Сторінка
4

Макроекономічна рівновага

1) графік показує рівновагу товарного і грошового ринків за умови, що ставка процента незмінна і дорівнює світовій;

2) лінія LM побудована як вертикальна, оскільки за формулою

кривої LM, M/P = ky – hi, то курс валюти її не визначає;

3) крива IS нахилена вниз зліва направо, оскільки при збільшенні курсу валюти чистий експорт, а з ним і всі сукупні витрати зменшуються, а при зменшенні, навпаки, збільшуються (між у та q існує обернена залежність).

Дослідження моделі Манделла-Флемінга в координатах y та q (з урахуванням змін в обмінному курсі валюти), дає можливість зробити висновки про ряд наслідків різних варіантів державної політики:

а) вплив бюджетно-податкової, грошової та зовнішньоторговельної політики на ВНП залежить від того, який у країні запроваджено обмінний курс: ”плаваючий” чи зіпсований;

б) у разі “плаваючого” обмінного курсу стимулююча бюджетно-податкова політика спричиняє підвищення курсу при незмінному випуску, стимулююча грошова політика підвищення курсу і зростання випуску, стимулююча зовнішньоторговельна політика підвищення курсу при незмінному випуску;

в) у разі фіксованого обмінного курсу стимулююча бюджетно-податкова політика спричиняє збільшення випуску, стимулююча грошова політика виявляється неможливою, стимулююча зовнішньоторговельна політика забезпечує зростання випуску.

ЛІТЕРАТУРА

1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. –Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.

2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. –К., 1997.

3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория –Новосибирск. 1997.- С. 338-346.

4. Барр Раймон. Политэкономия. – М., 1995.

5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. – К., 1998.

6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. –М., 1994.

7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика – СПб, 2000.

8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. – СПб, 1997.

9. Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998.

10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. – Дубно, 1996.

11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. – СПб, 1994.

12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.

13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. – Львів, 1997.

14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. – М., 1996.

15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М., 1989.

16. Костюк В.Н. Макроэкономика. – М., 1998.

17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. – Киров, 1994.

18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.

19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. –СПб., 1999.

20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. – С. 254-268.

21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992.

22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.

23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. – СПб, 1997.

24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.

25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.

26. Мэнкью Г. Макроэкономика. – М., 1994.

27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.

28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. – К., 1995.

29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. – К., 2000.

30. Савченко А.Г. Макроекономіка. –К., 1999. – Глава 12, 1995.- Глава 13.

31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.

32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.

33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. – М., 1996.

34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. – К., 1995.

35. Соболев В.М. Макроэкономика. – Харьков, 1997.

36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.

37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. – К.: видавництво УАДУ при Президентові України. – 1998.

38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. – М., 1997.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: