналітичного, конструктивного мислення.

Для педагогіки угорського музиканта характерне прагнення до виховання творчо мислячого музиканта, об'єднання у навчанні композиторського і виконавського начал, прагнення до чіткої логіки в організації процесу засвоєння, створення "зразків", типизованих "моделей".

Музично-виховні ідеї Б. Бартока дали свої перші паростки в таких творах І для дітей як "Багателі" ор.6., "Десять легких фортепіанних п'єс", збірник "Дітям", Фортепіанна школа, "Дев'ять маленьких п'єс" і виросли до стрункої і педагогічної концепції у циклі "Мікрокосмос".

В умовах відродження національної культури та освіти в Україні ці думки Б. Бартока актуальні й на часі для розв'язання існуючих проблем. Підкреслюючи універсальний гуманістичний характер концепції музичної освіти Б. Бартока і запозичивши з цієї системи найпрогресивніші ідеї національного відродження, деякі питання ми досліджуємо ширше, зокрема, стосовно умов інструментального навчання.

Реалізуванням інноваційної методики фортепіанного навчання юних піаністів є "Мікрокосмос" Бела Бартока. Основна ідея авторської школи Бели Бартока - зв'язок навчання з формуванням музичного мислення, засвоєння сучасної музичної мови на основі народного мистецтва. Спираючись на матеріали фольклору угорського та сусідніх народів, близького слуховому досвіду дітей Угорщини, Бела Барток підводить учнів до розуміння засобів виразності сучасної музики. Композитор не вдається до прямого цитування фольклорних зразків, а відтворює артистично й вільно народний виконавський стиль.

Вивчаючи "Мікрокосмос" Бела Бартока, дитина проходить шлях від знайомої музики до сучасного мистецтва. Основні напрямки музикування концентруються навколо чільних сфер: інтонаційної, метроритмічної, поліфонічної, ладо-гармонічної, формо-структурної. Збагачення ладоінтонаційної сфери, характерною для народної музики ладовою мінливістю, підводить до використання таких типових засобів виразності музики XX ст., як політональність, полілад, полігармонія у творах Бела Бартока.

Ритмічне виховання в "Мікрокосмосі" композитора базується на використанні танцювальних ритмічних формул угорського фольклору: акценти, синкопи, перемінний розмір, метроритмічне варіювання та ін.

В поліфонічному вихованні прийоми народного багатоголосся вступають у взаємодію з поліфонічними засобами композиторів епохи бароко.

Виконуючи п'єси "Мікрокосмосу", дитина знайомиться з композиторською технікою Бела Бартока і дізнається, як створюється музика. "Мікрокосмос" виховує учня не тільки як виконавця, але й надихає його на власні творчі експерименти. П'єси першого зошита та наступні вправи можна розглядати як моделі для імпровізації, подібні до інвенцій Й.С. Баха.

У "Мікрокосмосі" Бела Бартока ми вбачаємо сучасну музичну енциклопедію інноваційної музичної педагогіки, незважаючи на те, що останній безперечно, відбиває лише індивідуальний композиторський досвід, типовий бартокський стиль і потребує ознайомлення учня з іншими творчими школами. Важливо, що особистість учня як творця поставлена Бела Бартоком в основу його школи, а музична діяльність дитини здійснюється на національному фундаменті з проекцією на сучасне мистецтво і XXI ст.

Творче використання принципів та педагогічного репертуару Б. Бартока в умовах сучасних вітчизняних школах перспективне для подальшого розвитку музичної педагогіки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: