Сторінка
1

Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України

Зміст

Вступ.

1. Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України. ………………………………………………………………………4

2. Показник залучення (вилучення) через банківську систему фінансових ресурсів у регіонах. ……………………………………………………… .7

3. Банківське кредитування регіонів України. …………………………… 8

4. Висновки. ……………………………………………………………………12

5. Список використаної літератури. ………………………………………….14

Додатки. ……………………………………………………………………… 15

У сучасних умовах банківські систе­ма відіграє стратегічну роль у розвитку економіки України. Пов'яза­но це в основному з нерозвинутістю ринку фінансових посередників у дер­жаві. Нині в Україні слабко розвинута ланка інвестиційних посередників — спеціальних компаній та фондів. Тільки і 01.01-2004 року набрав чинності Закон України "Про недержавне пенсійне за­безпечення", по­ле для функціонування недержавних пенсійних фондів. Трохи краще, та все ж недостатньо розвинута ланка страхо­вих компаній. Власне, ці фактори і при­звели до домінування саме банківсько­го сектору на фінансовому ринку країни.

Банки істотно підтримують вітчизняну економіку. В основному це вияв­ляється у фінансуванні інвестиційного процесу на підприємствах, наданні коштів для задоволення споживчих по­треб населення, розрахункових послуг тощо. Нині в наукових публікаціях приділяється багато уваги особливос­тям функціонування банківських уста­нов в Україні, розглядаються численні напрями та шляхи вдосконалення їх роботи. Однак сучасна економічна наука майже не досліджує регіональні аспек­ти діяльності українських банків А проте в умовах усе більшої фінансової глобалізації та регіоналізації це питання є дуже суттєвим і стратегічно важливим для розвитку регіонів.

Протягом І кварталу 2003 року розвиток банківської системи України характеризувався динамічним зростанням обсягів діяльності, певним підвищенням фінансової стабільності, рівня капіталізації, поліпшенням якості активів, кредитного портфеля, незначними змінами в кількісній структурі банків.

1.Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України.

На сьогодні сталий розвиток банківської системи України стримується значними територіальними дис­пропорціями щодо забезпечення банківськими послугами окремих регіонів. Причому за цим показни­ком Україна відстає від багатьох інших держав. Так, у країнах ЄС на 100тис. осіб припадає 40—50 кредитних установ, Центральної та Східної Євро­пи — 7, в Україні 3.2 (в столично­му регіоні — 5.7., на решті території України, без урахування столичного регіону, — 3.0.

Рівень розвитку регіональних банківських систем значною мірою за від соціально-економічного розпитку регіонів, чисельності насе­лення, розвитку ринкової і транспорт­ної інфраструктури, мережі зв'язку тощо.

За рівнем територіальної концент­раті банківської системи ( обсягом сумарних активів банків і філій, розташованих в області) регіони умовно можна поділити на чотири групи (див. додаток А): ви­сокої (столичний регіон),середньої (активи банків і філій в області пере­вищують 1.5 млрд. грн.). незначної ( зазначений показник становить від 500 млн. до 1.5 млрд. грн. ) і низької концентрації (менше 500 млн. грн.).

Група високої концентрації представлена м. Києвом та Київською обла­стю (столичний регіон), де зосередже-10 більше половини діючих банків (85. або 54.1%) і 166 банківських філій (11 8% від їх загальної кількості). Загальні активи банківських установ столичного регіону на 01.04.2003 р. становили 36 423.7 млн. грн. (48.7% від загальних активів по системі), кре­дитний портфель — 22 546.0 млн. грн. і (44.5%), капітал (балансовий) -5 859.3 млн. грн. (56.6%). Така висока концентрація банківських активів і капіталу в столичному регіоні харак­терна практично для всіх країн СНД - Росії. Білорусі та інших.

Група середньої концентрації вклю­чає 8 індустріально розвинутих областей(Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Одеську, Запорізьку, Львівську, Полтавську та Автономну Республіку Крим), де сконцентрова­но близько третини банків України (60, або 38.2%) та 620 філій (44.1%). Як бачимо, ця група характеризується значною кількістю філій, тоді як у групі високої концентрації перева­жають банки.

У групі регіонів середньої концен­трації банківських установ загальні банківські активи на 01.04.2003 р. ста­новили 28 978.9 млн. гри. (38 7% від загальних активів системи), кредит­ний портфель - 20 816.7 млн. грн. (41%), капітал (балансовий) — 3 886.8 млн. грн. (37.5%).Ця група посідає перше місце за розміром вкладів фізичних осіб (47.7% від за­гальної суми по системі) та коштів суб'єктів господарювання (46.1%).

До групи незначної концентрації на­лежать 9 регіонів (Луганська. Мико­лаївська, Волинська. Івано-Фран­ківська. Черкаська. Херсонська. Чернігівська, Сумська та Вінницька області). В перелічених областях діє 10 (6.4%) банків та 391 (27.8%) філія. За­гальні активи на 01.04.2003 р. стано­вили 6 687.9 млн. грн. (8.9% від за­гальної суми, по системі), кредитний портфель —5 223.4 млн. грн. (10.3%). капітал (балансовий) — 452.5 млн. грн.

До останньої групи — низької кон­центрації – входить 7 регіонів (Рівненсь­ка, Хмельницька, Житомирська, Закар­патська, Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецькі області), в яких розташовано 2 банки (1 3%) та 228 філій (16.2%) Загальні банківські активи у цих облас­тях на 01.04.2003 р. становили 2 743.2 млн. грн. (З 7%). кредитний портфель — 2 087.0 млн. грн. (3.8%). капітал (балансовий) - 153.9 млн. грн. (15%).

Територіальну нерівномірність розміщення банків в України певною мірою згладжує розвиток мережі філій. Найбільша їх кількість розташована в Києві та Київській області (166), До­нецькій (125) і Дніпропетровській (96) областях; у 4 областях (Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій) — до 30 філій.

Наведені дані свідчать про значні територіальні диспропорції в розвит­ку банківської системи країни. Тож подальший її розвиток залежатиме насамперед від діяльності банківських установ столичного регіону та індуст­ріально розвинутих областей, де зосереджено близько 90% активів, капіталу ту кредитного портфеля всієї банківської системи країни.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: