Сторінка
4

Значення рухових спортивних ігор на фізкультурі у спецгрупах

У другому періоді навчання (12-14 занять) засвоюють­ся певні рухові цикли під час виконання вправ на місці і в русі. Дітей навчають контролювати ритм і глибину дихання на основі вдосконалення пропріоцептивної чутливості ди­хальних м'язів.

У третьому періоді навчання (6-8 занять) учні закріп­люють і вдосконалюють навички довільного керування ди­ханням під час виконання найважливіших фізичних вправ і розумової діяльності. Успішне закріплення засвоєних нави­чок пов'язане з утворенням і використанням дихальних і ру­хових стереотипів на основі вдосконалення пропріоцептив­ної чутливості дихальних м'язів.

Учні з порушенням обміну речовин повинні виконувати вправи в помірному темпі, але порівняно тривало, доцільно робити вправи в опорі, з гантелями, набивними м'ячами тощо.

Дітям із захворюванням нервової системи треба створи­ти на уроках спокійну обстановку, стимулювати впевненість у своїх силах, не зловживати елементами змагань, що ви­кликають перенапруження нервової системи.

Для учнів з хронічними захворюваннями травного кана­лу, жовчного міхура, печінки необхідно обмежувати кіль­кість стрибків, натомість широко використовувати вправи з вихідних положень лежачи на спині і сидячи. Для учнів із зниженим зором також слід виключати вправи, пов'язані із струсом тіла.

Індивідуального підходу потребують діти підготовчої ме­дичної групи, які перенесли захворювання, а також діти з порушенням постави або незначними відхиленнями від пра­вильної постави. Для цієї категорії дітей необхідно добира­ти спеціальні фізичні вправи, обмежувати тривалість про­ведення кожної вправи та кількість повторень.

Фізичне виховання ослаблених учнів не повинно обмежу­ватися уроками фізичної культури. Його слід підкріплювати додержанням правильного режиму дня з обов'язковими фіз­культурно-оздоровчими заходами (ранкова гігієнічна гімна­стика вдома, ранкова гімнастика до занять, фізкультурні хвилини і паузи під час проведення уроків та приготування домашніх завдань, ігри та фізичні вправи на великих перер­вах, фізкультурні заняття в групах подовженого дня). Крім того, цих учнів слід залучати до посильної позакласної ро­боти з фізичної культури: участі в масових фізкультурних виступах, святах, прогулянках, екскурсіях, спортивних вечо­рах тощо.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

2. Должиков И.И. Учитель работает по своей системе // Физическая культура в школе. — М, 1993. — № 5. — С.10.

3. Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 99-100.

4. Куц О.С., Леонова В.А., Галайдюк М.А. Модель спеціалістів по спеціальності 7010201 і професійно-педагогічна діяльність // Конференція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Матераіли П-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ-Луцьк, 1996. — С. 68-72.

5. Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений. — М.: ФиС, 1951. — Т. 1.— С. 295.

6. Матвеев Л.П. Тоерия й методика физической культури. — М.: ФиС, 1991.

7. Сінгаєвський С.М., Сінгаєвська О.С. Оптимізація системи підготовки вчителя фізичної культури у педагогічному вузі // Конференція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. — Луцьк, 1994. — С. 241-243.

8. Сатиров Г.Н. О связи, коротую не расторгнуть //Физическая культура в школе. — М., 1994. — № 5. — С.16.

9. Теория й методики физического воспитания / Под. ред. Ашмарина Б.А. — М., 1990.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: