Сторінка
1

Позашкільна спортивно-масова робота

ПОЗАШКІЛЬНА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

Позашкільна робота з фізичного виховання проводиться дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ), пала­цами та будинками піонерів, дитячими екскурсійно-турист­ськими станціями, парками культури, дитячими секторами будинків культури, будинкоуправліннями, позаміськими і міськими піонерськими таборами.

Дитячо-юнацькі спортивні школи створюються відділа­ми народної освіти, а також добровільними спортивними то­вариствами. Основним завданням цих шкіл є проведення виховної і оздоровчої роботи з молоддю, підготовка юних спортсменів масових та вищих розрядів. Рада колективу фізкультури, піонерська та комсомольська організації за­гальноосвітньої школи проводять роботу щодо залучення учнів до систематичних занять спортом в ДЮСШ, які пра­цюють у тісному контакті із загальноосвітніми школами. Юні спортсмени є активними пропагандистами спорту серед учнів.

Палаци та будинки піонерів проводять туристську і краєзнавчу роботу, військово-спортивні заходи, організову­ють роботу секцій шахів, шашок, настільного тенісу. Дитячі екскурсійні станції поряд з екскурсіями організовують похо­ди школярів під час літніх і зимових канікул.

У парках культури та відпочинку працюють спортивні секції для школярів, наприклад, з шахів та шашок, прово­дяться різноманітні масові заходи, зокрема масові ігри дітей на спортивних майданчиках, атракціони, конкурси на призи відомих спортсменів.

У міських та позаміських піонерських таборах фізкуль­турно-масовій і оздоровчій роботі приділяється велика ува­га. У міських піонерських таборах проводяться заходи, спря­мовані на фізичний розвиток дітей, загартування їх, підго­товку і складання норм комплексу ГПО. Діти беруть участь у змаганнях, походах і прогулянках, приймають повіт­ряні і сонячні ванни та водні процедури, відвідують сек­ції.

Велика робота з оздоровлення і фізичного загартування школярів проводиться в позаміських літніх піонерських та­борах. Перебування дітей на чистому свіжому повітрі, раці­ональний режим дня, повноцінне харчування, регулярні за­няття фізичними вправами, прийняття повітряних і сонячних ванн, купання створюють оптимальні умови для зміцнення здоров'я і фізичного розвитку піонерів та школярів.

У першу зміну в таборах відпочивають пере­важно учні молодших класи;, .в другу і третю зміни є загони. У загонах, укомплектованих за віковим принципом, можна проводити всю роботу з фі­зичного виховання відповідно до вікових особливостей фі­зичного і психічного розвитку дітей, вимог шкільної програ­ми та нормативів комплексу ГПО.

Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в таборі спрямовується на розв'язання таких завдань:

1) залучати школярів до систематичних за­нять фізичними вправами (ранкова гімнастика, заняття в секціях, групах, командах, участь у змаганнях);

2) загартовувати дітей повітрям, сонцем, водою і при­щеплювати гігієнічні навички;

3) готувати школярів до складання норм ком­плексу ГПО, організовувати складання норм в умовах та­бору, наприклад плавання, туристські походи, легкоатлетич­ні вправи;

4) виховувати в дітей інтерес і прищеплювати їм звичку до систематичних занять фізичними вправами.

Загальне керівництво фізкультурно-оздоровчою роботою в піонерському таборі здійснює начальник табору, йому до­помагають старший піонервожатий і лікар. Роботу з фізич­ного виховання проводять фізкультурний керівник табору, інструктор з плавання, вожаті і вихователі загонів.

Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в таборі зумовлюються тим, що ця робота охоплює всіх дітей, а також тим, що строк перебування й таборі відносно невеликий. За таких умов особливого зна­чення набувають своєчасне планування цієї роботи з ураху­ванням контингенту зміни, підготовка матеріально-спортив­ної бази, залучення до цієї справи всього педагогічного пер­соналу і медичних працівників табору.

План спортивно-масової роботи складається з урахуван­ням кількості загонів, наявної спортивної бази, природних умов. В ньому передбачаються щоденне проведення ранко­вої гімнастики, ігри, заняття легкоатлетичними вправами, плаванням; проведення туристських походів; змагання в за­гонах по складанню норм комплексу ГПО (особлива увага приділяється складанню норм з плавання); загальна спар­такіада табору, змагання збірних команд табору з команда­ми інших таборів з волейболу, настільного тені­су, бадмінтону.

У невеликих таборах при незначній різниці віку дітей різних загонів ранкову гімнастику краще проводити одночасно з усіма школярами під керів­ництвом інструктора фізкультури і під музичний супровід. При такому проведенні гімнастики легше забезпечити пра­вильний показ вправ фахівцем і кваліфіковане виправлення помилок, а музичний супровід сприяє емоційності та органі­зованості виконання ранкової гімнастики. Дітей слід розмі­щувати так, щоб на флангах знаходились старші загони.

У великих таборах ранкову гімнастику проводять окремо по загонах під керівництвом вожатих або по групах заго­нів — в одній групі старші загони, в другій — молодші, під керівництвом інструкторів фізкультури (у великих таборах їх буває 2—3 чоловіка).

Якщо ранкову гімнастику проводять по загонах під ке­рівництвом піонервожатих, останні проходять відповідний інструктаж у фізкультурного керівника і розучують комп­лекси, складені з урахуванням вікових особливостей піоне­рів певного загону.

Належну увагу слід приділяти загартуванню дітей, щоб одночасно з виконанням вправ вони також приймали повіт­ряні ванни. Молодші школярі виходять на зарядку в трусах і тапочках. Після виконання вправ прово­дяться водні процедури: обтирання тіла, обмивання, душ. У таборах, де є відповідні умови, після ранкової гімнастики діти купаються.

Одним із важливих завдань фізичного виховання в таборі є навчання дітей плавати. Його проводять у спеціально обладнаних місцях водойм або в басейнах (ба­гато таборів мають свої літні басейни). Для купання і на­вчання дітей плавання вибирають місця річки чи озера з чистим пологим дном. Місце для купання позначають по­плавками або відгороджують жердинами. Навчають дітей плавання під ке­рівництвом інструктора з плавання або фізкультурного ке­рівника.

Позашкільну роботу з фізичного виховання так спрямовано на виховання всебічно розвиненого суспіль­ства. Вона сприяє організації розумового відпочинку дітей, розвиває їх творчість і здібності, розширює їх загальний кругозір.

Дитячі спортивні школи створюють міські і обласні відділи на­родної освіти, а також добровільні спортивні товариства. Тут здій­снюється цілорічна робота з фізичного виховання дітей, з яких під­готовляють хороших спортсменів. Молодших школярів, починаючи з III класу, приймають до спортивних відділень ДСШ з теніса, фі­гурного катання на ковзанах, плавання і баскетболу. У будинках культури, як правило, проводять роботу з акро­батики, шахів, шашок і танців.

Дитячі екскурсійні станції організовують походи під час літніх і зимових канікул.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: