Сторінка
1

Дослідження стану податкового обліку та контролю

Метою обліку у суспільстві з ринковою економікою є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці та самої праці у підприємницькій діяльності для одержання найбільшого прибутку, спрямованого на задоволення соціальних потреб працівників підприємства та фінансових потреб держави.

Завдання обліку поділяють на окремі й загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає облік окремих процесів господарської діяльності (нарахування та сплата податків, обов'язкових платежів, зборів), а загальних - усієї господарської діяльності підприємства з визначенням рентабельності, прибутковості господарювання, відносин з державою щодо сплати податкових платежів, тобто інформаційне задоволення потреб управлінських рішень.

Проблеми обліку формування фінансового результату та його оподаткування всебічно висвітлювали відомі вітчизняні вчені. Слід підкреслити значення фундаментальних досліджень, результати яких висвітлено у працях: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Вишневського, М.Я. Дем'яненка, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.М. Коцупатрого, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, П.Я. Хомина, М.Г. Чумаченка та інших.

Серед видатних зарубіжних учених, яким належить вагомий внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку та обліку фінансових результатів, можна назвати таких: А. Бабо, М.Ф. Ван Бред, П.С. Безруких, К. Друрі, І.В. Лі-патова, Р. Макконнелл Кемпбелл, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, П.А. Самуельсона, Я.В. Соколова, Дж. Таузенда, В.І. Ткача, М.В. Ткача, П. Фріндмана, Е.С. Хендріксена, Ч.Т. Хонгрена. Однак слід визнати, що залишився недостатньо дослідженим стан податкового обліку і контролю на підприємствах під час здійснення господарської діяльності.

Систему господарського обліку становлять структурні компоненти: бухгалтерський (фінансовий), внутрішньогосподарський (управлінський), статистичний та податковий облік. Кожний вид обліку виконує свою функцію в інформаційному забезпеченні управління діяльністю підприємства та розрахунково-кредитних відносин суб'єкта господарювання з різними контрагентами та державою. Відповідно до теми дослідження зупинимося на завданнях та методологічних засадах фінансового і податкового обліку.

Функції бухгалтерського (фінансового) обліку визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". На бухгалтерський облік покладено інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємства, відображення процесу фінансово-господарської діяльності, її результатів та виконання завдань, що виникли в господарських відносинах з іншими підприємствами та фіскальними органами зі сплати податків. Крім того, бухгалтерський облік є обов'язковим для підприємства видом обліку, а дані бухгалтерського обліку використовуються для складання будь-якої звітності, включаючи податкову і статистичну.

Перехід України до ринкових відносин, ускладнення у формуванні державного бюджету, регулюванні фінансових відносин між платниками податків та фіскальними органами зумовили потребу у запровадженні нового виду обліку - податкового.

До 1997 р. у вітчизняному податковому законодавстві не було потреби в податковому обліку, оскільки діючий рівень розвитку як оподаткування, так і системи бухгалтерського обліку повністю давали змогу виконувати покладені на них завдання. Поява і функціонування податкового обліку спричинені неможливістю реалізації бухгалтерського обліку фіскальних інтересів держав [2].

Завдання податкового обліку визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", де передбачено ведення податкового обліку, але визначені лише податкові періоди та порядок обчислення податку на прибуток. У подальшому податковому обліку передбачено також відображення податку на додану вартість, акцизного збору, місцевих податків і обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів. Нормативними документами з оподаткування, якими передбачено ведення податкового обліку в Україні, не визначені предмет, метод і його методичні прийоми, інформаційне забезпечення.

Податковий облік, як засвідчують дослідження, у міжнародній практиці пройшов певний еволюційний шлях свого розвитку.

У зарубіжних країнах з ринковою економікою реалізується весь спектр зв'язків між бухгалтерським і податковим обліком - від переважного впливу податкових правил на систему обліку до незалежного паралельного співіснування обох систем. Між ними можливі й проміжні варіанти, коли в податкових розрахунках використовуються дані бухгалтерського обліку [1].

Для країн континентальної моделі бухгалтерського обліку (Німеччина, Франція, Швеція, Бельгія, Іспанія, Італія, Швейцарія та ін.) характерним є тісний зв'язок між системами бухгалтерського та податкового обліку. Облікова політика в цих країнах спрямована, перш за все, на задоволення вимог уряду щодо оподаткування. Бухгалтерський та податковий облік за цією моделлю збігаються і виконують усі фіскально-облікові завдання. До цих країн з "континентальною" моделлю обліку приєднуються держави південноамериканської моделі обліку (Аргентина, Бразилія, Перу, Уругвай, Болівія, Чилі та ін.). У цих країнах облік достатньою мірою формує інформацію, необхідну для контролю за здійсненням податкової політики. До континентальної моделі можна зарахувати співвідношення бухгалтерського і податкового обліку в Росії до 1995 р. [1].

На противагу державам континентальної моделі обліку, у країнах британо-американської, або англосаксонської моделі (Великобританія, США, Нідерланди, Австралія, Канада, ПАР та ін.) залежність системи обліку від оподаткування дуже слабка, а в окремих країнах відсутня. Як правило, податковий облік ґрунтується на інформаційному забезпеченні бухгалтерського обліку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: