Сторінка
1

Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення

Система державного планування передбачає наявність взаємопов'язаних показників, які відображають кількісні характеристики стану об'єкта управління та його частин. Кожний економічний показник має назву (основу) і додаткові ознаки. Назва відображає вимірюваний об'єкт економіки чи економічного процесу, його стан, властивість, спосіб або особливість розрахунку (наприклад, обсяг виробництва продукції, питома вага працюючих у загальній чисельності населения та ін.). Додаткові ознаки показника — це його відомча й територіальна належність, одиниці виміру, час фіксації, характер (наприклад, план, звіт і т. ін.).

Формування системи показників має забезпечити такі умови: цілеспрямованість, комплексність і адекватність відображення процесу, що планується, диференціацію, адресність, зведення і порівнянність.

Цілеспрямованість системи показників передбачає їх вплив на розвиток економіки, реалізацію закономірностей, які лежать в основі економічних процесів, підвищення ефективності й досягнення цілей соціально-економічного розвитку.

Комплексність означає повне охоплення показниками всіх фаз процесу розширеного відтворення (виробництва, попиту, споживання), а також усіх етапів розвитку суспільного виробництва й аспектів його планування у взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Адекватність передбачає точне відображення об'єкта планування.

Диференціація системи показників — це їх розподіл за видами планів і стадіями планування, галузями економіки та промисловості, сферами діяльності, галузевими, територіальними й відомчими ланками управління, розділами та розрізами плану.

Адресність означає направленість показників конкретним виконавцям.

Зведення передбачає можливість установлення взаємозв'язків між показниками планів у такому вигляді, щоб у комплексі взаємопов'язаних завдань вихідні показники одних були вхідними для інших, і щоб була створена можливість зведення цих показників у єдину систему. Зведення показників має відповідати ієрархічному принципу планування, а також допускати наявність наскрізних (єдиних для всіх рівнів або видів планів) і специфічних показників.

Порівнянність показників має якісну та кількісну характеристики. Якісна порівнянність передбачає можливість перерахунку планових показників у вартісні й інші одиниці виміру, а також єдність розрізів і аспектів надання інформації (ознак показника).

Показники плану економічного й соціального розвитку мають правильно відображати економічні явища та процеси. Планові показники, відображаючи конкретні завдання, є важливим інструментом, цільовими орієнтирами економічної діяльності, а характеризуючи якісну та кількісну сторони її розвитку, визначають структуру та адресність плану.

За допомогою якого-небудь одного показника в планах можна охарактеризувати окреме економічне явище, процес або певну його сторону. Ураховуючи те, що економіка України являє собою склад-

ний механізм, зміст плану розкривається системою показників, через які здійснюється її державне регулювання, проваджується в життя комплекс ринкових перетворень, реалізуються заходи соціального забезпечення населення.

Система показників відображає прийняті планові рішення щодо цілей і завдань їх реалізації. Вона має характеризувати не тільки результати виробництва, а й засоби та способи їх досягнення (обсяги ресурсів, ефективність їх використання), забезпечуючи таким чином необхідну погодженість натуральних і вартісних співвідношень.

Система показників плану характеризує економічний потенціал країни, цілі економічного й соціального розвитку суспільства, а також відображає кінцеві результати економічного зростання, потреби національної економіки, рівень їх задоволення та багато інших характеристик економічної діяльності.

Система планових показників включає стабільні економічні нормативи, які діють протягом тривалого часу. До них належать податки, відрахування в позабюджетні фонди, централізовані капітальні вкладення, квоти, мита тощо. Система об'єднує також ціни й тарифи на природні ресурси, енергоносії, воду та ін.

Плани економічного й соціального розвитку України включають кількісні показники та якісні характеристики макроекономічної ситуації, структури економіки, науково-технічного розвитку, обсягів виробництва та споживання товарів і надання послуг, зовнішньоекономічної діяльності, рівня та якості життя, охорони навколишнього середовища, соціальної структури, реформування власності, розвитку регіонів.

Кількісні показники визначають обсяг, розмір, масштаби виробництва, будівництва, товарообороту, мережу об'єктів соціальної сфери та ін. Якісні показники (як економічні, так і техніко-економічні) характеризують у планах ефективність функціонування економіки та окремих її галузей. До якісних показників належать продуктивність праці, зниження собівартості, підвищення рентабельності; до техніко-економічних — норми використання основних і оборотних фондів, характеристики устаткування, показники якості продукції та ін. Слід відзначити, що поділ показників плану на кількісні та якісні — умовний, тому що якісні показники часто-густо відображають кількісну визначеність, а кількісні — якісну характеристику.

Серед кількісних і якісних показників розрізняють натуральні й вартісні, абсолютні й відносні, основні й розрахункові, аналітичні й оціночні.

Натуральні показники (виробництво продукції, номенклатура, асортимент та ін.) вимірюються в одиницях, які відповідають фізичному стану та споживчим якостям продукції (наприклад, тонна,

метр, кВт/год), що відображають основні властивості продукту та його призначення. Для більш повної характеристики споживчих властивостей продукції для деяких її видів у плані може встановлюватися кілька вимірів. Наприклад, для електродвигунів змінного струму — млн. шт. і млн. кВт (кіловат); трансформаторів силових — тис. шт. і млн. кВ-А (кіловольт-ампер); тканини — погонні і квадратні метри і та ін. У тих випадках, коли планують однорідні за своїм призначенням види продукції, за необхідності використовуються й умовно-натуральні одиниці виміру (для видобутку вугілля — тонни, умовні тонни; для виробництва консервів — банки й умовні банки). Умовно-натуральні показники доповнюють натуральні.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: