Сторінка
1

Функції грошей. Характеристика банківського кредиту

Функції грошей.

Гроші — усе, що приймається в обмін на »товари або як погашення боргу, причому не задля власного вживання, а для наступного аналогічного обміну, має характер грошей, оскільки виконує їхню первинну функцію, тобто є засобом платежу. Як засіб платежу гроші становлять деяку сутність, що переходить з рук у руки під час здійснення платежу, тобто вони діють як засоби обігу, виконуючи функцію, яка є життєво важливою в будь-якій економіці, за винятком найпримітивніших. Термін "гроші" використовується також для позначення "грошей (одиниць) рахунку", тобто належить до системи абстрактних облікових одиниць, в яких виражаються цінності або визначаються заборгованості. На практиці існування такої системи є обов'язковою попередньою умовою системи цін, оскільки вона перетворює відносні цінності в зручні, виражені в кількості грошей ціни. У сучасних грошових системах головними засобами платежу є боргові зобов'язання, як-от банкноти і банківські депозити. Крім виконання функцій засобів обігу, такі засоби платежу утримують як частину нагромадження активів, тобто вони функціонують і як "засоби збереження вартості"'.

Грошова маса — загальний обсяг грошей в економіці.

Грошовий потік — сума нерозподілених прибутків і відрахувань на амортизацію фірми. Також це джерело доступних компанії внутрішніх довгострокових коштів.

Грошові залишки (також використовуються термін "номінальні грошові залишки") — середня кількість грошей, яку індивіди гримають у формі паперових грошей і (або) банківських депозитів.

В умовах рівноваги грошові знаки є обсягом невитрачених грошей, що формують прихований попит на товари і (або) фінансові активи. Грошові залишки часто розраховують у незмінних цінах, і тоді вони називаються реальними грошовими залишками [76].

Гроші виконують п'ять функцій:

1. Функція грошей як міри вартості. Гроші як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх товарів, але не вони роблять товари порівнянними, а кількість витраченого на їх виробництво суспільно необхідної праці. Формою прояву вартості товару є його ціна.

2. Функція грошей як засобу обігу. Товарний обіг являє собою продаж одного товару і купівлю іншого. У цьому процесі гроші відіграють роль посередника в обміні двох товарів: Т-Г-Т'. Вони виступають як купівельний засіб платежу.

3. Функція грошей як засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень. Гроші являють собою загальне втілення багатства, тому виникає прагнення до їхнього накопичення. У випадку Т-Г-Т' за продажем одного товару йде купівля іншого товару, а гроші випадають з обігу і перетворюються на скарб, накопичення або заощадження (золото, кредитні гроші, акції, облігації).

4. Функція грошей як засобу платежу. У цьому випадку гроші використовуються при продажу товарів у кредит і виплаті заробітної плати. Якщо при функціонуванні грошей як засобу обігу має місце зустрічний рух грошей і товарів (Т-Г-Т'), то при їх використанні як засобу платежу в цьому русі є розрив (Т-0 О-Г).

5. Функція світових грошей. На світовому ринку гроші скидають "національні мундири" і виступають у вигляді міжнародних рахункових одиниць (ЄВРО). Світові гроші як міжнародний платіжний засіб виступають у розрахунках за міжнародними балансами. Як міжнародний купівельний засіб гроші використовуються при прямій купівлі товарів за кордоном й оплаті їх готівкою. Світові гроші як матеріалізація суспільного багатства є засобом перенесення національного багатства з однієї країни в іншу при стягуванні контрибуції, репарацій або наданні позик.

Грошам належить ключова роль у ринковій економіці. Суспільна роль грошей полягає у тому, що вони виступають сполучною ланкою між товаровиробниками. Вони стають капіталом, або само збільшуваною вартістю, виступаючи у вигляді грошових потоків, що рухаються як усередині виробництва, так і всередині реалізації суспільного капіталу, а також між ними. За допомогою грошей відбувається утворення і перерозподіл національного доходу через державний бюджет, податки, позики й інфляцію. Гроші є об'єктом грошово-кредитного регулювання економіки промислово розвинутих країн, де з урахуванням загальноекономічних завдань встановлюється на рік грошовий орієнтир зміни грошової маси [34].

Гроші як товар, що виконує функцію загального еквівалента, виникли стихійно в результаті розвитку товарного виробництва й обміну.

Гроші пройшли у своєму розвитку декілька форм. Спочатку вони існували у вигляді монет (золото, срібло, мідь), потім на їхнє місце прийшли паперові гроші, і сьогодні усе більшого значення набувають кредитні гроші (чеки, векселі, кредитні картки і т. д.). Юридично демонетизацію золота закріпила Ямайська міжнародна валютна система, введена в 1976 р. Були скасовані його офіційна ціна і золоте утримання грошових одиниць, золото виключене з розрахунків між Міжнародним валютним фондом і його членами. З внутрішнього і міжнародного обороту золото витиснуте нерозмінними банкнотами. Розглянемо, як вплинула демонетизація золота на функції грошей.

1. Гроші як міра вартості. Раніше цю функцію виконувало тільки золото: кількість праці, витраченої на виробництво товару, порівнювалася з кількістю праці, необхідної для виробництва золота (скільки золота відповідає даному товару). Золото було вибрано загальним еквівалентом в наслідок його природних властивостей: подільності, однорідності частин, цілісності й портативності. Було введено масштаб цін — це узаконена державою кількість золота, прийнята у даній країні за одиницю (наприклад, у США в 1900 р. за

1 долар США було прийнято 1,50463 г чистого золота). Ямайська валютна система ліквідувала офіційний масштаб цін, у даний час його замінено фактичним масштабом цін: вартість грошей визначається вже не кількістю золота, що міститься в них, а виробленою масою всіх товарів. Ціна товару визначається не пропорційно золотому утриманню грошової одиниці, а залежно від рівня витрат виробництва, а також попиту і пропозиції даного товару на ринку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: