Сторінка
1

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”)

З М І С Т

ВСТУП .4

РОЗДІЛ 1. ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВ ЛІННЯ ДОХОДАМИ, ВИТРАТАМИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 8

1.1. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства 8

1.2. Моніторинг нормативно-правової бази та спеціальної

літератури 11

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП “КАЗКА” .18

2.1. Мета та основні показники фінансово-господарської діяльності

КП “Казка” .18

2.2. Облікова політика .24

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ

І ВИТРАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТА ПОКУПНИХ ТОВАРІВ 26

3.1. Організація обліку доходів, витрат та результатів діяльності 26 3.2. Документальне оформлення продажу власної продукції та товарів.35

3.3. Облік виробництва і реалізації власної продукції та покупних това- рів .42

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ 52

4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні

методи аналізу .52

4.2. Загальний аналіз доходу і витрат підприємства громадського хар-

чування КП “Казка” 53

4.3. Аудит доходів і витрат від реалізації .59

РОЗДІЛ 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ І ДОХОДАМИ

КП “КАЗКА” .64

5.1. Вибір програмного забезпечення для автоматизації обліку реалізації КП “Казка” 64

5.2. Принципи організації обліку доходів в програмі “1С:Підприємство»67

5.3. Постановка комплексу задач, інформаційна модель автоматизації аналізу реалізації продукції власного виробництва .75

ВИСНОВКИ 82

ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА .87

Розділ 1.Облік, аналіз і контроль в системі управління доходами, витратами від реалізації.

1.1. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності

підприємства

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду, розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками його роботи.

Визначення фінансових результатів полягає у визначенні чистого прибутку (збитку)звітного періоду. Так, згідно з П(С)БОЗ “Звіт про фінансові результати”: прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати. Отже, для визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат, здійснених для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.

Під видом діяльності розуміють сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій. Розрізняють наступні види діяльності. /ПСБО 3/.

Діяльність підприємства

звичайна

 

надзвичайна

операційна

 

Інша звичайна

основна

 

Інша операційна

 

фінансова

 

інвестиційна

Рис.1.1. Класифікація видів діяльності /34, 304/

Дохід є основним джерелом покриття здійсненим підприємством витрат та формування прибуток, одним із основних показників, що відбиває фінансовий стан підприємства. Підприємство отримує дохід при здійсненні не тільки операційної, а й фінансової та інвестиційної діяльності. При цьому, формування доходу від кожного виду діяльності має певні особливості.

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від його основної діяльності та інших операційних доходів.

Основна діяльність підприємства пов’язана з виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, виконанням робіт)) і повинна забезпечувати отримання доходів, достатніх для відшкодування витрат виробництва й обігу, а також отримання певного прибутку.

Дохід підприємства від операційної діяльності визначається двома методами: касовим і нарахувань. При касовому методі доходом, або виручкою, підприємства вважаються грошові кошти, що надійшли від покупців протягом певного періоду на поточний рахунок або в касу підприємства за фактично відвантажену продукцію (надані послуги, виконані роботи). При методі нарахувань доходом, або виручкою, підприємства за певний період є вартість відвантаженої в цей період покупцям продукції(наданих послуг, виконаних робіт), незалежно від того, чи оплачена вона покупцями протягом цього періоду. В Україна для визначення виручки підприємства застосовується метод нарахувань [50, 257].

Дохід, або виручка, підприємства від реалізації продукції при інших однакових умовах залежить від кількості, асортименту та якості реалізованої продукції, рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.

Крім доходу від операційної та фінансово-інвестиційної діяльності підприємство між отримувати й інші доходи:

- від реалізації необоротних активів і цілісних майнових комплексів, фінансових інвестицій;

- від підвищення курсу валюти, яку має підприємство на банківських рахунках ( якщо валютні операції не пов’язані з основною діяльністю підприємства);

- від безоплатно отриманих матеріалів і нематеріальних цінностей;

- від до оцінки балансової вартості основних фондів.

В інший спосіб формуються доходи від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства. Їх поділяють на дві групи: доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

До доходів від участі в капіталі належить прибуток, отриманих підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Згідно з цим методом отриманий такими підприємствами чистий прибуток не розподіляється між отриманими підприємствами-інвесторами, а пропорційно до їх часток у капіталі цих підприємств збільшує балансову вартість їхніх інвестицій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: